أخبار عاجلة

ⵜⴰⵎⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ-ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵢⵙⴰⵔ ⵄⴻⵙⵙⵓ ⵓⵎⴰⵙⵉⵃ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ.ⵉⴹ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵣⴻⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵙ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⴹ -ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵉⵙⵙⴻⵏⴹⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.ⵉⵔⵣⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵏⴰⵥ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵜⵢ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴷⴻⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴳⵓⵍ (ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ) ⵉⵣⴷⵉⵢⵏ ⴳⴻⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ.ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵙ ⵉⵎⵛ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵢ ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ .ⵛⴰ ⵉⵙⴳⵓⴳⵔ (ⵉⵛⵏⴰ ⵖⵉⴼ) ⴼ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵓⴷⵉⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴹⴰⵏⴳⴰⵣⵏ (ⵎⴰ ⵙ ⵙⵙⴰⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ) ⵏ ⵉⵇⵉⵛⵎ (ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵉⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵣⴻⴳ ⵜⵉⵢⵏⵉ), ⵛⵔⴰ ⵉⵏⵙⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⴻⵔⴽⴰⴷ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.ⵛⵔⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⴱⴻⵔⵏⴰⴹ (ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⵙⵙⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵉⵍ) ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴻⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵣⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵚⴹⴰⵍ , ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⴻⵔⴽⴰⴷ ⴰⵔⴷ ⵉⵜⵜⵓ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ , ⴰⵔⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵛⵣ ⴰⵙⵓⵜⵢ ⵏⵏⴻⵙ. ⵛⵔⴰ ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ. ⴽⵔⴰ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰ ⴳ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵖ ⵉ ⵓⵖⴻⵕⵎⵉⵎ (ⴰⵖⵕⵓⵎ ⵉⵎⵎⵉⵎⵏ) ⴷ ⵜⵓⵍⵎⵉⵎⵜ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵎ ⵓⵛⵉⵔⵔⵉ) , ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰ ⴰⵥⵎⴰⵎ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵏⴻⵖ ⴰⵜⴰⵢ . ⵛⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵙⴰⴼⴰⴹ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⵉⵅⵅⴰⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵔⵎⵙ ⵙ ⵓⵥⴰⵢⵜ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⵕⵡⴰⵏ.ⴽⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⵓⵎⴰⴳⵜⴰⵔ (ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ) ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵣⵓⴹ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵅⴰⵏ) ⵙ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵄⵍⴰⵣ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵡⴰⵏ). ⵛⵔⴰ ⵢⵓⵛⵣ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⴽⵓⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵉⵙⵉⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⵔⵉⵙⵉ (ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⵔⴻⵙ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍ) ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹ ⵣⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ. ⴰⴽⵓⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏ ⵜⵎⵉⵊⵓⵔⵜ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵏⵓⵢⵏ ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ ⵣⵉ ⴽⵓⵥ ⴰⵔ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ,ⵉⵍⴰ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵍⴰⴽⴰⵜⵉⵏ) ⵉⴳⴻⵔⴱⵏ (ⵉⵙⵔⵔⴰⵏ) ⵖⵉⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⴽⴰⵜⵉⵏ , ⵢⴰⵜ ⵏ ⵡⵓⵣⵓⴹ , ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵏ ⵓⵄⴰⵍⵉⵣ.ⵅⴰⵙ ⵓⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵔⵉⵙⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⴳⵯⵓⵍⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵡⵓⵏⴼⵓ ⵙ ⵉⵎⵛ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴻⴳⴻⵔⴼⴰⵍⵏ (ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ) ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴻⵊⵖⴰⵖⵏ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵛⴰ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵅⵎⵎⵉⵎ ⴳ ⵉⴼⵍⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ) , ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴻⵏⵥⴰⵥⵏ (ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⴻⵎⵏⴰ) . ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⵏⴰⵏ (ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ) ⵏⴻⵖ ⵉⵖⵏⴰⴷⵊⴰ (ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⴳ) ⵏⴻⵖ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⵙⵓⵏⴰⵔⵏ (ⵎⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵜ , ⵉⵍⵍⴰ ⴼ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵎⵜ) ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵖⴻⴱⵔⴰⵊ (ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴼⵓⵃⵔⵔⵓ) ⵙ ⵉⵛⵔⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴳⵍ ⴳ ⵓⴷⵎⵔ ⵏⵏⴻⵙ. ⵜⵉⵔⵡⴰⵢⵉⵏ (ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴱⴹⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴷ ⵜⵉⵔⵡⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵢⵙⴰⵔ ⵄⴻⵙⵙⵓ ⵓⵎⴰⵙⵉⵃ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵓⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵓ ⴰⴼⴳⴰⵏ . ⵜⵉⵔⵡⴰⵢⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴻⴳⵣⴰⵏ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵕⵡⴰⵏ , ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵜⵜⴻⵥⵓⵥⵓⴹ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴻⵍⴽⵏ ⴰⵣⴰⵜⵉⵍ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵛⴰ ⴰⴷⵜ ⵉⵙⵙⴻⵍⴽⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ) ⵏⵏⴻⵙ,ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵖⵓⴼⴼⵓⵏ (ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⴹⴰⵡ) ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⴹⵡ ⵉⵜⵏⴰⵏ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⴱⴷⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵛⴰ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⵍⴽⴰⵎ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ) ⵙ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⴻⵙⵔⵉⵔⵔⵢ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ,ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⴽⵙⵉⵍⵡ (ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵎⵖⴰⵏⵏⴰ ⵛⴰ ⴷ ⵛⵔⴰ ⵖⵉⴼ ⵜⵉⵖⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴻⵖⵎⵉⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴽⵓ ⵢⵓⴽ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵇⴰⵕⵉⴹ ⵎⴰⵔ ⴰⴷⵜ ⵢⴰⵡⵢ ⵉⵖ ⵉⵖⵥⴰⵏ ) ⴰ ⴷ ⵉⵄⵔⵓⵔⵏ (ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴻⵔ ⵛⵉⴳⴰⵏ) , ⴰⴷ ⵉⵏⵏⵉⵔⵙ , ⴰⴷ ⵉⴱⴻⵏⵖⵍ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⴷⴷⴻⵔ ⵛⴰ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⵉⵖⵏ), ⴰⴷⴰⵙ ⵉⵟⵕⵕⴻⵃ ⵡⴰⴹⵓ.ⴽⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⵙ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⵟⵎⵓ (ⵎⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⵛⴰ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴻⵛⴽⵓ) ⵉ ⵓⵙⴻⵏⴹⵉⵢ (ⴰⴼⴻⵛⴽⵓ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵉⵜⵜⴻⴳⴱⴰⵔⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵍⵉⵜⵔⵉⵏ) ⵏ ⵉⵇⵉⵛⵎ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴼⵙⴰⵍ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵉⵜⵜⴻⵏⵜⴰⵍ ⵡⵓⵣⵓⴹ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴻⴼⵍⵓⵍⴰ ⵓⵄⴰⵍⵉⵣ ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴼⵔⵉⴽ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⴽⴻⵙ ⴰⵟⵎⵓ ⵉ ⵜⵛⴻⴱⴱⴰⵡⵡⵓⵜ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⴱⴹⴰⵢⵏ) ⵉⵙⴽⴻⵛⵜⵓⵏ ⴰⵙⴰⴼⴰ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ) ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ.ⵎⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵢⵓⴽ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⴻⵢⵍⴰⵍ (ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵣⵣⵉⴹ) ⵙ ⵓⴽⵓⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⴼⴼⴻⵖ ⴰⵙ-ⴷ ⵉⵅⵅⴰ.ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ⴰⵔ ⵉⵍⵙⵙⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰⵔⴰ (ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⴻⵍⵙⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵜⵜⵉⵏ). ⵎⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ , ⵙ ⵓⵊⵖⴰⵖ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⴼⵍⴰⵏ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵉⵖⵕⵕⴻⵚ ⵛⴰ) ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ .ⵎⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵃⵔⴰⵢ ⵉⵚⴹⴻⵍⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⴻⵛⵛⴻⴹ ⵜⵊⵉⴽⴰⵏⵜ (ⵎⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵉⵃⵔⵔⴻⵢ ⵓⵎⴻⵏⴷⴰⵀ ⴰⵣⵍⴰⵍⴰⵎ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⵓⴷⴼ , ⵏⴻⵖ …) ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵇⵉⵙⵓⵙⵜ (ⴰⵙⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵏⴳⴰⵥⵏ ) ⴽⵓⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵜⴰⵍⴻⵖⴷⴰⴷⴰⵢⵜ (ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ). ⵎⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵊ , ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⴻⴱⵉⴹ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵡⴰⵍⴰ ⴳ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵙ ⵢⵓⵛⵉ. ⵎⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴷⵊ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵖⵉ ⴰⴱⵓⵔⴷⵓ (ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ) ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⵎⴰⴹ ⵙ ⵉⵃⵎⵓⴷⵊⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⴻⵙⵓⴹ ⵙ ⵓⵣⵡⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴻⵔ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⵓⵢⴰⵢ (ⵉⵙⵓⵏⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵍⵉⵎ). ⵜⵓⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵇⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⵙ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵙⴽⵓⵏⵥ (ⵉⵖⵉⵍⴼ, ⴰⵏⵉⵔⵢ , ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⴰⵛⵢ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵎⵜⵏ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵉⵍⴳ) ⴷⴰⵔ ⵉⵜⵙⵏ . ⵜⴰⴽⵓⴱⴱⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⴻⵡⴰⵔⴳⴰ ⵜⴻⴷⵡⵍ ⴷ ⵜⵓⵏⴰⵏⵜ ⵖⵓⵕ ⵉⴷⵙⵏ. ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⵍⴰ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⴻⵙ.ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵓⵢ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵡⴰⵔⴳⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵔⵓ ⵓⵄⴰⵍⵉⵣ ⵓⵣⵓⴹ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ., ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴻⵔ ⴳ ⵓⵃⴻⴹⵕⵏ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⴻⵏⵖⵉ) , ⴳ ⵜⴰⵍⵇⵇⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ . ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴷⵎⵓ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵄⵔⴰⵏ , ⵉⵙ ⵢⵓⵜⵎ ⵉ ⵡⵉ-ⵏ ⵜⴳⴻⵛⵛⴰ (ⴰⵢ-ⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⴰⵄⵔⴰⵏ ), ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⴻⵢⵍⴰⵍ ⵙ ⵓⴷⵉⵎⴰⵍ (ⵉⵎⴰⵍ) ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵔⵣⵓⵣⵣⴻⵖⵏ (ⵉⵏⵏⴰⵕⵥⵎⵏ) , ⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⵖⵓⴱⴱⴻⵢ ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵎⵎⵓⵜ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴰ ⵛⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⵔⵓ ⵜ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵎⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ), ⴰⴷⵜ ⵉⵛⵛⵓⵔ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵍⴰⵍ.

ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵥⵢ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵏⴻⵙⵍⴰⵎ ⵙ ⵓⵏⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵣⵓⴳⴰⴳ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⴷⵢⴰⵏ (ⵉⴳⴰ ⵜ ⴷ ⴰⴷⴰⵢⵉⵏ) ⵜⴰⵣⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵀ ⵣⴻⴳ ⵎⴻⴽⴽⴰ ⵙ ⵢⴰⵜⵔⵉⴱ . ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⴰⴱⴰⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵀⴷ ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⴻⵍⵏ (ⵉⵕⵥⵎ) ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵥⴰⵕⵙⵏ ⵢⵓⴷⴼ. ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵏⴻⵙⵍⴰⵎⵏ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵡⵉⵏ ⵉⵇⵉⵛⵎ , ⵏ ⵡⴰⴷ ⴳⴻⵔⴼⵍⵏ . ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⴰⵔ ⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵙⴻⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ . ⴰⵃⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⴷⴰⵎⵎⴰⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵉⵃⴰⴷⵣ (ⴰⴷⴰⵙ ⵉⵏⵎⵉⵍⵉ) ⵓⵏⴻⵙⵍⴰⵎ ⵙ ⵉⵎⴻⵖⵏⵉ ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵔⴰⵙ ⵉⵜⵜⴻⴳⴻⵢⵏⴰⵏ (ⵉⴷⴽⵍ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴰⵔⴰⵙ ⵉⵜⴻⵜⵜⴻⵔ) ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⴻⴽ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵍⴰⵍ (ⵓⵔⵜⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ)

ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵥⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰⴽ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⵢⴰⵡⴰⵢ ⵡⴰⵏⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵉⴷⴰⵎⵎⴰⵏ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵖⵏ) ⵓⴷⵢⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵛⵉⵛⵓⵏⴳ ⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⴷⴻⴼⵔⵉⵔ (ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵏ) ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵄⵓⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴻⴱⴹ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵢ ⴷⵉⵖ ⴷ ⵓⵏⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵀⵓⵢ ⴰⴼⴻⵙⴳⴰⵔⴰⵏ (ⴰⴽⵯⴼⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ) . ⴳ ⵜⵓⵎⵢⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵅⴰⵙ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⴼⴻⵙⴳⵔ.ⵓⵔ ⴰⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⴽⴷ (ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵎ ⵓⵃⴻⵢⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵃⵡⴰⵛ) ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ. ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵖ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙ ⵉⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵉ ⴽⵓ ⴰⴼⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵖⵢⴰⵎⵜ (ⵜⴰⵡⵊⴰ) ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵔ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ (ⵜⴰⵙⴷⴻⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵍ) ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⴻⵖ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ . ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴷⵊⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵉⴷⵊⵉⵡⵏ . ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵡⴰ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵙⴻⴽⵙⵓ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ . ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⴷⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵎⴻⵏⴳⵉⵜⵏ (ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ) . ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴳⵯⴷⴰⵍ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⵓⴽⴽⴼ ⵏ ⵉⵃⴻⵍⴼⴰⵙ (ⵜⵓⴳⴰ) , ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵥⴱⴰⵕ ⵉⵙⴻⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ , ⴰⵔ ⵉⵙⴳⵓⵔⵔⵓⵎ ⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵎⵢⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴻⵛ ⵜⴻⵍⵍⴰ. ⵎⴻⵛ ⵢⵓⴼⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⴱⴱⵉ ⴰⵙⵟⵟⴰ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⴰⴷⵜ ⵉ ⵜⴻⵙⵔⵢ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵖⵉⵍⵏ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵖⵓⵕⵙⵏ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴳⵏ (ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ) ⵏⵙⴻⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵢ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⴷⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴳ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ) ⵓⵏⴼⴼⵓ (ⵉⵎⴰⵏ) ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵓⵙⵜⵓ .ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴼⵕⴰⴹ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵡⵉ-ⴷⴷⴰ ⵉⵙⵙⴻⵏⵙⴰⵏ ⵜⴰⴳⴻⵍⴹⵉⵎⵜ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵙⵢ ⵉⴷⵉⴽⵍ ⵎⴰⵔ ⴰⴷⵜ ⵉⴳⵔ ⴳ ⵉⵎⵉ) ⵏ ⵙⴻⴽⵙⵓ ⴳ ⵓⵣⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵉⴹ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵍⴰ . ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵖ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⴼⴰⵏ ⴷⵉⵙ. ⵡⴰⵇⵉⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⵎⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵙⵉⵏⵏ ⵉⵙ ⵇⴻⵏⵏⴰ ⵉⵕⵡⵓ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴼⴻⵙⴳⴰⵔⴰⵏ . ⵙ ⵓⵙⴰⴱⵉⵔ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴳⵣⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⵉⴷⵏ.ⴰⵢ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⵙ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉⵍⴰ ⴰⵊⴰⵡⵉⵍ ⴷ ⵓⵍⴰⵎⵓⵚ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴼⴻⵙⴳⴰⵔⴰⵏ . ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴳⴳⵓⴷⵉⵢⵏⵜ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵙⵙⴻⵎⵔⴰⵏ ⵀⴰ ⵜⴰⴳⵯⵍⵍⴰ ⵀⴰ ⴱⴰⴷⴷⴰⵣ (ⵙⴻⴽⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵔ , ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴳⴰⵔ) ⵀⴰ ⴰⵎⵍⵓ ⵀⴰ ⴰⴼⴹⴹⵓⵥ (ⵙⴻⴽⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⵎⵥⵉⵏ) ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴼⴼⴻⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⴽⵓ (ⴰⴼⴻⵛⴽⵓ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵢⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ) ⵢⵓⵙⵉⵢⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴻⵕⵎⵉ ⵏⴻⵖ ⵓⵖⵢⴰⵢ , ⵏⴻⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵓⵎⴰⵙ (ⴰⵖⴻⵕⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⴳⴰⵏ), ⵏⴻⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⵉⴽ (ⴰⵖⴻⵕⵎⵉ) ⵏ ⵜⵉⵛⵉⵟ, ⵏⴻⵖ ⵏ ⵉⵡⵣⵣⴰⵏ (ⴰⵖⴻⵕⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ) ⵏⴻⵖ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵅⵛⴰⵛ (ⵉⵖⴻⵚⵚ ⵏ ⵓⴳⵓⵎⵎⵓ) ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ.ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵏⴻⵖ ⵜⴰ-ⵏⵏⴰ ⵜ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ/ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⴻⵖ ⵏ ⵜⴰⵔⵎⴰ (ⴰⵃⴰⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⴻⵏⴷⵉ) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⴻⵏⵢⵓⴷⴷⵓ /ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵢⴰⵎⵜ.

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵜⵓⵖⵍⵉⵏⵜ ⵜⵓⵎⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴻⵙⵡⵓⵏⴼⵓⵏ ⵉⵙⴻⵎⵊⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵎⵊⵉⵍⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵛⴱⴰⵢⵢⵓ ⵓⵏⴱⵉⵣ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵛⵜⵉⵢⵏ ⵉⴷⵓⴳⵉⵎ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵎⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵛⵔⴰ ⴰⵏⴰⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ) ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⴷⴷⴻⵖ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵍⴰⵎⵓⵚ ⴰⴼⴻⵙⴳⴰⵔⴰⵏ , ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴻⴱⵍⵓⵍⵙ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵜⵉⵔⵔⴻⵙⵜ (ⴰⵛⴰⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵛⵔⴰⵣ) ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⴰⴷⵢ ⵡⴰⵎⵓⴷ , ⴰⵀⴰ ⵙⵙⵉⵖⵏ ⴰⵙⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ .ⵢⵓⴽⵍⴰⵍ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⴼⵉⵔⵜ ⵜⵓⵎⵊⵉⵍⵜ (ⴰⵙⵙ ⵡⴰⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⵖⵕⴰⴹ ⵉⴼⵔⴰⵏ).

ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⴽⴻⵔⴽⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴱⴰⵀⵔ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⴼⵍⵉⵙ ⵛⵔⴰ ⴳ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ) ⴰⵡⴰⵏⵉⴽ ⵉⴱⵓⵥⵥⵏⵏ (ⵉⵍⴽⴰⵏ) ⵙ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵜⵓⵎⵔⵉⵙⵜ ⵜⵓⵖⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⴼⴼⵉⵔⵜ ⵜⵓⵎⵊⵉⵍⵜ , ⴷ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰ ⵀⴰⵜ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴰⵔⴽⴰⵙ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⴼⴻⵙⵜⴰ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴱⵓⵥⵥⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵖⴰⴷ ⵓⵎⵔⵉⵙ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵓⴽⵔⵓⴽⴹ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴳⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴼⴻⵙⴳⴰⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵣⴷⵢ ⴷ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏⵙⴻⵏ . ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵙ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵙ ⵓⵖⵔⵉⴽ ⵏ ⵜⴻⵃⴳⵓⵣⵜ .ⵎⴻⵛ ⵉⴱⵓⵥⵥⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴰⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢ ⵙ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⴷⴷⴻⵖ ⵀⴰⵜ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵛⴱⴱⴻⵔ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢ ⴷ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⵎⴷⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⵏⵏⴻⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⴻⵔⵛⵉⴷⴰⵏ (ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ) ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴻⴽⵜⵓⵜⵜⴻⵔ (ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵢ ⵛⴰ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ) ⴳⴻⵔ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴷ ⵓⵖⵔⴼ ⵏⵏⴻⵙ. ⵉⵎⴻⵔⵛⵉⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⵢⴰ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵇⵉⵛⵎ. ⵉⵎⴻⵔⵛⵉⴷⴰⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵜⵓⵎⵎⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵙⴻⵔⵣⴰⵖⵏ (ⴰⵙⴰⴳ ⵉⴳⴳⵓⵏⴻⵢ ⵛ ⵙ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵕⵡⴰⵏ) ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰⴽ.ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⴰⵏ ⵉⵔⵓⵣⵉⵖ ⵏⵙⴻⵏ .

06-01-2018/2967
ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *