ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵚⴰⵢⵇⴰⵍⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24, ⴼ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵢⵓⵣⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵚⴰⵢⵇⴰⵍⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24, ⴼ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵖ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵣⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴼ ⵓⵏⵎⵎⴰⵇⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24 ⵖ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵉⵙⵇⵙⴰ ⵎⴰⵅⵅ ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ” ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ:
https://www.facebook.com/watch/?v=351491338976223

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵚⴰⵢⵇⴰⵍⵉ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ, ⵢⵉⵏⵉ ⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⴱⴰⵕⵓⴹ ⴰⵏⴰⵡⴰⵡⵉ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵕⵉⵛⴰⵍ ⴱⵉⵜⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⵉ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵢⵇⴰⵍ!

ⵖ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ ⵢⵉⴼ ⵍⵓⴷⵔⵉⵢⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵖ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24 ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ », ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰ ⵏⵏ ⴰⵙ ⴰ ⵜⵙⵙⴼⵔⴰⵖ « ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ » ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴰ ⵜⵜⴼⵔⴰⵖ ⵓⵍⴰ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵢⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵟⵟⵓⵕⴼⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ:

Comment la France et l’Europe pourraient-elles lutter efficacement contre l’islamisme radical?

ⵖ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ ⵢⵓⵣⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⴰⵕⵓⴹⵏ ⵉⵏⴰⵡⴰⵡⵉⵢⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵖ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵙⴳ 1921 ⴰⵔ 1927, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24 ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵎⵓⵏⴹ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵕⵉ ⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏ ⵙⴰⵔⴰⴳⵓⵙⵙ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ :

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, en réponse à l’Assemblée Mondiale Amazighe, se penche sur le délicat dossier de la guerre chimique contre les populations civiles du Rif marocain

ⵖ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵙ “ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ”, ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵖ ⵓⵔⵓⴱⵓⵔⵜⴰⵊ ⵏ (arte) ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⵟⵕⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ “ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵓⴷ” ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ :

ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⵜⵃⵉⵢⵢⴰⵍ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24 ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴼ “ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ”, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ , ⵜⵓⵇⵇⵔ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵉⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵖ ⴷⴷⵔⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵍⵓⵃ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⴰ ⵉⴳⴰⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ”, ⵀⴰⵜ ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴼ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⵏⵏ ⵙ “ⵍⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ”. ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵕⵓⴱⵓⵕⵟⴰⵊⵏ ⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴼⵔⵄⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵡⵉⵜ, ⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴼ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴽ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⵖ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖ “ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”, ⵖ “ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ”, ⵖ “ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵓⴷ” ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ 70 ⴽⵎ ⴼ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ.

شاهد أيضاً

الفلاح “الأمازيغي” المدافع عن العرش

بإعادة صياغة أطروحة المتخصص الفرنسي في العلوم السياسية ريمي ليفو، التي عنونها ب “الفلاح المغربي ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *