ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵎⵇⵓⴷⴷⵉⵏ

Une femme montrant une fraise dans une plantation au Maroc. Photo de Séverine Sajous

ⵢⵓⵔⴰⵜ: ⴽⵡⵉⴽ ⴱⴰⴷⵢⴰ, ⵎⴰⵔⵢⴰ ⴰⵍⵜⵉⵎⵉⵔⴰ ⴷ ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵎⵉⵙⵉⴳⵔ. ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⵍⵓ ⵜⵓⵙⴽⵓ ⴷ ⵙⵉⴼⵉⵔⵉⵏ ⵙⴰⵊⵓⵙ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ: ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵡⵙⵟⴰⵏⵉ 

ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⵏⵙⵙⴼⵔⵓ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⴷⴳ ⵖⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵣⵍⵎⴻⴹ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵇⵓⴷⴷⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⴼⵓⵔⴰⴳ. ⵣⵣⵍⵟ ⴷ ⵍⴰⵥ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵢⴰ, ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⵏⵏⵉ ⵉⴳ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵥⵡⴰⵏⵜ ⴰⵊⵎⵎⴰⴹ, ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⴻⵏⵜ ⴷⵉ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⵉⵍⴼⴰ.

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ, ⵓⵎⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵍⵉⴽⵙⵓⵙ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵉⵛⵜⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜⵎⵉⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵇⴻⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ   ⵓⵔ ⵉⵙⴳⴳⴷⴻⵏ, ⵓⴷⴰⵢⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⴱⴰⵜⵉⵎⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵎⵇⵓⴷⴷⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵖⵎⵎⴰⵔⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⵍⵉⴷ. ⴷⴳ ⵓⵎⵛⴰⵏ ⵉⵜⵙⴰⵊⵊⴰⵏ ⵅ ⵢⵉⵍ, ⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵢⵏⵏⵉ ⵉⵜⵙⴰⵔⴰⵏ, ⵏⵜⴰⴼ ⴰⵙⵏⵙⵓ ⵓⵎⵉ ⵜⵍⴰⵖⴰⵏ “España” , ⵣⵣⴰⵜ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ(ⵓⵎⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵍⴰⵖⴰⵏ Plaza de España), ⵉⴳ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ ⵣⵉ ⵟⵟⵓ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵇⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⴳⵏⴰⵔ. ⴰⴳⵍⴰⴳⴰⵍ  ⵉⵎⵚⴱⴹⴰ ⵢⴰⵟⵟⴰⵙ, ⴰⴳ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵓⵔ ⴷⵉ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵉⵣⴼⵜ, ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵏ ⵥⵥⴻⵏⴳ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵎⵚⴱⴹⵉ ⵏⵏⵙ ⴽⵜⴰⵔ ⴰⴳ ⴷⵛⵓⵔⴰⵜ ⵉⴷ ⵉⵏⵏⴹⵏ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ. ⴷⴳ ⵓⴳⵍⴰⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⴳⴰⵍ, ⴷⵉ ⴷⵛⵓⵔⴰⵜ ⵉⴷ ⵉⵏⵏⴹⵏ ⵉ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ ⵏⵉⵖ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ, ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ ⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏⵉⵜⴰ ⵉⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⴳ ⵉⵜⵉⵛⵛⴻⵏ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵙⵜ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⵇⵉⵔⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⴼⴰ.

ⵃⴰⵙⵏⴰ, ⴰⵙⴰⵖ ⵓⵍⵍⵉ ⵛⴰ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⴳⴳⵉⵜ ⵎⴰⵃⵏⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ ⴰ ⵎⵉⴽⴷ ⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵜⵅⴷⴷⵎ ⴰⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ ⴷⵉ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ. ⴰⵡⴰⵔⵔⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵉ “ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⵜ ⵖⴰⵎⴰⵔ ⵙ ⵔⵎⴰⵏⴷⴰ ⵏⵏⵙ, ⵜⵇⵇⴰⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⴳ ⵓⵎⵛⴰⵏ ⴰ ⵜⴰⵙⴱⵃⴰⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵎⴰⵔⴰ ⵜⵥⵔⵉⴷ ⵎⵉⵏⴷⵉ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⵏⵉ ⵉⵅⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵢⵟ ⵏⵉⵖ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ, ⴰⵡⴰⵏⵉ ⵉ 15 ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰ, ⵔⵓⵅⴰ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵉⵊⵏ ⵓⵎⵛⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰⵛⵉ ⵓⵖⵉⵔ ⵅⴰⴼⵙ ⴰⵜⵅⴷⵎ ⴷⵉ ⴱⴰⵔⵔⴰ ⵣⵉ ⵖⴰ ⵜⵏⵇⴰⵔ ⵜⴼⵓⴽⵜ ⴰⵔ ⵖⴰ ⵜⵖⵔⵉ. ⴰⴳ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵔⵏⵉ ⵃⴰⵙⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵣⴷⴷⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵓⴼⴰⵔⴰ, ⴰⵎ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵣⴷⵖ ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⵜⵉⴼ  ⵜⴰⵣⴷⴷⵉⵖⵜ  ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵎⴰⵔⴰ ⵜⵅⵙⴻⴷ ⴰⵜⵅⴷⵎⴻⴷ ⵛⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵡⴰⵀⴰ ⴷⵉ ⵡⵉⵍⴼⴰ. “ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵏⴷⴷⴰⵎ ⵓⵔ ⵜⴱⵔⵔⵉⴽⵏⵜ ⵛⴰ ⵣⴳⵏⵖ” ⵜⵇⵇⴰⵔ ⵃⴰⵙⵏⴰ.

ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⵏⵉⵛⴰⵏ, ⵓⵔ ⴷⵉⵏⵏⵉ ⴱⵓ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵊⵊⴰⵏ  ⴰⵅⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⵜ. ⴰⴳ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵏⵡⵡⴻⴹ ⴰⴽⵉⵙⵏⵜ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ, ⵛⴰ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴰⵢⴷⵙⵏⵜ, ⵢⵏⵏⵉ ⵉⵜⵏⵜ ⵉⵜⵉⵅⴹⴰⵔⵏ,  ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴳ ⵔⴰ (ANAPEC) ⵜⴻⵜⵜⴰⵔ ⵣⴰⴳⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⴰⴽⵉⵙⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵎⴰ ⵖⴰⵔⵙⵏⵜ ⵛⴰ ⵉⵃⵏⵊⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⵉⵅⴰⵙⵏ ⵉⵅⴷⴷⵎⴻⵏ. ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵙⵉⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⴷⵡⴰⵔ ⵏⵙⴻⵏⵜ. ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵣⴰⴳⵙⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵜⵉⴷ ⵣⵉ ⴷⵛⵓⵔⴰⵜ, ⴷ ⵜⵉⵇⵓⴱⴱⴰⵏⵢⵉⵏ, ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ, ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ. ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⵏⵥⵔⴰ, ⵜⵓⵖⴰ ⵓⵔ ⵣⴰⴳⵙⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⵛⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵔⵉ ⵅⴷⵎⴻⵏⵜ ⵣⵣⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⴽⴽⵙⵜ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴷ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵎⵉⵏ ⵜⵏⵜ ⵉⵜⵊⵊⴰⵏ ⵣⵣⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵇⵉⵔⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ. ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵢⴰⴽⴰⵔⴼⵙ ⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵛⴰ ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵡⴰⵀⴰ ⵉⵅⴰⵙⵏⵜ ⵉⵜⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵥⵡⴰⵏⵜ ⴰⵊⵎⵎⴰⴹ ⵉ ⵢⵉⵍ.

ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⴰⴽⴰⵔⴼⵙ ⴷ ⵡⵏⵏⵉ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⴰⵜ

ⵓⵎⴰⵢⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⴰⵖ ⵉ ⵏⵟⵟⴻⴼ ⵉ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⵇⴰⵜ ⴷⵉ 40 ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ, ⵜⵍⵍⴻⴼ ⵓⵖⴰⵔⵙ ⵉⵊⵏ ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⵉⵡⵡⴻⴹ 16 ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵉⵣⴷⴷⴻⵖ ⴷⴳ ⵉⵊⵏ ⴷⵛⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ. ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰ ⵜⵙⵢⵢⴰ ⵓⵔⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵛⵡⵉⵔⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴳ ⵛⴰ ⵏ 50 ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵔⴰⵃⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⴻⵏⵜ ⴷⵉ ⵡⵉⵍⴼⴰ: ⵜⵜⴰⵔⵏ ⵣⴳⵙ ⵜⴰⴼⴰⵔⵜ ⵏⵜⵎⴰⴳⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵓⴼ ⴷ 100 ⵏ ⴷⵔⴰⵀⵎ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ. ⵜⵓⵖⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⵓⵖⵉⵍ ⴰⵜⵓⵛ ⵜⵎⵏⵢⴰⵜ ⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⴷⵉⵏⵉ ⵜⵓⵛⵛⴼⵔⴰ ⵣⴳ ⵉⵎⵙⵓⴳⵓⵔⵏ. ⵖⵔ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵓⵔ ⵜⴽⵙⵉⵏ ⵛⴰ, ⵓⵔ ⵓⴼⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵜ ⵖⴰⵔⵔⴻⵏ ⵏⵏⴰⵏⴰⵙ ⴱⵍⵍⵉ ⴽⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵡⴰⴽⵙⵉⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵉ ⵉⵄⴷⵓⵏ. ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵢⴰⵎⵏⵏⵉ “ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⵜⴰⵔⵣⵓ ⴷⵉ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵓⴼⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵎⴰⵏⴰⵢⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵜⵉⴷⴻⵜ. ⵉⵔⵉⵎ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ: ⵓⵎⴰⵢⵎⴰ ⵜⵅⴷⴷⴻⵎ ⴷⴳ ⵉⴳⴰⵔⵏ ⵣⴳ ⵡⴰⵎⵉ ⵖⴰⵔⵙ 14 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ, ⵣⵣⴰⵜ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴱⴷⴷⴻⵏ ⵔⵅⴷⵎⴻⵜ ⵅ ⵉⵃⵏⵊⴰⵔⵏ ⵙⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉ 15 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ, ⵜⵓⵛⴰ 18 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵣⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵔⵅⴷⴰⵢⵎ ⵉⵇⵙⵃⵏ. ⵜⵅⴷⴻⵎ ⴰⴳ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵣⴳⴳⵯⴰⵎⵉ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⴰⵔ ⵔⵅⵓ, ⵎⴰⵔⴰ ⵏⴽⴽⴻⵙ ⵣⴳⵙ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵜⵅⴷⵉⵎ ⵛⴰ ⵣⴳⵡⴰⵎⵉ ⵜⵎⵔⴻⵛ ⴰⵔⴰⵎⵉ ⵜⵎⵙⴱⴹⴰ ⴰⴳ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ 2007, ⵏⵜⴰⴼ ⵖⴰⵔⵙ 15 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⴽⵓⵔⵛⵉ.

ⴷⴳ ⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵣⵉⴳⵣⵜⵏ ⴱⴰⵔⵙⵉⵍⵓⵏⴰ, ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴷⴳ 1995, ⵎⵉⵏⴷⵉ ⵙⵉⵏⵢⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⵙⵜ ⴰⵅⴰⵙ ⵅⴷⵎⵏ ⴰⵔ 2010, ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵡⴰⴳⴳ ⵉⵊⵏ ⵜⵎⵛⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵊⴰⵔ ⵉ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ (UE) ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵣⵉ ⵜⵉⵏⵏⵉ ⵉⴷ ⵢⵓⵏⴹⵏ ⵉ ⵢⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵛⵎⵍⴰⵍ ⵓⵔ ⵢⵓⴷⵉⴼⵏ ⵛⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ, ⵣⴳⵙⵏⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴷⵉ ⴱⵔⴰⵢⵔ 2006 ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓⵎⵙⴽⵙⵉ ⴰⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵓⵢⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⵍ 2009, ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵢⴰ ⵉⵙⵙⵓⴼⴻⵖⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵍⴰⵖⴰⵏ “ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵣⴳⵣⴰ”, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰ ⵢⵓⵙⴷ ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴷⴼ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵣⵉ ⴱⴰⵔⵔⴰ, ⵓⵣⵉ ⵎⵉⵏ ⴷⴰⵢⵙ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵄⴰⵡⴷ, ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵣⴳ ⵡⴰⴳⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⴳⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ. ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵟⴼⴻⵏⵜ ⵖⴰⵔⵙⵏⵜ ⴰⴳⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴰ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⵣⴳ ⵡⴰⵙⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉⵏⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴱⴰⵔⵔⴰⵏⵢⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵏ, ⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵢⵉⵏ, ⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵢⵉⵏ, ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷⵉ ⵔⵙⵡⴰⵇ ⵏ ⴱⴰⵔⵔⴰ. ⴷ ⵢⵉⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵎⵉⵏⴷⵉ ⵖⴰ ⵏⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵣⵉ ⵜⴰⵥⵥⵓⵜ ⵏ ⵍⵛⵛⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵥⵥⵓⵜ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰ ⴷ ⵔⵅⴷⵎⴻⵜ, ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵉⴳ ⵉⴷⵓⵍⵏ ⵖⴰⵔⵙ ⵉⵊⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵎⵖⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ, ⵓ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⴳ ⵉⴷⵓⵍⵏ ⵜⵙⵙⵅⴷⴰⵎ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰ ⴰⵎⵏ ⵜⵎⵓⵏ.

ⵄⵢⴰⵛⵉ ⴽⴰⵣⴰⵍ, ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷⴳ ⵉⵊⵊⵏ ⵣⴳ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⵖⵀⵔⵉⴱ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ (UMT), ⵉⵚⵚⵉⵡⴹⴻⴷ ⵉ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⴽⴽⴻⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵅⴷⴷⵎⵏ ⴷⵉ ⴷⵛⵓⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵅ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⴽⴰⵣⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵏⵏⵉ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵖⵏⴰⵙ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ, “ⴱⵍⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ”, ⵢⴰⵔⵏⵉ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵏⵏⵖ, “ⵜⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⴰⵔⵏⵏⵉⵏⵜ  ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⵓⵔ ⵜⵏⵜ ⵜⵅⵍⵍⵉⵙⵏ ⴷⴳⵙⵏⵜ, ⵜⵓⴽⴽⵔⵏ ⵜⵏⵜ, ⵜⴽⴰⵔⴼⴰⵙⵏ ⵅⴼⵙⵏⵜ, ⵓⵔ ⵜⵏⵜ ⵜⵊⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵍⵍⵉⴼ ⵏⵙⵏⵜ, ⵓⵜⵊⵊⴰⵏⵜⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵜⵔⴰⵊⴰⵏⵜ, ⵄⴰⴷ ⵉⴷⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⵜⴰⵡⵢⴻⵏ ⵟⵓⴱⵉⵙ ⵎⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵔⵡⵡⴰⵃⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵏⵙⵏⵜ, ⵃⴰⵎⴰ ⴰⵜⴰⴼ ⵜⴰⵖⵔⵉ ⵜⴼⵓⴽⵜ”. ⵉⵊⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵜⴰⵏⵉⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ , ⵜⵎⵖⴻⵔ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵢⵏⵏⵉ ⵉⵏⴷⴷⵀⴻⵏ ⴽⵙⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⵟⵓⴱⵉⵙⴰⵜ ⵏⵙⵏ , ⵎⵉⵏⴷⵉ  ⴽⵙⵙⵉⵏ ⵓⵍⵍⵉ, ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵅ ⵎⵉⵏ ⵣⵎⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴽⵙⵉⵏ, ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷⴰⵡⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⴰⵜ, ⵙⵓⵢⵏⵏⵉ ⵖⵔ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔ ⵜⴳⴳⴻⵏ ⵍⴰⴽⵙⵉⴷⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵄⴼⴼⴰⵏⵉⵏ ⵓ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵣⴳⵙⵏⵜ ⵏⵇⵇⵏⵜ. ⵉⵊⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ , ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵡⴰⴳⴳⴻⵏ ⴷⴳ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵢⴰ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ,  ⵜⵖⵉⵎⴰ ⵍⴱⴷⴰ ⴷ ⵉⵊⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉ ⴷⵛⵓⵔⴰⵜ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⴰⵜ ⵓⵔ ⵄⴷⴷⵉⵏⵜ 73 ⵏ ⴷⵔⴰⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ.

ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵣⵉⵖⵉⵖⵉ , ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ “ⵛⴰⵎⵍ”, ⵉⵜⴰⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⴰⴳ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴷⵛⵓⵔⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ, ⵜⵔⵓⵃ ⵜⵉⴳⴳⵓⵊ ⵣⵉ  ⵎⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴽⴰⵣⴰⵍ. ⵜⵇⵇⴰⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⴰⴳ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⴽⵙⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵄⴷⴷⵉⵙ ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵎⴰ ⵅⴼⵙⵏⵜ ⴽⴽⴰⵔⴼⵙⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏⵙⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵓ ⵔⵡⴰⵛⵓⵏⴰⵜ ⵏⵙⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⵍⵏ ⵅⴼⵙⵏⵜ. “ⵛⴰⵎⵍ” ⵜⴰⴷⴻⴼ ⵊⴰⵔⴰⵙⵏⵜ ⴷ ⵔⵡⴰⵛⵓⵏⴰⵜ ⵏⵙⵏⵜ ⵎⴰⵃⵏⴷ ⵓⵔ ⵅⴼⵙⵏⵜ ⵜⵉⵣⵣⵍⵏ. ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ ⵜⵎⴰⵔⵏⴰⵢⵏ ⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵏⵜⴰⴼ ⴷⵉ ⵜⵇⵉⵔⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⵜⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵉⵏ ⵖⴰⵔⵙⵏⵜ ⵊⴰⵔ 12 ⴷ 14 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵜⴰⴼ ⵄⴰⵡⴷ ⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵊⵊⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵉ ⵉⵎⵔⵛⴻⵏ, ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵣⴳⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵇⵓⴱⴱⴰⵏⵢⵉⵏ. ⵓⵔ ⵖⴰⵔⵙⵏⵜ ⵎⴰⵎⵛ ⵖⴰ ⴳⴳⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⵖⵓⵢⵢⴻⵏⵜ: “ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵔⵅⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵊⴰⵔ 3000 ⴷ 5000 ⵏ ⴷⵔⴰⵀⵎ,  ⵄⴰⵡⴷ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵓⵔ ⵖⴰⵔⵙⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ”, ⵉⵜⵏⵏⴰ ⵣⵉⵖⵉⵖⵉ. ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵉⴳⵎⵉⵔⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵎⵇⵓⴷⴷⵉⵏ 

ⵓⵎⴰⵢⵎⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵖⴰⵔⵙ ⵎⴰⵎⵛ ⵖⴰ ⵜⴷⴷⴻⵔ ⴱⵍⴰ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ: “ ⵏⵛⵛ ⴷ ⵜⴰⵇⵓⴱⴱⴰⵏⵉⵜ, ⵓⵔ ⵖⴰⵔⵉ ⴱⵓ ⵜⵉⵏⵄⴰⵛⵉⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵖⴰ ⴳⴳⴻⵖ ⵛⴰ ⵓⵙⵖⵏⵓ.  ⴷⵉ ⵜⵏⴷⵉⵏⵜ ⵉⵏⵓ, ⵓⵔ ⴷⴰⴳⵙ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⵜⴳⴳⴻⴷ”. ⵜⵏⴽⴽⴻⵔ ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ ⵖⵔ 4:00 ⵏ ⵜⵓⴼⵓⵜ, ⵜⴼⴼⴻⵖ ⵣⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵖⵔ 5:30, ⵓⵔ ⵜⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵍ 6:30, ⵜⴻⵜⵜ ⴰⵔⵢⵢⴻⵇ ⵏⵏⵙ ⴰⴳ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏⵉ ⴷⵉ 20 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⵣⵣⴰⵜ ⵉ ⵖⴰ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖⵔ 7:00. ⴽⵙⵙⵉⵏ ⵜⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⴽⴰⵎⵢⵢⵓⵜ, ⵊⴰⵔ 25 ⴷ 50 ⴰⵢⴷⵙⵏⵜ, ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ ⵎⴰⵎⴻⵛ, ⴰⴳ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴳ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵜⵅⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⵏⵜ 60 ⵏ ⴷⵔⴰⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵔⵅⵅⵓ ⵉⵡⴹⵏⵜ 70 ⵏ ⴷⵔⴰⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ. ⵓⵎⴰⵢⵎⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵎⵚⵓⵕⵕⵓⴼ ⴰⴽⵉⴷⵙⵏⵜ ⵎⵍⵉⵃ, ⵜⵙⵍⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴳⴳⵓⵔⵏ ⵣⵉ ⵜⵇⵉⵔⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏⵉ ⵓⵜⵇⵇⴰⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵄⵎⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⴽⵉⵙ ⵎⵏⵉⵖⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵅⴰⴼⵙ ⵜⵣⵢⵢⴰⵔⵏ ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵏⵉ ⴷⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵜⵇⵇⴰⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵇⵙⴻⵃ, ⵜⵉⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔⵏ ⵏⵉⵅ ⵜⵉⵏⵏⵉ ⵉⵀⵔⵛⴻⵏ, ⵙⵇⴰⴷⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵏⵙⵏⵜ, ⵓⵔ ⵜⵏⵜ ⵜⵅⵍⵍⵉⵚⴻⵏ ⵛⴰ: “ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵏⵏⵉ ⵉⵄⴷⵓⵏ, ⵅⴷⵎⴻⵖ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵡⴰⵀⴰ, ⵓⵔ ⴷⴰⵢ ⵅⵍⵍⵚⴻⵏ ⵛⴰ ⴷⵉ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ. ⴰⵎⵎⵓ ⵉⵅⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ”.

ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⵉ ⵡⵉⵍⴼⴰ, ⵎⴰⵏⵉ ⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵅⴻⵍⵍⵚⴻⵏ ⵄⵍⴰⵢⵏ 40 ⵓⵕⵓ, ⵄⵔⴰⵃⴰⵔ 420 ⵏ ⴷⵔⴰⵀⵎ, ⵜⵖⵉⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵉⵜⵎ ⵖⵔ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵣⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰ. ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵙ ⵜⵏⵄⴰⵛⵉⵏ ⴰ ⵣⵎⵎⴰⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵄⴰⵡⵏⴻⵏⵜ ⵔⵡⴰⵛⵓⵏⴰⵜ ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵓⵣⵎⵎⴰⵔⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⴳⴳⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵎⴰⵔⴰ ⵚⴰⵔⵏⵜ ⴷⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵏ ⴷ ⴰⵚⴱⵃⴰⵏ.

La femme avec le pseudonyme de Dikra montrant ses mains. Photo de Pablo Tosco

ⴷⵉⴽⵔⴰ, ⴷ ⴰⵙⴰⵖ ⵉⵏⵟⵟⴼ ⵉ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⴳ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⴷⵉ ⵜⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵖⴰ ⵉⵔⴰⵃⵏ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⴻⵏⵜ ⴷⵉ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ, ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ ⵣⴳⴳ ⵡⴰⵎⵉ ⵜⵎⵙⴱⴹⴰ ⴰⴳ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ. “ⴰⵢⵜⵎⴰ ⴳⴳⵓⵔⵏ ⵖⵔ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⵏⵛⵛ ⵉⵜⵅⵙⵙⴰⵢ ⴰⴷ ⴽⵙⵉⵖ ⴱⴰⴱⴰ ⴷ ⵢⵎⵎⴰ, ⵉⴳ ⵉⵡⵙⴰⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵀⵔⵛⴻⵏ, ⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵉⵏⵓ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⴻⵏ”. “ ⵔⵡⴰⵛⵓⵏ ⵉⵏⵓ ⵎⴰⵔⴰ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵛⴰ, ⵓⵔ ⵖⴰⵔⵉ ⵉⵜⵉⵍⵉ ⵛⴰ ⵜⵉⵏⵄⴰⵛⵉⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴷⴰⵙⵏ ⴷ ⵖⴰ ⵙⵖⴻⵖ ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ”, ⵉⵜⵇⵇⴰⵔ ⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴳⴳⵓⵔ ⴰⵜ ⴷⴷⵓⵇⵇⵣ. ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵍⴰⵖⴰⵏⴰⵙⵏⵜ ⵉⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵓⵀⵓ: ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵅⴷⴷⴻⵎ ⵣⵉ ⵜⵓⴼⵓⵜ ⴰⵍ ⴰⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵜⴼⵓⵛⵜ ⵅ 70 ⵏ ⴷⵔⴰⵀⵎ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉ ⵡⵉⵍⴼⴰ, ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⴷⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ. ⵓⵎⵉ ⵜ ⵏⵙⵙⴻⵇⵙⴰ ⵎⴰ ⵜⵙⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⴽⴰⵔⴼⵙ ⵉⵜⴽⴽⴻⵏ ⵅ ⵛⴰ ⵣⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵥⵡⴰⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵜⵙⵙⵉⵡⵍ ⵏⵉⵛⴰⵏ: ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ, ⵜⵜⴻⴽ ⵅⴰⴼⵙ, ⵉⵊⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵖⴰⵔⵙ ⴷ ⵡⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⵉ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵓⵎⴰⵢⵎⴰ, ⴰⵎ ⵃⴰⵙⵏⴰ ⴷ ⴷⵉⴽⵔⴰ, ⵇⵇⴰⵔⵏⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵣⵉ ⵜⵉⵏⵏⵉ ⵉⵅⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⵉ ⵡⵉⵍⴼⴰ ⴰⵇⴰⵢⵏⵜ ⵎⵍⵉⵃ. “ⵄⵍⴰⵢⵏ ⴽⵉⴼⴽⵉⴼ ⴰⵎ ⴷⴰ ⴰⵎ ⴷⵉⵀⴰ”, ⵉⴳ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏ ⵄⵢⴰⵛⵉ ⴽⴰⵣⴰⵍ, “ⵎⴰⵛⴰ ⴱⵄⴷⴰ ⴷⵉ ⵡⵉⵍⴼⴰ, ⵜⵅⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⵏⵜ ⵎⵍⵉⵃ”.

ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵉⵏⵢⵉⴳⵓ ⵎⵓⵔⵉ, ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏ The Borders of Inequality (University of Arizona Press), ⵢⵇⵇⴰⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴳⵎⵉⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴷⵉ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴳⵎⵉⵔ ⴰⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵎⵏ ⵜⵎⵓⵏ. ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵜ, ⵅ ⵎⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵙⴰⴷⴰⴼ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ PIB, ⵛⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵜⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵉⵊⵏ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⵉⵜⵎⵇⵓⴷⴷⴰ ⴰⴳ ⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵎⵏ ⵜⵎⵓⵏ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵢⵇⵇⴰⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵢⵓⵊⴰⵔ ⵎⵉⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴻⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵜⵎⵇⵓⴷⴷⴰ ⵏⵉⵖ ⵢⵓⴷⵔⵓⵙ ⵅⴼ ⵡⵏⵏⵉ ⵏ 40 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⴻⵏ. ⵖⵔ ⵎⵓⵔⵉ, ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵖⵔ ⵏⵙⵙⴻⵏ ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜ ⵜⵖⵔⵔⵓⴱⴰ, ⴷ ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⴰⵄⵔⴰⵇ ⴷ, “ⵄⴰⴷ ⵔⵓⵅ”, ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵎⵓⵔⵉ, ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵔⵅⵅⵓ ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⴰ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴰ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ. ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵢⴰ ⵉⵡⵡⴻⴹ ⵖⵔ ⴱⵍⵍⵉ “ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⵜⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵣⵣⴰⵜ ⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵓⵎⵉⵏ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ ⵄⵔⴰⵃⴰⵔ ⴷ ⵉⵊⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵇⵓⴷⴷⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ”.

*ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵡⴰⴳⴳ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵣⵉ , ⵙ ⵜⵏⵄⴰⵛⵉⵏ, ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ. ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵢⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ Surt, ⵎⴰⵛⵉ ⴱⵣⵣⴻⵣ ⵜⴽⵙⵙⵉⴷ ⴰⵎⵏⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ.

شاهد أيضاً

التجاري وفا بنك يحصل على شهادة PCI DSS المرموقة لحماية بيانات بطاقات الدفع

حصل التجاري وفا بنك مؤخرا على شهادة ،Payment Card Industry – Data Security Standard وهو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *