ⴰⴽⵯⵜⵜⴰⵡ ⵡⵉⵙ 31 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ

ⵉⵍⴽⵎ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵓⴽⵯⵜⵜⴰⵡ ⵡⵉⵙ 31 ⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵊⴰⵃⵓⴷ (1937-1989) ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵏⵖ ⴷⴷⵎⵙⵉⵔⵉ

ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵖ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵍⵉⵍ ⵖ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ, ⵉⵃⵙⴰ ⵍⵇⵕⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵉⵣⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵥⵥⵉ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵔⵔⵉⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⵓⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵔⵔⵡⴰⵢⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⴷ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⴰⵏⵛⵛⴰⴷ, ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵖ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵣⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⴳ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ

ⵖ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵣⵓⴳ ⵙ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵖ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵎⴰⵛ ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵉⵙⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ. ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵖ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵉⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖ ⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ

ⵉⴼⵍ ⴷ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵎⵓⵙⵜⴰⵡⵉ ⵜⵓⴽⵜ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵖ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴼⴼⵖⵏⵉⵏ ⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ

ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ, ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⵙ, ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵖ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ. ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵖⵔⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⴼⵍ ⵉⴳⵔ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴼ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⵍ

Rachid najib

شاهد أيضاً

مجلس جهة الشرق يعقد لقاءين بإقليمي فجيج وجرادة

في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف مجلس جهة الشرق للمساهمة في تلبية متطلبات وتطلعات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *