ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵣⵓⵏ ⵉⵜⵎⴰⵡⵏ ⵉⴳⴳⴰⵎⵎⵉ ⵉⵎⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵙⵙⴼⵍⵉⴷⵏ ⴰⵍⵍⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍⵏⵜ ⵉⴹⴰⵕⵕⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵉⵏⵉⵎ ⵀⴰⵏⵏ ⵍⵎⵓⵜ ⴰⵢⴰⵏⵏ ⵥⵓⵥⴹⵖ,ⵎⴰⴷ ⵉⵙ ⴽⴰ ⵜⴳⴰ ⵍⵎⵓⵜ …

أكمل القراءة »

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵏ 2019 ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ. ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ. ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ …

أكمل القراءة »

ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ : ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⵚⵚⵉⴹⴹⵉⵇ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2971 .

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴽⵍⵜⵓⵎⴰ ⵓⴱⵍⵉⵃ ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵜ : ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ —————————— ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ,ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⵚⵚⵉⴷⴷⵉⵇ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2971 ⴰⵙⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵕⴹⵉⵚⵏ …

أكمل القراءة »

ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ : “ⴰⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⵎⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ?”

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ – ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2021 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ …

أكمل القراءة »

ⴰⴷⵍⵉⵙ:”ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ

ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵍⴰ ⴰⵣⵡⵍ: ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: “Man of the Sahara: A Long Walk to the Tuareg statehood ». ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ …

أكمل القراءة »

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴼ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵉⴷⴱⴰⵄⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⵙⵔⵎⵓⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 26.16 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ …

أكمل القراءة »

ⵙⵎⵓⵣⵣⵖ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ “ⵓⴼ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ” ⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ “ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ” (ⵍⵍⵉ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ (ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ), ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ “ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ” ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ. ⵖ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵢⵢⴰⵡⵉⵏ ⴷ …

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ… ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

Par : Boumisser Abdelouahed ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ « ⴰⵏⵢⴰ » ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ,ⵍⵍⵉⵖ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⵣⵡⵍ « ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ » ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⴰⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵓⵏⴻⵏ …

أكمل القراءة »

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

ⵉⴱⴷⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵜⵏⴳⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙ  ⵙⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⴰⵔⴰⵟⵉⵜ  ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵉ ⵜⵓⵎⴱⴰ ⵏⵣⵉⵣⴰ, ⴼ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⵖ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵜⴳ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎⵏ ⵖ ⵎⴰⴷ ⵓⵔ …

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ

نظرة عن الإعلام الأمازيغي المكتوب جرائد \ مجلات ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ,ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ …

أكمل القراءة »