ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵙⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵣⵔⵡⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵍⵉ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 24 %. ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 1411 ⴰⵔ 1749 ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2019/2020

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ

ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙ 2.6 %, ⵙⴳ 1461 ⴰⵔ 1499 ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2019-2020

ⵖ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵢⴼⵉⴷ ⴼⵉⵛⵔ ⵖ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰ ⵙⵜⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵎⴷⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ

ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵓⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ

شاهد أيضاً

فضيحة الفيلم الأمازيغي «الوريث»: جرح الإهانات ما يزال نازفا..

متابعة هذا الشريط، باختصار، حصة تعذيب حقيقية، حتى أن رداءة الشريط أوحت إلي بفكرة كتابة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *