ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵚⴰⵢⵇⴰⵍⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24, ⴼ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵢⵓⵣⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵚⴰⵢⵇⴰⵍⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24, ⴼ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵖ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵣⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴼ ⵓⵏⵎⵎⴰⵇⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24 ⵖ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵉⵙⵇⵙⴰ ⵎⴰⵅⵅ ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ” ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ:
https://www.facebook.com/watch/?v=351491338976223

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵚⴰⵢⵇⴰⵍⵉ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ, ⵢⵉⵏⵉ ⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⴱⴰⵕⵓⴹ ⴰⵏⴰⵡⴰⵡⵉ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵕⵉⵛⴰⵍ ⴱⵉⵜⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⵉ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵢⵇⴰⵍ!

ⵖ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ ⵢⵉⴼ ⵍⵓⴷⵔⵉⵢⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵖ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24 ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ », ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰ ⵏⵏ ⴰⵙ ⴰ ⵜⵙⵙⴼⵔⴰⵖ « ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ » ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴰ ⵜⵜⴼⵔⴰⵖ ⵓⵍⴰ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵢⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵟⵟⵓⵕⴼⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ:

Comment la France et l’Europe pourraient-elles lutter efficacement contre l’islamisme radical?

ⵖ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ ⵢⵓⵣⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⴰⵕⵓⴹⵏ ⵉⵏⴰⵡⴰⵡⵉⵢⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵖ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵙⴳ 1921 ⴰⵔ 1927, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24 ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵎⵓⵏⴹ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵕⵉ ⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏ ⵙⴰⵔⴰⴳⵓⵙⵙ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ :

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, en réponse à l’Assemblée Mondiale Amazighe, se penche sur le délicat dossier de la guerre chimique contre les populations civiles du Rif marocain

ⵖ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵙ “ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ”, ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵖ ⵓⵔⵓⴱⵓⵔⵜⴰⵊ ⵏ (arte) ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⵟⵕⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ “ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵓⴷ” ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ :

ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⵜⵃⵉⵢⵢⴰⵍ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24 ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴼ “ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ”, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ , ⵜⵓⵇⵇⵔ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵉⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵖ ⴷⴷⵔⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵍⵓⵃ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⴰ ⵉⴳⴰⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ”, ⵀⴰⵜ ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴼ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⵏⵏ ⵙ “ⵍⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ”. ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵕⵓⴱⵓⵕⵟⴰⵊⵏ ⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴼⵔⵄⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵡⵉⵜ, ⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴼ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴽ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⵖ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖ “ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”, ⵖ “ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ”, ⵖ “ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵓⴷ” ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ 70 ⴽⵎ ⴼ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ.

شاهد أيضاً

فضيحة الفيلم الأمازيغي «الوريث»: جرح الإهانات ما يزال نازفا..

متابعة هذا الشريط، باختصار، حصة تعذيب حقيقية، حتى أن رداءة الشريط أوحت إلي بفكرة كتابة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *