ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴰⵊⵔⵓⵃ
ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴰⵊⵔⵓⵃ

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⴰⴷⵉ  ⵜⴽⵙⵎ  ⵙⴰⵄⴰⴷⴰⵏⵓ

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⴻⵔⵉ ⵉⵜⴰⵡⵉ ⵉⴱⴰ ⵖⵔ ⵍⵎⴷⵔⴰⵙⴰⵏⵓ

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⴰⴷⵉ ⵢⴰⵡⵉ ⵉⵎⴰ ⵍⵃⵇⵉⵏⵓ

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⴰⴷⵉ  ⵉⵃⴽⵎ  ⵓⵔⵢⴰⵣⵉⵏⵓ

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⴰⴷⵉ  ⵢⵉⵎⵃⵓ  ⵍⵎⵓⴷⵉⵔ  ⵍⴽⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵓ

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⴰⴷⵉ ⵢⴰⵡⵉⵏ  ⵍⵃⵓⵕⵉⵢⴰⵏⵓ

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⴰⴷ  ⵙⴱⵔⵅ ⵅⴼ  ⴷⵓⵍⵎ

ⴷ ⵍ ⵓⵏⴼ  ⵢⵉ  ⵍⵃⴰⵢⴰⵜⵉⵏⵓ

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⴰⴷⵉ  ⵢⵉⵏ  ⵢ ⵙⴼ ⴰⵏⵓⴳⴰⵔⵓ

************************

ⵉⴷⵅⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ  ⵉⵛⴰⵢⵉ  ⵍⵃⵇⵉⵏⵓ

ⵉⴷⵅⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵉⵏⵙⴼⵉⵢⵉ  ⵍⵎⴰⵍⵉⴽⵉⵏⵓ

ⵉⴷⵅⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵖⵓⵔⵉ ⵍⵃⵇ ⴰⴷ  ⵄⵉⵛⵅ ⵙ ⵛⴰⵏⵉⵏⵓ

ⵉⴷⵅⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⴽⵓⵍ ⵎⴷⵏ ⴰⴷⵉ ⵃⵜⴰⵔⵎⵏ ⵛⴼⵍⵏⵉ ⵍⵇⵉⵎⴰⵏⵓ

ⵉⴱⴰⵏⵓ, ⵢⵎⴰⵏⵓ , ⴰⵔⵢⴰⵣⵉⵏⵓ,  ⴷ ⵍⵎⵓⴷⵉⵔⵉⵏⵓ

*************************

ⵏⴽⵉⵏ  ⵢⵉⵅ  ⵉⵎⴰⵏⵓⵏ, ⵢⵉⵅ  ⵓⵍⵎⴰⵏⵓⵏ,  ⵢⵉⵅ  ⵉⵍⵉⵏⵓⵏ

ⵏⴽⵉⵏ  ⵍⴰⵜⴰⵔⵓⵅ , ⵔⴱⴰⵅ  ⵍⴰⵊⵉⵢⴰⵍ  ⵏⵓⵏ

ⵏⴽⵉⵏ ⵉⵏⴰ ⵖⵉⴼⵉ ⵔⴱⵉ , ⵊⵏⵜ  ⴷⴰⵓ  ⵉⴷⴰⵔⵉⵓ

ⴰⴷ ⵙⵖⵓⵢⵅ, ⴰⴷⵉⵏⵉⵅ ⵉⵍⴰⵍⴰⵎ

ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ ,ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ , ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

2 تعليقان

  1. I ‘m very proud of your writing in TAMAZIGHT

  2. nice to write in Tamazight, i really like it. thank you

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.