ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ

ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵙⵓ ⵜⵉⵛⴻⴹⴼⵉⵏ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵣⵓⵏⵉⵏ ,ⵉⵏⵣⵣⴻⵖⵏ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵙ ⵉⵍⴻⵇⵇⴹⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵥⵥⴰⵖ ⴰⵖⵛⵛⴰⴱⵓ ⴰⴼⴻⵕⵇⴰⵇⴰⵛ, ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵓⵢ ⵉⵢⵢⵙⴰⵏ ⵉⵔⴱⴰⵏ ⵜⴰⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵍⴼⴰⵖ ⴰⴳⴰⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵏⴽⴰⵔ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⴹⵕⵓⵕ ⴹⴰⵕⴰⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵍⵡⵓⵎ ⵙ ⵓⵎⵔⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵄⴻⵍⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓ.

ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵍⵙⵙⴰ ⴰⵇⴻⵢⴷⵓⵔ ⵓⵎⵍⵉⵍ, ⵜⴰⵇⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴼⴻⵔⵇⴰⵛⵜ ⴷ ⵓⵥⵏⵏⴰⵕ ⴰⵣⴰⵎⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⴽⵓⵔⴱⵉⵢⵏ ⵉⵡⵕⴰⵖⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵙⴰ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵟⴻⵕⴽⵓⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵃⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⵢⵏ, ⴰⵔ ⵜⴻⵏ ⵉⵣⴳⴳⵓⵔ ⵙ ⵉⴳⵏⵏⴰ.

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵏⴻⵣⵡⵓⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵖⵎⵓ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ.

ⵜⴰⵣⵔⵓⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ) ⵉⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⴱⴻⵏⵥⴰⵕⵏ (ⵉⵏⵣⴰⴹⵏ ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ) ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴳⴳⴰ ⴼ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵡⴰ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ, ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⴰⵛⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵢ ,ⵜⵉⴷⴷⵓⵔⴼⴰ ⴷ ⵜⵣⴰⵅⵎⴰ.

ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⵓⵔ ⵉⵛⵏⵏⵓ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴻⵔⵏⴰⵢ (ⴰⵏⴼⵓⵔ, ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵓⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ).

ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵥⵥⵄ ⴽⵓ ⵉⵎⴻⵣⴷⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷⴰⵙ ⵉⴽⴽⵙ ⴰⵛⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⴰⵡⵓⵍⵍⵓ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵃⵔⵔⴻⴼ ⵙ ⵓⵎⵔⵉⴳ.

ⵉⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⵉ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵛⴻⵏⴳⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵍ.

ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ : «ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴼ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵡ ⵏⵏⴻⵙ ⵀⴰⵜ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵓⵏⴽⵓⴹ (ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵍⵍⴻⵅⵙⵢ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⴽⵛⴰⵎ ⴰⴹⵓ)».

ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷ ⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵎⵙⵉⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵡⵉ-ⵏ ⵉⴳⵉⴷⵔ.

ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴰⵙ ⵙ ⵉⵙⵍⵍⵉⵡⵏ.

ⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⴹⵎⵎⵉⵙ ⴰⵢ ⴷ ⵖⵓⵕⵙ.

ⴷⵖⵉ , ⴳ ⵓⵣⴻⴳⵍⴰⵍ (ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵓⵖⵣⵉⴼ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ..), ⴰⵔ ⵖⵉⴼⵙ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵢⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ.ⵉⵙⵙⴰ ⴰⵛⴰⵍ, ⵉⴱⵔⵢ ⵜ ⵓⵃⴻⵛⵜⴰⵡ.

ⵙⵜⵜⵓⵍⵏ ⴰⵙ ⵓⵇⵊⵉⵊⵏ (ⵉⵖⵚⴰⵏ), ⵉⴽⴽⵯⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵍⵎ ⵙ ⵉⴱⴻⵅⵙⴰ.

ⵉⵖ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵉⴽⵔⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵀⴻⵏⵛⴰⵕ ⵓⵔ ⵉⴼⴼⵉⵔⵏ ⵉⴼⴻⵔⵙⴰⵍ (ⵉⴱⴻⵅⵙⴰ ⵏ ⵉⵡⴻⵔⵣⴰⵏ) ⵏ ⵉⵡⴻⵔⵣⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵏⵏⴻⵎⵔⵓⵔⵢ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴻⴱⴷⵔ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⵉⵍⵍⴰⵙⵏ ⴷⴰⵙ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰ ⵓⴼⴻⴷⵖⵉⵔ (ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⵉⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴱⴻⵏⵏⵉⵛⵉⵏ) ⴰⵃⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵇⴻⵔⵣⵡⵓ (ⴰⵇⵕⴰⴼ).

ⴰⵃⴻⵔⵡⵉⵛ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵜⴻⵔⵏⵛ ⵡⴰⵍⵓⴹ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵔⴰ (ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵉⵏ) ⵜⴰⵃⴻⵔⵙⴳⴰⵏⵜ (ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ).

ⴷⴰ ⵉⵛⵍⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵓⴷⴷⵓⵎ.

ⵣⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴰⵔ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⵔ ⵉⵛⵎⵎⴻⵣ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴷⴻⵍⵏ ⵙ ⵓⴳⵓⵏⵓⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⴱⵍⴰⴹⵉⵏ (ⵜⵉⴱⵏⵏⵉⵛⵉⵏ,ⵜⵉⴱⵏⵏⵉⴽⵉ : ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵙⴱⵉⵏⵏⵉⵛ ⵛⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴱⴱⵉⵢⵏ).

ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⴷⴰ ⵢⴰⵟⵟⵓ ⴳⴻⵔ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⴷⵍⵓ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵙⵇⵙⴰ ⴷ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ: «ⵉⵙ ⴷⴷⴻⵔⵖ ⵎⵉⴷ ⵙⵙⴻⴼⵖ ⴰⵏⴼⴼⵓ ⵏⵓ?» ⴰⴱⴻⵔⵜⵓⵢ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵅⴰⵙ ⵉⵀⴻⴷⵔⵓⵔⵓⵛⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⵏⴰ ⵙ ⵉⵙⵙⴻⴳⵏⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵔⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴼⴼⴻⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⴹⴹⵖⴻⵕⵜ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴷⵎⵓ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⴳⵏⵏⵓ ⴰⵏⵛⵓⵛⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵉⵥⴻⵖⵕⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵜⵜⴰ ⴳⴰⵔ ⵓⵜⵛⵉ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵡⵡⴻⵜ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵉ ⴳⴰⵔ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵙⵙⴻⴳⵔⴰ.

ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵉ ⵙⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴷⴷⴰ.

ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴳⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰⵜⵓ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵛⵛⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴼⴰ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ, ⴰⵏⴻⴼⵕⴰⵕⴰⵖ.

ⵉⵇⵇⵏ ⴰⵙ ⵉⴼⴻⵙⵜⵉ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵎⴻⵛⵜⵉⴷⴰ ⴰⵢ-ⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴼⴼⵉⵖ ⵓⴳⴰⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ.

ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ.

ⵉⵣⵍⴰ ⴰⵥⵓⴳ (ⵙ ⵡⵓⵥⵓⴳ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵖⵉⵎⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵢⴰⴷⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵛⴰⵍ) ⵏⵏⴻⵙ ⵣⵉ ⴽⵓⴷ ⵉⵛⴰ ⵜ ⵓⵃⴷⴰⴷⵉⵢ ⵉ ⵓⵄⴻⵕⵎⵓⵎ (ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ) ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ ⴰⵀⴰ ⵉⵖⴻⵕⴼ ⵉⵙ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⵉ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕⴷ ⵅⴰⵙ ⵉⵙⵉⴱⴷⵔ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵣⵓⵊⵔⴰ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜⴰⵙⵉⵢⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎⵜⵜⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵎⴹⵍ) ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵏⴻⴱⴷⵔ.

ⵅⴰⵙ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⴰⵢⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⴷⵏ ⴰⴷⴻⵔⴱⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⴳ ⵛⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵜ.

ⵉⵍⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵇⵇⵓⵕ, ⵉⵣⵍⵉⵡⵡⴰ (ⵉⴱⴻⵅⵙⴰ ⵏ ⵉⵍⵎ ⴳ ⵓⴷⵎ ⴷ ⵓⵎⴳⴳⴻⵕⴹ) ⵏⵏⴻⵙ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵜⴻⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⵙⵡⵓⵏⴼⵓ ⵣⴻⴳ ⵓⵏⴻⵣⴳⵯⵓⵎ.

ⵉⵜⵜⵍ ⴰⵙ ⵡⴰⴹⵓ.

ⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⴻⵎⵔⵓⵔⵓⴷ (ⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⵙ ⵡⵓⵍⵏ) ⵉⵜⵜⴻⴽⴽⵯⵓⵔ ⴰⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵉⵜⵏⴰⵏ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵛⴰ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵣⵔⵔⵉ) ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵉⵏⴹⵡ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵉⵍⴰ ⵉⵄⴻⵕⵎⵓⵊⵊⴰ.

ⴰⴽⴻⵔⵎⴰⵎⵎⴰⵢ (ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ ⴰⵇⵓⵕⴰⵕ ) ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⵉ.

ⵉⵙⵜⵜⵓⵍ ⴰⵙ ⵓⵣⵎⵓⵥⵥⵍ (ⵓⵙⵓⵔⴼ).

ⵙ ⵉⵖⵏⴰⵏ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵔⵓⴼ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴻⵔⵏⵉⵙ (ⵓⵔ ⵉⵣⵓⵔ, ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⴷⵓⵏⵜ).

ⴰⴱⴻⵔⴷⵓⵣ (ⴰⴷⴻⵔⴱⴰⵍ) ⵏⵏⴻⵙ ⵢⵓⵙⵉⵢⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵉⴱⴻⵏⵖⵕ ⴷ ⵉⵍⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵜⵜⴻⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⵓⵍ ⵏ ⵉⵔⵛⴰⵏ ⵥⵥⵓⵥⵉⵏ ⴰⵊⴰⵏⵉⴳ (ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ) ⴷ ⵓⵏⴼⴼⵓ (ⴰⵔⴰⴽⵯ, ⵉⵎⴰⵏ) ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⴷⵎⴰ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵖⴰⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴻⵎⴹⵍ.

ⵢⵓⴼⴰ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵅⴰⵙ ⴰⵎⵜⴰⵏ.

ⵉⵣⵓⵜⴼ (ⵢⵓⴼⴰ) ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⵓⴼⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵉⵍⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵅⴰⵙ ⴰⵣⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵔⵛⴰⵏ.

ⵉⵣⵓⵜⴼ ⴷⵉⵖ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵛⴻⵏⴳⵓ ⴰⵎⵉⵣⴰⵏ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⵏ ⵡⵓⴽⵓⴷ.

ⴰⵙⴰⴳ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⴻⴱⵉⴹ ⵛⵔⴰ ⴳ ⵉⵖⵉⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵀⴰⵜ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵡⴰ (ⴰⵏⵓⵎⴽⴰ, ⵜⴰⵣⴰⵅⵎⴰ, ⵜⴰⵖⵏⵏⴰⴱⵓⵜ) ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴻⵍⵍⵉ.

ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵉⵙⵉⴽⴽⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⵉ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⴷⵖⵉ ⵅⴰⵙ ⵉⵣⴽⴻⵣⴹⵓⴼⵏ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⴷⵡⴰⵏ ⵛⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⵢⴰⴳⵓⴳ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔ, ⴰⵎⵎ ⴰⵙⴰⴳ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵉⴹ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴰⵀⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵜⵉⵖⵉⵍⴷ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵥⴰ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵔⵉⵔ, ⵏⴻⵖ ⴰⴳⵕⵓⴹ).

ⵉⵣⵍⴰ ⴰⵎⵔⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ, ⵉⵣⵍⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⴷⴷⴻⵔ ⵓⵔ ⵉⴷⴷⵉⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ.

ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵜⵉⴼⵉⵛⵉⵢⵜ ⴷⴰⵜ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵄⴻⵔⵔⵉⵎⵉⵏ ⵉⵣⴻⵔⴱⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵉⵃⵏⴰ ⵏⵙⴻⵏ.

ⴰⵎⵎ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵓⵣⴻⴳⵍⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⴱⴻⵍⴱⵓⴹⵏ (ⴳ ⴳⴳⵓⴷⵉⵢⵏ ⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵢⵏ ⴰⵔⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵛⴰⵔ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⵔⴻⵢ ⵙ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏⵏⴻⵙ) ⵙ ⵉⵎⴻⵔⴳⴰⵛⵏ (ⵡⵉ-ⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴼ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵙⴻⵏ) ⴷ ⵜⵎⴻⵔⴳⴰⵛⵉⵏ.

ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵖⵓⵕⵙ ⴰⴷⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴷⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⴳⴻⵍⵣⵉⵎ ⴰⴷ ⵉⵖⵣ ⵉⵙⴻⵎⴹⵍ ⵏⵏⴻⵙ, ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴷⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⵛⵉⵣⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴻⵙ, ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⴷⴰⵛⵛⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ?!!ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴷⴰ ⵢⵓⵙⵔⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵢⴰⴱⴱⵓⵀ (ⴰⴼⵛⴰⴷ, ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ) ⴰⴷ ⵜⴻⴼⴼⵖ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵄⴻⵕⵇⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⴷⵏ ⴰⵊⴰⵏⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⵣⴻⴳ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⴼⵜ (ⴰⵜⴻⵔⵏⵉⵛ ⵉⵙⵙⴰⵖⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⴰⵎⵎ ⵜⵉ-ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴹ), ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ ⵜⵓⵙⵜⵉⵢⵜ ⵉⵏⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵉⵔⵢ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⴰⵛⵢ ⵛⵔⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴰⵙ ⵉⵎⵜⵏ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵍⴳ ⵏⵏⴻⵙ) ⴷ ⵓⵙⵢⵉⵔⴼ (ⴰⵙⴰⴳ ⴰⵔ ⵢⴰⵍⵍⴰ ⵛⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵔⴰⵙ ⵉⵜⵜⴻⴱⴱⵢ ⵓⵙⵍⵍⴻⵅⵙⵢ) ⵓⵔ ⵉⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵣⴱⵓⵍⵍⵖ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵍⴰ ⵛⵔⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ) ⴷ ⵓⵃⴻⵏⵊⵉⴼ (ⴰⵙⴰⴳ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴼⴼⴻⵔ ⵛⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴻⵣⵍⵓⴹ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵔ ⵜⵙⴻⵜⵜⴰⵖ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵓⵔ ⴷⵊⵓ ⵉⴽⴽⵉ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ) ⴷ ⵓⴼⵓⵃⵔⵔⵓ (ⴰⵙⴰⴳ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵛⵔⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉⵅⴰⵜⴻⵔⵏ ⵉ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵓⵔ ⵜ ⵉⵍⴽⵉⵎ) ⴷ ⵓⵣⵓⵅⵅⵓ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵛⴰ ⵀⴰ ⵎⴰⵢ ⴷ ⴳⵉⵖ ⵉ ⵡⴰ ⵏⴻⵖ ⵜⴰ) ⴷ ⵓⵖⴻⴱⵔⵊ (ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵙⴱⵉⵊⵊⴻⴳ ⵛⵔⴰ ⵙ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰ).

ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ ⵉⵜⵜⴻⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉⵏⴰⴱⴰⵜⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵉⵙ ⵉⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵏ : ⴰⴼⵓⵍⵢ, ⵜⵉⴷⴷⵓⵔⴼⴰ ⴷ ⵓⵏⵓⵎⴽⴰ (ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵡⴰ, ⵜⴰⵣⴰⵅⵎⴰ).

ⴳ ⵓⴼⴻⵏⵙⵓ (ⵜⵉⵖⵎⴻⵕⵜ) ⴰⴷⵏⴰⵏⵏⴰⵙ (ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ) ⵉⵏⵏⴻⴱⴷⵔ, ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴼⴻⵔⵎⴰⵛ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵎⴰⵢ ⴷ ⴰⵙ ⵜ ⵉⵇⵇⴻⵏⵏ.

ⵉⵔⴻⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵉ, ⵓⵔ ⵉⵙ ⵢⵓⵛⵉ, ⴰⵔⵜ ⵜⵜⴰⴷⴼⵏ ⵉⵣⴰⵏ.

ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵔⴼⵏ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⴹⵔⴼⴰⵢ (ⴰⵔ ⵉⵛⵟⵟⵓ) ⴰⵣⴰⵎⵎⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵇⵇⴻⵏ ⵙ ⵉⴷⵉⵛⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵢⴻⵏⵣⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⵖⴼⴰⵡⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⴻⵙ : «ⴰⵣⴻⴳⵍⴰⵍ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢ ⵙ ⵉⵏⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴷⴷⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵏⵏ ⵉⵣⵖⵓⵖⵏ ⴰⵎⵎ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⴰⴷⴰⵖ ⴰⴷⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵓⴷⵛ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵓⵥⵉⵕⵡⵥ (ⴰⵃⵡⵡⵚ)» ⵜⴻⵖⴼⴰⵡⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵄⴻⵔⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⴻⵙ : «ⵜⵎⴰⵏ ⵜⵓⵊⵊⵓⵜ ⴷ ⵜⵓⵊⵊⵯⵓⵜ ⴳ ⵓⵣⴻⴳⵍⴰⵍ ⵏⵏⴻⵖ, ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵉⵔⵔⵉ ⵉⵍⵍⵉⴼ ⴰⵣⴰⵎⵎⴰ».

ⵉⵖⴼⴰⵡⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⵯⵍ ⵏⵏⴻⵙ : «ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ ⴷⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵃⵢⵓⴹ, ⵏ ⵓⵏⵎⵎⴻⵜⵔⵉ (ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⴻⵜⵜⴻⵔⵏ ⵜⴰⴽⵓⵜⵉ), ⵏ ⵓⵛⴻⵎⴽⴰⵔ, ⵏ ⵓⵎⵛⵓⵏ (ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ)» ⵉⵣⵍⴻⵣ ⵢⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⵢⵢ : «ⴰⵔ ⵎⴰⵏ ⵜⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵎⵓⵏ ⵓⵣⴻⴳⵍⴰⵍ ⵏⵏⴻⵖ ⵉⴳⴻⵔⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴽⵓⵛⵔⵏ ?».

ⵜⴽⵓⵏⴳⵣ ⵢⴰⵜ : «ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴻⵖ : ⵉⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴷⴰⵜ ⴽⴻⵛⵛⴻⵎⵏ ⵉⵣⴰⵏ».

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵓⵙⵉⵢⵏ ⵉⵙⴻⴱⴷⵔ ⵎⵏⵉⴷ ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⴽⵓⵏⴳⵣ (ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵔⵜ) : «ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵜ ⵉⴳⴻⵣ».

ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵙⵓ ⵉ ⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵛⴻⴹⵉⴼⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵣⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵙⴻⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵙⵏ .

ⴷⵖⵉ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓ ⵉ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵅⴰⵙ ⵉⵍⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵛⴻⵍⴳⵉⴳ (ⵉⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵣⵍⵉⵡⵡⴰ), ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴷⴷⴻⵍ ⵜⵉⵡⴻⵕⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵅⵉⵟ (ⴰⵄⵓⵕⵉⴹ) ⵅⴰⵙ ⵙ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴻⵔⴼⵉⴼ (ⵓⵔ ⵉⵛⵍⵓⵍⴼⵏ).

ⵉⵖⴼⴰⵡⵍ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷⵜ ⴰⵙⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⵙⴻⴱⴷⵔ ⵙ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴳⵍⵍⴻⵙ (ⵉⴳⴰ ⵜ ⴷ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵢⴰⴹⴼⵓⴹⵏ) : «ⵏⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷⵜ ⵜⵉⵙⴰⵢⵎ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵙⵙⵉⴼ ⴰⵏⴼⴼⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴷ ⴷⵖⵉ ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍⵎ ⴰⴷⵜ ⵜⴰⵙⵉⵢⵎ ⵙ ⵉⵔⵉⵙⵉ (ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⴻⵔⵓⵙ ⵛⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍ) ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ.

ⴷⵉ-ⵏⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔⵜ ⵙⵙⵓⵔⵓⴼⵏ».

ⵉⵍⵍⴻⵢ ⵢⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵙ ⵉⵖⴼ, ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷⴰⵙ ⵢⵉⵏⵉ : «ⵜⴻⵖⵥⴰⵏⴷ ⴰ ⴱⵓ ⵡⴰⵡⴰⵍ».

ⵉⴼⴼⴻⵖ ⵓⵣⵖⵓⵖ ⵜⴰⵎⵓⵣⵜ (ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ) ⵉⵍⵍⴰⵙⵏ.

ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴽⵓⴷ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵣⴷⵖ ⵜ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.

ⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⴻⴳⵍⴰⵍ ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵅⴰⵏ ⴷ ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵡⴰⵏ.

ⵉⵎⵙⴰⵡⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ ⴷ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ «ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⴽⵯⵉⵣ ⴰⴼⵓⵍⴽⵢ ⵅⴰⵙ ⵜⵓⵅⵅⵓⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵀⵓⵙⴽⵢ (ⴰⴼⵓⵍⴽⵢ) ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵙⴼⴼⴻⴽⵔⵓ (ⵜⵓⵅⵅⵓⵜ).

ⴳ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵥⴻⵏⴽⵓⵛ (ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ) ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⴻⴳⵏⵓⵏ».

ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵢ ⵓⵀⴻⵔⵎⵓ ⵏ ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⵙ ⵉⵙⴻⴱⴷⵔ, ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴼⴻⵙⵜⵉ ⵙ ⵉⵙⴻⵎⴹⵍ.

ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵛⵜⵜⵉⵢⵏ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵣⴻⴳ ⵓⵙⴷⴰⵔⵔⴰⵢ ⴰⵏⴼⵓⵔ ? ⴰⵡⴷ ⴰⵖⵔⵉⴽ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴼⵓⵔ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⴰⵔ ⵙ ⵓⴳⴰⵔⵉ .

ⵉⴳⴳⴰⴷⵊ (ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ) ⵙ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⵏⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⴽⴽⵯ.

ⵉⵜⵜⵓⵏⴱⵍ (ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⵍ) ⵙ ⵉⴼⴻⵙⵜⵉ .

ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴽⵍⵉⵜⵉⵡⵏ ⵉⵃⵓⴷⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵃⵓⴷⵔⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⴻⴳⵍⴰⵍ (ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵉⵖⴼ ⵙ ⴰⴼⵍⵍⴰ) ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵏⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⴻⵣⵏ ⴰⵛⴰⵍ.

ⵎⴻⵔ ⵙⴽⵓⵔⴽⴹⵏ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⵣ ⵛⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⴻⵎⴹⵍ) ⴳ ⵓⴳⴻⴹⵕⵓⵕ ⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⵉⵇⴻⵛⴼⴰ ⵏ ⵉⵇⵣⵣⵓⵢⵏ (ⵉⵖⵚⴰⵏ) ⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉⵖ.

ⴰⵣⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵉⵙⴻⵎⴹⵍ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰⵖ ⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵅⴰⵙ ⴰⴽⵔⴰⴷⴷⴰⵎ (ⵡⴰ-ⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵉⵖⴼ ⵉⴽⵏⴰⵏ) ⴰⵢ-ⴷ ⵉⵙⵙⴻⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵡⵉ-ⵍⵍⵉ ⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⵉ ⵉⴷ ⴱⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜ ⵍⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵣⵉ ⴱⵉⵙⴻⵎⴷⵉ (ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵀⵡⵡⴰ).

ⴷⴰ-ⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵙⵓ ⵉⵛⴻⴹⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⴻⵔⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⴹⵎⵜ ⵉⵍⴻⵖⴹⵏ ⵙ ⵜⴰⴹⵓⵟ ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴼⴼⵔ ⵉⵎⴻⵏⴷⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵜⴻⵙⵔⴰⴼⵜ.

ⵉⵎⵉⵇ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵙ ⵓⴽⵓⵣ ⵜⵉⵢⵏⵏⵉⵜ ⵉⵜⵛⴰ ⴰⵙ ⵉⵎⴻⵏⴷⵉ ⴷ ⵉⵛⴻⴹⴼⴰⵏ ⴰⵔⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵖ ⵓⵡⴽⴽⴰ ⴳ ⵉⵍⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵛⴻⵍⴱⵉⴱ (ⴰⵛⴻⵍⴳⵉⴳ), ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴻⴼⵔⵓⵔⵓⵢ ⵉⵖⵚⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⴳⴰⵏ ⵉⴱⴻⵏⵖⵕ (ⴰⴳⴻⴹⵕⵓⵕ)ⴷ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵔⵢ ⵓⵣⵡⵓ ⵙ ⵓⵔⵡⴰⵙ, ⵙ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵜⵜⵓ ⵓⵖⵔⵉⴽ (ⵎⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵇⵇⴰⵕⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵉ ⵛⴰ ⵡⴰⵏ ⴱⴰⵙⵙⵓ ,ⴷⴻⵃⵃⵓ) ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⴷⵡⵍ ⵉⴳⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵉⵔⴹⵎ (ⴰⵛⴰⵍ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴽⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵡⵖ) ⴷ ⴰⵙⵎⵏ ⵢⵓⵙⵉⵢⵏ ⵜⴰⵕⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴷ ⵓⵀⵏⴰⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⴷ ⵓⵛⴹⴰⵔ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴱⵓⵚⵍⴰⵏⴰ).

ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⵥⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵣⴻⴳⵍⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵎⵓⵍⵓ ⵜⴰⵖⵚⵚⴰ ⵏ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵙⵓ …

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 19-01-2018/06-01-2968

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

2 تعليقان

  1. ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵎⴰⴷⵉ

    !ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⴽ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏv

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *