Tiɣri deg udelis n: Asuɣel n Usefru Amaziɣ n Hassan BANHAKEIA (1)

Asuɣel d ict n tutlayt d tamaḍlant. Mara war illi, war nzemmar ad nessen tadelsa d uxarres n weyduden nneɣni. Deg wakud d ijj, ad aneɣ ssnen ula d nitni. Aṭṭaṣ n yisnumal id as ucin: asuɣel d tawwurt n wemyawaḍ jar weyduden. Asuɣel netta d ijj n wemyawaḍ d adelsan. Amenni, ula xminni nessawal xef usuɣel zi niɣ ɣar tmaziɣt.

Asuɣel zi tmaziɣt ɣar tutlayin n midden niɣ s mammec nniḍen, isrusa aṭṭaṣ n yiseqsan, amezwaru ad nessen addad n tmaziɣt jar tutlayin nniḍen, xma ad nessen tabridt n usuɣel, u ujar xminni nessawal xef usuɣel zi tmaziɣt ɣar tutlayin nniḍen.

 D tidet, asuɣel zi tutlayin n midden ɣar tmaziɣt nẓṛa aṭṭaṣ u ujar deg wungalen, maca asuɣel n usefru ntaf it truɣan xafes aṭṭaṣ n yiseqsan ujar xminni ntemrusa deg usuɣel n usefru amaziɣ ɣar tutlayin nniḍen.

D wa d amxumbel n umegrad a, s uya deg uɣezdis a, asuɣel n usefru amaziɣ ɣar tutlayin nniḍen, ittejj aneɣ ad nessen imxumbal n usuɣel zi tmaziɣt ɣar tutlayin nniḍen, ad nessen tifras i iksin, d tiẓiṛt d timamkin i izemmaren ad aneɣ ttesswiẓẓeḍ axarres nnes xma ad nessuɣel, ad narzu xef yifessiyen i zemmaren ad zzayes nekkes imxumbal id ittekken abrid n umesuɣel.

Xef manaya ad nessij xef uxarres n Hassan Banhakeia i ittwalan asuɣel asefran amaziɣ[1] ɣar tutlayin nneḍni s yict n lxezrat d tamaziɣt.

1: Asuɣel, min iԑna? Min xafes nnan?

Axaṛṛes n Oseki-Dépré deg usuɣel iqqar aneɣ: ikessi udem n uḍṛiṣ i yuran s yict n tutlayt ɣar tutlayt nniḍen[2]. Maca xma ad nessenta di tkessit n yijj n weḍṛis n usefru issars aneɣ d kṛaḍ n tebridin. Tamezwart: amessuɣel ad irzu xef tisi i xef tezdi tqessist[3]. Tiss snat: algam[4], ad issen tifras n tqessist mammec tegga deg waẓẓṛi nnes d yiwalen i zi turem d tiwlafin tisefranin. Tiss kṛaḍt: arezzu niɣ afafi[5], amessuɣel ad irzu niɣ ujar ad ifafa xma ad issen tameẓẓyant d tameqqrant deg weḍṛis.

Axaṛṛes n Umberto ECO mammec nniḍen. Ittwala belli asuɣel ad negg tizemmar xma ad nini awal d ijj s yict n tutlayt nniḍen[6]. Ixess ad narr tayynit belli (ad nzemmar, ad negg tizemmar) war illi ad t nini amen illa di tutlayt i zi d nessuɣel s yict n tmamekt d tusridt.

Lieven D`HULST, ittwala asuɣel belli d ijj n wemyawaḍ jar tutlayin d tdelsa, s uya ittwala t s sin n lxezrat. Tamezwarut: d afares d asnelsan. Tiss snat: d afares d adelsan[7].

Afares asnelsan: ifarres awal iqqen ɣar tutlayt i ɣar issuɣul.

Afares adelsan: ifarres ict n tdelsa teqqen ɣar tdelsa i ɣar issuɣul.

Zi min nnan imrezzuten deg yiyyar n usuɣel, nzemmar ad nini belli asuɣel netta d ict n temhelt d tasnilest maca asuɣel n tdelsa i illan d aɣezdis ameqqran deg usuɣel, minzi asuɣel asnilsan ittawi amessuɣel ɣar usuɣel n tguri s tguri.

Asuɣel i xef nessiwel iqqen ɣar maṛṛa yeḍṛisen niɣ iḍṛisen iseklanen. Maca, ma nzemmar ad nettwala s lxezrat a asuɣel n usefru, akides negg  asuɣel i ntegg aked weḍṛis n wengal s umedya. Minzi Hassan Banhakeia ittwala mammec nniḍen, issiwl aneɣ xef tebridin n usefru deg udlis nnes : asuɣel n usefru amaziɣ. D manaya i ɣa nẓeṛ ssa tsawent.

2: Asuɣel n usefru, axarres n Hassan BANHAKEIA!

Asuɣel itteẓẓu tudart deg ijj n uyda niɣ ict n tsekla tjeyyef[8]. D tanita  d lxezrat n Banhakeia. Lxezrat nnes i usuɣel tessenta zeg waddad i di tella tmaziɣt, amen inna tjeyyef. Deg uɣezdis a, ntaf belli yuca ijj n usenmel i usuɣel asefran:  d ijj n ddeg niɣ d anaw n tira, ad teksid iman i zi teddar tqessist, ad tjebded axaṛṛes i di txaṛṛas, ad as tԑawded tira s ict n tutlayt nniḍen[9],

Berman issars kṛaḍ n tmamkin i usuɣel:

Asuɣel asefran :

 • Tadef alli[10]
 • Asizdeg[11]
 • Aɣṛeḍ[12]

Amen neẓṛa Berman issars aneɣ d kṛaḍ n tmamkin ad tent neḍfaṛ deg usuɣel n tqessist, maca Banhakeia mammec nniḍen ittwala belli war tiwḍent xma ad taweḍ tqessist ɣar tutlayt nniḍen amen tlul di tutlayt nnes. S uya issecned xef waṭṭaṣ n yimxumbal xminni ntegg asuɣel zeg yict n tutlayt ԑad teggur ɣar tira, s yijj n unamek nniḍen, aqqa tt: jar wawal d tira. Zeg yimxumbal a ntaf:

 • Asemɣar d usemẓi[13]
 • Asweḍḍeṛ n unamek i itteqnen izli ɣar yezli[14]
 • Asweḍḍeṛ n tmeɣṛuḍt[15]
 • Aseẓṛed n uɣudu/tmakta[16]
 • Asweḍḍeṛ n tiddi n tqessist amen tezdi di tutlayt i zi d tusa[17]
 • Asweḍḍeṛ n tutlayt i zi issawal uɣudu d usefreɣ nnes[18]

Amen neẓṛa Banhakeia issars aneɣ d imxumbal n usuɣel zeg yict n tutlayt d tameẓẓyant[19] ɣar yict n tutlayt d tameqqrant[20] s uya deg usefsi nnes, iwweḍ ad aneɣ d issares zeg yimxumbal a timamkin i nzemmar ad tent neseqdec xma ad naweḍ ɣar yijj n usuɣel irwes ixef nnes.

Deg uswir d ijj, axaṛṛes n Banhakeia i usuɣel n usefru niɣ n tqessist, imṣebḍa xef kṛaḍ:

 1. Agama n tqessist[21]

Danita, asuɣel n tqessist ixess as uԑawed n wezday[22] minzi tiddi nnes war tzemmar ad teqqim amenni minzi tadef ict n tutlayt nniḍen, ilugen i zi txeddem temsebḍa. Deg uɣezdis d ijj, taqessit war tɣimi teqqen aked manis d tusa, war tici al ɣa tegg amcan nnes di tutlayt i ɣar teggʷar.

S umatu, taqessist ittettԑawad as tira, s uya war nzemmar ad naweḍ ɣar taẓyuḍi d waẓẓṛi n tqessist tamezwart, s amya tedwal taqessist d ict nniḍen.[23]

 1. Tiddi n tqessit

Tiddi n tqessisit ixess ad iqqim amenni deg usuɣel nnes ɣar tutlayt nniḍen. Maca, dinni ca n tmeslayin nzemmar ad tent neṣṣuṛef, war tent nessuɣul ca. Deg uswira, ixess ad nessen belli war illi maṛṛa min neqqar s uqemmum nneɣ izemmar ad t nari. Dinni ca n n tmatarin qqnent ɣar wawal war illi ɣar tira, Am asekkil n (A)[24], ntaf it deg yezlan aṭṭaṣ, deg usuɣel nnes mala yus d deg yezli nzemmar ad t neṣṣuṛef, minzi netta iqqen ɣar wawal war illi ɣar tira.

Amedya[25]:

(A) Ḥedd ikks as afus, ḥedd ikks as uḍaṛ,

(A) ṣebbanya d tileft id aneɣ ijjin d imeԑḍaṛ.

Un soldat a perdu la main, l’autre les pieds,

L’Espagne est ce porc qui nous a handicapés.

         Ict n tmeslayt nniḍen. Asekkil n (A) war illi ittmekk as deg usuɣel lebda, mɣar mala war teggi timekkest nnes amxumbel ɣar wenni itteslan i tqessist niɣ i yezeli. M/inzi, d ijj n uɣezdis ittsaqar aneɣ d abṭṭu n 12 deg yezli. S uya tmijja n yezli ixess war teffar niɣ ad temmekkes.

         Aked uɣezdis n tmatarin tisnelsin. Ntaf tameɣṛuḍt i illan d ijj n uɣezdis ixess ad as yarr tayynit umessuɣel. S uya tarrit n tayynit i tmeɣṛuḍṭ tilli xef uxaṛṛes n Banhakeia di:

 • War tili bu d ict aked mammec tella deg weḍṛis i zi d tusa.
 • Ad tas tsettef amen tella deg weḍṛis i zi d tusa.
 • Ittif ad tili tameɣṛuḍṭ n yezli d (d) maca deg usuɣel nnes ɣar tefransist s umedya ad tili d (s)
 1. Anaw n tira n tqessist

Tira n yezlawiyen imezwura mala narra tayynit, ntaf temsebḍa xef tira n yiḥudriyen n yiḍ a. Izlawiyen imezwura tuɣa ten mammec ssentan udfen zi tewwurt n tqessist n tira war illi n wawal. S uya waxxa dinni tizzit d tameqqrant jar wawal d tira, ntaf belli dinni ca n tmeslayin aqqa tent deg usefru amiwan cnant arennint aẓẓṛi di tqessist, amen teggen iḥudriyen n yiḍ a. Iqqar Banhakeia.

Ass a, taqessist tamaziɣt, tessen ula d nettat asenqed, war qqimen izlawiyen tԑawaden i tguriwin i war ɣar yilli umcan di tqessist, teggen tizemmar xma ad msafaḍen aked limart n umwan d tmatarin nnes.(amen neẓṛa zzat).

Deg uswir d ijj, tutlayt n tqessist xmi tili teyma, tezzelz xafes taԑejjajt id ttejja limart n umiwan, tzemmar ad tɣez tisellya teggur xafes tadelsa d tussna ɣar tutlayin nneɣni. S uya xminni ittili umquddi jar tutlayin, ittili akides umsemrac, lexdenni asuɣel jar asent ittili ihwen.

Banhakeia, yuc aneɣ d amedya n uzlawi Mallarmé i ssuɣlen iglinziyen s yict n tmamekt tehwen minzi arezzun xef tsekla nnsen deg usefru nnes. S mammec nniḍen, ameḥḍaṛ nnes azlawi Paul Valéry id asen itticcen asefru war izemmar ad ittwasuɣel, minzi isseqdac ca n tewlafin d timamkin n tira war wwiḍent ad ilint di tsekla niɣ asefru aglinzi.

Ɣar umeggar, Banhakeia iswelf aneɣ maṛṛa manaya s tesregt n yejdi xminni d as netԑawad aqlab, ijdi ittԑawad ihekkʷa d. Da, ittseqsa, ma izemmar xmi ɣa tneqleb ad aneɣ d tuc ijj n umrawi n yijdi dayes tcuni am wenni amezwaru?

 • Asuɣel n tesregt n yejdi

Amen nenna, asuɣel s tesregt n yejdi d ijj n uxarres n Banhakeia dayes kṛaḍ n tebridin, ad tent nẓaṛ. Maca, ixess ad nini, belli asuɣel a, igg it s tilit n uzlawi i yuran tiqessisin, amen igga aked uzlawi Ahmed Ziani[26] d Karim Kannouf. S uya tibridin a mɣar n yijj n usuɣel ad yili bab n uḍṛis iḍeffar tawuri aked umessuɣel. Niɣ, war dayes bu amxumbel mala war illi, maca tilit nnes tejj aneɣ nessakkʷaḍ anamek amen illa deg uraq i zi d yusa.

 1. Afsay n tqessist

Da, taqessist ad tettwafsi d ifettusen:

 1. Assefru n tguriwin (taguri s tguri), tussna n unamek umatu n weḍṛis.
 2. Mala ittwazemmar: ad yili ijj n umḍakaṛ aked wezlawi niɣ d tazlawit xef yiɣezdisa n tiddi d tuskiwt n tqessisin.
 3. Tarrit n tayynit xef tirra n usiẓṛeg.

Tibridin a d ict n tussna jar umessuɣel d wezlawi mala wwḍent ad ilint, lexdenni nzemmar ad neԑda ɣar tebridt tiss snat.

 1. Aԑawed n tira i tqessist

Di tebridt a, tettԑawad tira i tqessist s tilit n wezlawi xma ad yili ijj n umsermas xef ca n tmelayin.

 1. Netԑawad tiɣri i tsuɣelt tamezwarut i ittwaggen.
 2. Ad naweḍ ɣar inumak i imsebḍan n tqessist.
 3. Amḍakaṛ xef yemsebḍiten imeẓẓyanen aked uzlawi.
 4. Afran n yemsebḍiten d uԑawed i usuɣel n tqessist.
 5. Azzray ameggar n tqessist

Ittili dayes:

 1. Afran n tqessist s tarrit n tayynit amen tella di tutlayt nnes, d uzɣan nnes
 2. Asefsi n yezli niɣ d taguri deg wemnaḍ adelsan d unamun ittili s adu i tesna i di tella tqessist.

Tibridin a, yuyur xafsent Banhakeia deg usuɣel nnes i wammud n wezlawi Ahmed Ziani. Deg wakud d ijj, isscan aneɣ d tibridin n usuɣel asefran amaziɣ ɣar tutlayin nniḍen. Zi kṛaḍ n tebridin a yarra tayynit i sin n tmeslayin:

Tamezwarut: belli asefru n Ziyani iqqen ɣar umiwan minzi ittari asefru n uɣennej.

Tiss snat: ittessen takrrest[27] n uzlawi, ittԑawad as tirra xma ad ksint tifras n usefru ujar, d taṛeẓẓit n yeymiren i illan jar wawal d tira.

Iqqar aneɣ d ԑawed belli : waxxa tibridin tejjant asuɣel ad yili, maca dinni imxumbal ujar zi manaya, mani ittemxumbul usuɣel am : taẓirt[28]. Mammec ɣa tadef aḍṛid nneɣni, ma s usmaynu, iceyyen, d aaquḍaḍ, icna? Deg uswir d ijj, ittili umxumbel ula deg usnubeg[29], minzi war dinni ittili bu umԑaweḍ jar tutlayin u ujar zi tmaziɣt d tefransist.

Deg umeggar war illi d ameggar, maṛṛa min da nenna war newwiḍ ad nqewwar i maṛṛa min inna Banhakeia deg udelis nnes : asuɣel n usefru amaziɣ, i ittwafsaren di Fransa, s adu wassaɣ n taddart n usufeɣ: l’Harmattane.

Aṭṭaṣ n yisental i xef issareɣ tfawt s yiseqsan d usefsi, zzayes nzemmar ad nesqarqeb xef waṭṭaṣ n tewwura id aneɣ ɣar ijjen ad nessiweḍ tmaziɣt ɣar weyduden nniden s ict n tmamekt dayes tadelsa nneɣ d tussna d waẓẓṛi d tcuni n wawal nneɣ.

Imessedwal

 • Hassan Banhakeia, la traduction poètique Amazighe, éd. L’Harmattan, 2016
 • Inèse Oseki-dépré, théories et pratique de la traduction, éd. Arman colin,1999
 • Umberto Eco, dire presque la même chose : expérience de traduction, éd : Grasset, 2000
 • Lieven D`HULS, T Functional Approaches to Culture and Translation, 2006

[1] Hassan Banhakeia, la traduction poétique Amazighe, éd. L’Harmattan, 2016

[2] Inèse Oseki-dépré, théories et pratique de la traduction, op.cit., P.12, citer Par, Hassan Banhakeia, la traduction poètique Amazighe, éd. L’Harmattan, 2016, P.19

(La traduction une opération de transformation (transfert, transposition) d’un texte d’une langue dans une autre.)

[3] prescription

[4] description

[5] prospection

[6] Umberto Eco, dire presque la même chose : expérience de traduction, éd : Grasset, 2003, P. 02

[7] Lieven D`HULS, T Functional Approaches to Culture and Translation, 2006, citer par : Cristina STAN, Traduction : définition du concept et présentation des théories de la traduction, Université « Ştefan cel Mare » Suceava, Roumanie, P.01

La traduction est un contact de langues et de cultures, et le terme de la traduction comporte deux définitions. En premier, la traduction est une opération linguistique donnant lieu à un produit linguistique équivalent à un produit linguistique antérieur relevant d`une autre langue et d`une autre culture. Deuxièmement, la traduction est une opération culturelle donnant lieu à un produit culturel correspondant à un produit antérieur relevant d`une autre culture.

[8] Hassan Banhakeia, la traduction poétique Amazighe, éd. L’Harmattan, 2016, P.12

[9] Ibid. P. 73

[10] Rationalisation

[11] Clarification

[12] Allongement

[13] Ennoblissement et vulgarisation

[14] Destruction des réseaux

[15] Destruction de rythme

[16] Appauvrissement qualitatif/quantitatif

[17] Effacement des superpositions de langues

[18]Destruction des réseaux langagiers vernaculaires ou leur exotisation

[19] mineur

[20] majeur

[21] Hassan Banhakeia, la traduction poétique Amazighe, éd. L’Harmattan, 2016, P.73

[22] Construction

[23] Ibid. P.73

[24] Hassan Banhakeia, la traduction poétique Amazighe, éd. L’Harmattan, 2016, P.75

[25] Ibid. P.75

[26] En collaboration avec Carles Castellanos, traduction d’une série de poèmes d’Ahmed Ziani, et en collaboration avec V. Sunyol et I. Muninos ils ont publient un recueil de poèmes en catalan : Llibertats tatuades, Jar-dins de samarcanda, Barcelone, 1996

[27] Trahison

[28] Esthétique

[29] Réception

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *