ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵙⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵣⵔⵡⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵍⵉ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 24 %. ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 1411 ⴰⵔ 1749 ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2019/2020

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ

ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙ 2.6 %, ⵙⴳ 1461 ⴰⵔ 1499 ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2019-2020

ⵖ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵢⴼⵉⴷ ⴼⵉⵛⵔ ⵖ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰ ⵙⵜⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵎⴷⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ

ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵓⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ

شاهد أيضاً

طلبة ماستر الفلسفة والفكر المعاصر في لقاء مع الكاتب ” الحسين بنوهاشم” بمدينة الأنوار

 تحت إشراف ” عزيز قميشو” أستاذ الفلسفة والمنطق- الرباط -، نظم ” ماستر الفلسفة والفكر ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *