ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⴰⵔ ⵜⵜⵃⵢⵢⴰⵍ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ,ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 21-22-23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019 ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ «  ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ».

ⵜⵎⵎⴰⴳⴳⴰ ⵔ ⴷ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ,ⴳ ⵔⴰⴷ ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵙⴰ ⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ,ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ,ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵀⴰⵍⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴷⴼⵔⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⴻⵏⵏⵓⵔⵣ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⴽⵔⴰⴷ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵡⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⴰⵙⵖⵓⵢⵢⵓ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵉ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ ,ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴷⴷⵎⵏⴰⵜⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴰⴷⵖⵉⵔⵏⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵉⴷ ⴱⵍⵇⴰⵙⵎ .

شاهد أيضاً

جهة الداخلة وادي الذهب.. ندوة حول المستجدات والمنهاج الدراسي للغة الامازيغية

ينظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة ـ وادي الذهب، ندوة حول موضوع “المستجدات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *