ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ  ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⵅⴼ  ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ

لقاء متعدد الفاعلات والفاعلين حول حضور مقاربة النوع في برامج عمل الجماعات

Par : Abdelouahed Boumisser

   ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⵉⴷⴷⵉ  ⴷ ⵓⵙⴽⵉⵍ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵖⴷ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ. ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴷⵓⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵡⵢⵎⴰⵏⵜ  ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵟⵟⵓⵏⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ ⴳ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵣⵣⴹ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ  ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ « ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵉⵏ » ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ  ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ 20:30  ⴰⵔ  23 : 30

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ

  • ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴰⵕⵓⵀⴰⵍ : ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵉⵙ ⵎⴰⵙⵜ
  • ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ : ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ
  • ⵄⴰⵣⵉⵣⴰ ⴰⵎⵚⴰⵡ : ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵓ
  • ⵏⵣⵀⴰ ⴱⴰⴽⵔⵉⵎ : ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ

   ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ .ⵜⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴳ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴳⵉⴷⴷⵉ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴳ ⵓⵏⴱⴱⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⵔⵉⵎⵜ,ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⴼ ⵓⵙⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *