ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ : ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵜ,ⵉⴽⴽⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵖⵉⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⴰⵔ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ,ⵉⴽⵛⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴱⵕ ⴳ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵙⵄⴰⵏ,ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵜⵉⵇⵏⵉ ⵓⵣⵍⴰⵢ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵀⵉⵟ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵓ ⵉⵣⴰⴽⴰⵔⵏ ,ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ,ⴳⵉⵙⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⴰⵔⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ,ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳⵉⵙⵏ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ « ⵅⴰⵍⵉ ⵏⴰⵡⴼⴰⵍ », ⵢⴰⵍⵓⵍ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1987 ⵉⴹⴼⵕ ⵜⴰⵖⵓⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006

ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ,ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴽⴱⵕ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⴼⵕ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵖ ⵏⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ . ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ,ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵖⵉⵍⴰⴷ

ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵔⵣⴰⵡ ⴷ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴱⵕ

ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴱⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵛⵛⴽⵉⵔⵉ ⴷ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵀⵣⵎⵉⵔ ⴷ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵓⵙⵙⴰⵢⵃⵏⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ,ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⴽⴱⵕ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⴽⴱⵕ,ⴷⴰⵔⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ,ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⴰⴽⴽ ⵉⵔⵉⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ,ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *