ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ

ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵕⵔⵓⴽⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011 ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵢ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵎⵏⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ,ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⵏⵏⴰⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ,ⵎⵎⴰⵖⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵕⴰⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ.

ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⵎⴰⵛ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰⵖ ⵏⵉⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵓⵔ ⴰⵙ ⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵙ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ,ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴷⵏ.
ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 ⴰⴷ ⵓⴳⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵚⴱⵏ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ,ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵜⵉⴱ ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵅⵏⴷⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵃⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵜⵓⵊⵊⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⴳⵓⵍⵓ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵣⵣⵓⴳⴰⵣ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ,ⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵖⵉⵍⴰⴷ.

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ,ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴱⵍⴰ ⴰⵏⵓⵃⵢⵓ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵀⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⴻⵏⵏⵓⵔⵣ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ ,ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵜⵉ ⵜⵎⵏⴷⴰⵡⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011.

ⵎⴰⵛ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵉⵖⵏ ⵏⵉⵜ ⵙ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ,ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ,ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵍⴽⵉ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.