ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⵉ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵉⵏ

بيان الفرع الجهوي بسوس ماسة للفرق المسرحية المحترفة

ⴰⵙⵉⵡⴹ
(22شتنبر 2020)

par : Abdelouahed Boumisser

ⵉⴹⴼⵕ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ,ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵜⵙⵔⴳ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 ⴰⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏⴷ ⵓⵙⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵏ ⵎⴰⵛⴰⵏ ⴰⵙⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⵎⴰⵙⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ

ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵉⵕⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵔⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ,ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ

ⵎⴰⵙ ⵏⴽⴽⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ
ⴰⵙⵃⵓⵕⵕⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ
ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵉⵍ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ,ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵔⵉⵎ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⴹⵓⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⴹⴼⵔⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ
ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⵇⵇⴰⵕⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ
5- ⴰⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵉ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏ ⵏⵏⴰⴼ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ

ⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵉ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ
ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵉⵏ

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *