ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵏ 2019 ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⴳ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019.

ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ “ⵉⴼ ⵉⵎ”, ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴳ “ⵙⵙⴰⵜⵉⵍ”, ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ.

ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵜⵜⵓⵏ ⵙ “ⴰⴷⵙⵍ”.

ⵢⵉⵏⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴹⴼⵕ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ, ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⴳⵉⵙ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴼ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⴷ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴱⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ.

ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ 66 ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ: ⴰⵎⵢⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ, ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵡⵍⴰⴼⵏ, ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ  ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ…

شاهد أيضاً

صدور العدد الجديد 248 من جريدة العالم الأمازيغي

صدر العدد الجديد 248 من جريدة العالم الأمازيغي، والذي تناول في ملف هذا العدد موضوع ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *