أخبار عاجلة

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19

ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ (ⵙⵎⵎⵙ) ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020 ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ 24 ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵉⵏ, ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ. ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⴼⵙⵉⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⴼ 6048 ⵏ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴷ 60 ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵍⵓⵍⴰ, 2ⵎ ⴷ ⴰⵍⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵢⴰ), ⴳⵔ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⴷ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020.

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵓⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ, ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ, ⵣⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵕⴰⴹⵉⵢⵓ ⴷ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵙ ⵓⵙⵙⴽⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⴳⴳⴰⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵛⵛⵉⵍ ⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴳ ⵡⴰⴳⴳⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵉⴽⴽⵉⵏ.

ⵜⵉⴳⵣⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵍⵉⴷ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵟ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⵓⵜ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⴰⵙⴷⵓⵙ ⴰⴷ ⴰⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ 50% ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ ⵙⵅⵚⵚⴰⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19.

ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⴷ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⴷⵉⵖ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵙⵍⵉⴷⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ. ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 33% ⵏ ⵓⵣⵎⵣ, 77% ⵢⴰⴹⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ.

ⴰⵙⵙⵅⴷⵎ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ
ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵍⴼⴰⵣⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ.

ⴰⵎⵏⵉⴷ ⴰⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵇⵙⴰ, ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ.

ⵉⴷⴷⵖ ⵣⴷⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴷⵓⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⴷⴷⵖ ⵖⵉⵢⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ, ⴰⵢⴰ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ.
ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ.

ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵟⴱⵉⴱⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵙⵅⴷⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵡⵀⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⴽⵣⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⵙⵙⵉⴽⵣ ⵙ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵀⵏⵏ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵣ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⴰⵙⵡⵜⵜⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴳⴰ ⴷⵉⵖ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ. ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ.

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵉ ⵜⵉⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷⴰⵜ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19. ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵢⴰⴷ, ⵓⵍⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵔⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⴷ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ… ⴰⵜⴳ.

ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⵉⵡⴹ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵎⵥⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷⴼⴼⵔ ⵓⵇⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵏⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵙ ⵉⵙ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵙⵅⵉⵜⵔⵏ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ.

ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ ⴳⵔ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ

ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⴰⴷ ⴳⵔ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⵖⵉⵡⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ. ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵢⵓⵎⴰⵏ (ⵉⴽⴰⴱⵙⵓⵍⵏ, ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵖⵏ…), ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⵏ ⵓⵡⵚⵚⴰ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴽⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⵙ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ.

ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⴽⵜⴰⵢ, ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ – ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ- ⴼⴽⴰⵏ 2/ 3 ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ : ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ, ⵜⵉⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ, ⴰⵜⴳ.

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⴽⵣ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ, ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ. ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ. ⴰⵢⴰ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⴷⵉⵖ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵛⵛⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ. ⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⴷ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵉⵜⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ :

– ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴳⵔ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ.

ⵜⵉⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵣⴰ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⵏⵖ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵖ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ. ⵎⴰⵛⴰ, ⴰⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵏⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ, ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴷ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ.

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵙⵎⴷⵢⴰⵏ 27% ⵏ ⵉⵏⴳⴱⴰⵡⵏ. 27% ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ, ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. 21% ⴷ 13% ⵏ ⵉⵏⴳⴱⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ. ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, 9% ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ 3% ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⴰⵙⵙⵉⴽⵣ ⴳ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⴷⵉⵏⵏⴰⵖ ⴳ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵡⵚⵚⴰ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ. ⵎⴰⵛⴰ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉ ⵖⵔ ⵡⴰⴳⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⴰⵢⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ, ⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴳ ⵡⵓⵎⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵍ.

– ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⵙⵙⵉⴽⵣ ⵉⵙ ⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⵏⴳⴱⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ 13%. ⴰⵙⵎⴷⴰⵢⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⴷⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳⵏⵜ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳⵔ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴳ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵓⵖⴰⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵡⵓⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

– ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵎⵉ ⵜⴷⵔⵓⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ

ⴰⵙⵙⴳⵎ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵥⵥⵓⵖⵔ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵜⵜⵓⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵍⵍⵇ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ « ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 » ⵅⴼ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵉ « ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ » ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵉⴱⵙⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉ ⴷ ⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ.

– ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴼⵙⴰⵢⵉⵏ
ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⴽⵏ ⵉⵙ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵙⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⴳⴳⵓⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵉⵜⵜⵉⵥⵉⵕⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ. ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵥⴹⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⵣⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⵉⵕⵏ ⵉⵎⴰⵍ.

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵢⵓⴳⵍ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵉⵙⴼⴰⵡⵏ.

ⴳ ⵜⵎⵔⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵢⵓⴽⵣ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵣⵢⵓⵏⵏ, ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵣⵡⴰⵔ ⵉⵙ ⵜ ⵏⵙⵓⵎⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ.

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷⵏ. ⵜⴰⵎⵔⴳⵍⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⵥⵕⴰ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⵓⴹⵏⵏ ⵙ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵏⵖ ⵓⴹⵓⵚ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵥⵕⴰ ⵉⵙ ⵉⵔⵎ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵎⵖⵓⵔⵏⵜ ⴷⴼⴼⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴷⵖⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵜⵎⴷⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ.

ⴰⵢⴰⴷ ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜ ⵉⵏ, ⴰⵢ ⵉⵥⵕⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⴷⵉ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵜⴰⵎⵢⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⴳⵔ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵎⵔ ⵉⵏⵎⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ.

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *