ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ : ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵜ,ⵉⴽⴽⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵖⵉⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⴰⵔ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ,ⵉⴽⵛⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴱⵕ ⴳ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵙⵄⴰⵏ,ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵜⵉⵇⵏⵉ ⵓⵣⵍⴰⵢ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵀⵉⵟ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵓ ⵉⵣⴰⴽⴰⵔⵏ ,ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ,ⴳⵉⵙⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⴰⵔⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ,ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳⵉⵙⵏ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ « ⵅⴰⵍⵉ ⵏⴰⵡⴼⴰⵍ », ⵢⴰⵍⵓⵍ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1987 ⵉⴹⴼⵕ ⵜⴰⵖⵓⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006

ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ,ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴽⴱⵕ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⴼⵕ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵖ ⵏⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ . ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ,ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵖⵉⵍⴰⴷ

ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵔⵣⴰⵡ ⴷ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴱⵕ

ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴱⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵛⵛⴽⵉⵔⵉ ⴷ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵀⵣⵎⵉⵔ ⴷ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵓⵙⵙⴰⵢⵃⵏⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ,ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⴽⴱⵕ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⴽⴱⵕ,ⴷⴰⵔⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ,ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⴰⴽⴽ ⵉⵔⵉⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ,ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *