ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⵉ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵉⵏ

بيان الفرع الجهوي بسوس ماسة للفرق المسرحية المحترفة

ⴰⵙⵉⵡⴹ
(22شتنبر 2020)

par : Abdelouahed Boumisser

ⵉⴹⴼⵕ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ,ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵜⵙⵔⴳ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 ⴰⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏⴷ ⵓⵙⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵏ ⵎⴰⵛⴰⵏ ⴰⵙⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⵎⴰⵙⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ

ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵉⵕⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵔⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ,ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ

ⵎⴰⵙ ⵏⴽⴽⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ
ⴰⵙⵃⵓⵕⵕⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ
ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵉⵍ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ,ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵔⵉⵎ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⴹⵓⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⴹⴼⵔⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ
ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⵇⵇⴰⵕⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ
5- ⴰⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵉ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏ ⵏⵏⴰⴼ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ

ⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵉ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ
ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵉⵏ

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *