ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ

 

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2969 /29/12/2019 ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ – ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⵡⴰⵍ, ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵜⵏ, ⵣⵔⵉⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⴷ:
– ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ: ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴰⴽⵕⴽⴰⴹ.
– ⴰⵎⵓⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ: ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵊⴰⵏⵅⴰⵕ.
– ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ: ⵃⵎⴰⴷ ⴷⴰⵀⵓⵣ
– ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ: ⴱⴰⴷⵉⵄⴰ ⵉⴷ ⵃⵙⴰⵢⵏⴰ.
– ⴰⵎⴰⵔⴰ: ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴼⵓⵡⴰⴷ ⴳⴳⵓⵖⵍⵜ.
ⴰⵎⵓⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ: ⵍⵎⵅⵟⴰⵕ ⴱⵓⵀⵓⵛ.
– ⵉⵏⵙⵙⴼⴰⵡⵏ:
– ⵄⴱⴷⵍⵄⴰⵍⵉ ⵜⵉⴳⴳⵓⵏⴼⴰ,
– ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵜⵛⴰⴽⴽⵓ,
– ⵉⵃⵢⴰ ⴰⵣⵔⵔⴰⵔ.

 

شاهد أيضاً

اعتذار إلى الشيطان

السيد إبليس تحية المجد والخلود أصالة عن نفسي الأمارة بالسوء، ونيابة عن كل من ظلموك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.