ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ  ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⵅⴼ  ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ

لقاء متعدد الفاعلات والفاعلين حول حضور مقاربة النوع في برامج عمل الجماعات

Par : Abdelouahed Boumisser

   ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⵉⴷⴷⵉ  ⴷ ⵓⵙⴽⵉⵍ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵖⴷ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ. ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴷⵓⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵡⵢⵎⴰⵏⵜ  ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵟⵟⵓⵏⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ ⴳ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵣⵣⴹ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ  ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ « ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵉⵏ » ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ  ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ 20:30  ⴰⵔ  23 : 30

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ

  • ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴰⵕⵓⵀⴰⵍ : ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵉⵙ ⵎⴰⵙⵜ
  • ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ : ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ
  • ⵄⴰⵣⵉⵣⴰ ⴰⵎⵚⴰⵡ : ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵓ
  • ⵏⵣⵀⴰ ⴱⴰⴽⵔⵉⵎ : ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ

   ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ .ⵜⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴳ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴳⵉⴷⴷⵉ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴳ ⵓⵏⴱⴱⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⵔⵉⵎⵜ,ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⴼ ⵓⵙⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *