ⴰⵙⴰⴷⴰ

amⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵇⵓⵕⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵣ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵙⴰⵎⵎⵔ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵔ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ. ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴰⴷⴰⴷ (ⴰⵔ ⵔⴰⵉⴷⵉ) ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ .ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵢⴻⵣⴷⵓ (ⵉⵏⵄⴰⵣⴰⵍⴰ) ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⴱⵣⵣⴰⴼ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵣⵣⵖⵣⵉⴼ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵔⴷ ⵢⵉⵏⵏⵉⵢ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰⴽ.ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ ⴼ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ,ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵙⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵏⵛⵔ (ⴰⵏ ⵏⵓⵀⵓⴹⵓ) ⵏ ⵉⵍⵙ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵓⵍⴰ ⵢⴰⵖ ⵓⵙⵉⴷⴷ ,ⴰⵀⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏⵙⵏ .ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵢⵓⵙⵢ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵉⵊⵊⵢⴰⵍ.ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵣⵔ (ⴰⵍ ⵇⴰⵉⴷⵓ) ⴰⵎⴰⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴼⵔⵉⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⴽⵏⴰⵙ (ⴰⵍ ⵃⴰⵔⴱⵓ) ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵛⵏⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ.

ⵉⵍⵓⵍⴰ ⵅ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵟⵥⵢⴰⵔ (ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵣⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷ ⵟⵥⴰ) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵙⴹⵉⵚ (17/09/1926) ⵖ ⴰⵢⵜ ⵙⴰⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⴼⴰⵣⴰⵣ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⴰⵎⵖⵕⵉⴱ), ⵉⵣⵔⵡ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⴽⵓⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ (11) ⵣⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵣⵣⵔⵢ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵃⴰⴷⴰⵎ (ⴰⵍ ⵎⵓⴰⵙⵙⴰⵙⴰⵜⵉ) ⴰⴷ.ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵉⴽⵙⴷ (ⵉⵍⵜⴰⵃⴰⵇⴰ) ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⴼ ⴳ ⵓⵕⴱⴰⴹ (ⵕⵕⵉⴱⴰⵟ) ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⵣⴳ ⵉⵎⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ (ⴰⵍ ⵉⴹⵔⴰⴱⵓ) ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⴽⵓⵥⵎⵔⴰ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ (1944) ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ, ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴷⴳⵔ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵉⵎⵕⵕⴰⴽⵓⵛⵉⵏ (ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ) ⴼ ⵉⵙⵜⵎⴰⵍⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵜⴰⴹⴰⵀⵉⵔⵉⵏⴰ). ⵜⵉⴷⵔⵉ ⴷⴷⵖ ⵜⴽⴽⴰ ⴰⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ (ⴰⵍ ⵍⴰⵉⵃⴰⵜⵉ) ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⵯⴷⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵉⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵍⵓⵎⴰ ( ⵄⴰⵀⴷⵉ) ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵕⵉ). ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢ-ⴰ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⵙ ⴰⵢⵜ ⵙⴰⴷⴷⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⴰⵙ ⵉⵖⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⵙⵓⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵛⵏⴼⴰⵛ (ⴰⵍ ⵎⵓⴼⴰⵜⵜⵉⵛⵓ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵔⵎ (ⴰⵏ ⵢⵓⵣⴰⵡⵉⵍⴰ) ⵜⴰⵏⴰⵏⴰⵛⵜ (ⵎⵉⵀⵏⴰⵜⴰ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⴰ (ⴱⵉⵛⴰⵕⵟⵉ) ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⴼⴼⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵜⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ.ⵉⴽⵙⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⵙ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵎⵉⴷⵍⵜ, ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ (ⵣⴰⵡⵉⵢⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ), ⵜⵉⵙⵙⴰ,ⴷ ⴼⴰⵙ ⴷⴰⵢ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵅ ⵜⵣⵓⵣⵏⵜ (ⵄⴰⵚⵉⵎⴰⵜⵉ) ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⴼⴰⵙ. ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⴰⴼⵉⵖⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵅⴰⵚⵚⵓⵚⴰⵜⵉ), ⵉⵖⵡⵢ ⴰⴳⴰⵔⴷⴰⵙ ⴰⵇⵛⵎⴰⵍ (ⴰⵍ ⵊⴰⵎⵉⵄ) ⴳ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵔⵉⵅⵉ), ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵛⵏⴼⵛⵓ ⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰ ⴷ ⵟⵥⴰ (1959) ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ (ⵄⵓⵢⵢⵉⵏⴰ) ⴷ ⴰⵛⵏⴼⴰⵛ ⴰⵎⴰⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰ ⴷ ⵟⵥⴰ (1969), ⵉⴷ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ (1971) ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⴽⵜⵉⵔ ⵖⵓⵕ ⵜⴰⵏⴻⵣⵎⴰⵎⴰ (ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵉ ⴰⴷ ⴷⵉⵡⴰⵏⵉ) ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⵯⴰⵎⵉⵎ ⵅ ⵜⴰⵏⵍⵍⴰⵖⵎⴰ (ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵉ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ) ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵓⴽⴰⵏ ⵍⵎⴷⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛⵉⵏ (ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ). ⴷⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⴷ ⴰⴳⵎⵔⴰⵡ (ⴰⵍ ⵄⴰⵎⵉⴷⵓ) ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵢⴰⵔ (ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵉ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ) ⵣⴻⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ) ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ (17/10/2001) ⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵛⵕⴰⴹ (2003) ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵃⵎⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ.

ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵀⵉⵜⴰⵎ (ⴰⵍ ⵄⵉⵎⵍⴰⵇⵓ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵙⵡⴰⵏⴳⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⴷⵍⴰⵍⴰⵙ (ⴰⵍ ⵎⵓⵜⴰⵇⵇⴰⴼⵓ) ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ – ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵏⵏⵉⴼⵏ (ⴰⵍ ⴰⵣⴻⵣⴰⵓ) ⴰⵀⴰ ⵉⵥⵕⴳ ⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵟⵥⴰⵎⵔⴰ (1990) ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵔⵉⵅⵓ) ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ (33) ⵏ ⵓⵎⴹⴳⵯⴰⵙ (ⴰⵍ ⵇⴰⵔⵏⵓ, ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵎⵔⵖ) ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ (ⴰⵍ ⵄⵓⵏⵡⴰⵏⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵣⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰ) ⵏ ⴽⵓⵥⵎⵔⴰ ⴷ ⴽⵓⵥ (44) ⵏ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ (ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵓ) ⴳ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵔⵜⵍ (ⴰⵙⵙⴰⵙⴰ) ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⴷⵍⴰⵍⴰⵙⵏ ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ.ⴰⵀⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴷⵛⵍⵏ (ⵢⴰⵔⵓⵏ) ⴰⴽⵯⴰⵣ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵙⴳⵙⵏ (ⵡⴰⵇⵇⴰⵄⴰ) ⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵟⵥⴰ (229) ⵣⵉ ⵜⴰⵙⵜⴰ (ⴰⵏ ⵏⵓⵅⴱⴰⵜⵓ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵕ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⵉ ⵡⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴹⵕⵕⴰ ⵓⵙⴻⵕⵥⵓ (ⴰⵏ ⵢⵓⵔⴰⴷⴷⴰ ⴰⵍ ⵉⵄⵜⵉⴱⴰⵔⵓ) ⵉ ⵉⵍⵙ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴽⵏⵡ (ⴰⵏ ⵓⵚⵍⴰⵃⴰ) ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴷⵛⵍ ⴷⵉⵖ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢ), ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵉⵊⵊⵍⵏ (ⴰⵏ ⵢⵓⵊⴰⵏⵏⴰⴷⴰ, ⴰⵏ ⵢⵓⵡⴰⴹⴹⴰⴼⴰ) ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵛⵔⵎⴰⴹ (ⴰⵣⵀⵉⵣⴰⵜⵉ) ⵓⴷⴱⴰⵍ. ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵇⴻⵔⵎⵓⵎⵎⵃ (ⵚⴰⵃⵉⴱⵓ ⴰⵍ ⵊⴰⵍⴰⵍⴰⵜⵉ) ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵊⴰⵅⴼⴰⵜ (ⴰⵍ ⵄⴰⵔⵛⵉ) ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ (2001). ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ (2002), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵙⵉⵏⵢⴰⵔ (11/12) ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ (ⴰⵍ ⵊⴰⵉⵣⴰⵜⴰ) ⵏ ⴽⵍⴰⵡⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵏⵏⵜ (ⴰⵜ ⵜⴰⵏⵎⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵣⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ (ⴰⵍ ⴰⵎⵓⵔⵓ) ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉⵢ ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵔ.

ⵣⴳ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⵙⵍⵀ (ⵜⴰⵅⵓⵚⵚⵓ) ⵏⵏⴰ ⵎⴽⴽⵓⵙⴰⵏ (ⵜⴰⵡⴰⵔⴰⵜⵓ) ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣⵏ (ⴰⵍ ⵄⵓⵚⵓⵕⵓ) ⵣⴳ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵔⴰⵢ (ⵢⴰⵚⵄⵓⴱⵓ) ⵖⵉⴼ ⵉⵎⵔⵣⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵏⵟⴼⵕ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ (ⴰⵜ ⵜⴰⵟⴰⵡⵡⵓⵔⵓ) ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵍⵀⵏ (ⵢⴰⵅⵓⵚⵚⵓ) ⵜⵉⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵄⵜⴰⵎⵉⴷⴰⵜⵓ) ⵖⵉⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ. ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴼⵍ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷⴰⵍⵉⴼ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵡⵉⵙ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵙⴰⵍⵉⵎ (ⴰⵍ ⵉⵙⵍⴰⵎⵓ), ⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵙⴽⴰⵏⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⵎⵉⵏ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵎⵔⵖ ⵉ ⴰⵍ ⵇⴰⵔⴰⵉⵏⵓ), ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵜ ⵃⴱⵉⴱⴹⵏ ⵅⴰⵙ ⵉⵢⵜⵎⴰⵏ (ⴰⵢⵜⵎⵉ: ⴰⵍ ⵄⴰⵛⵉⵔⴰⵜⵓ ⴰⵡ ⴰⵍ ⵇⴰⴱⵉⵍⴰⵜⵓ) ⵉⵜⵔⴳⵉⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⴼⵉⵥⵏ (ⵣⴰⵅⴰⵔⵉⴼⵉ) ⵏ ⵜⵛⴹⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛⵜ (ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵜ).

ⴳ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ (ⴰⴽⴽⴰⴷⴰ) ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍ ⵓⵣⴰⴽⵉⴽ (ⵙⴰⴱⴰⴱⵓ) ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ (ⴰⵍ ⵡⴰⵄⵢⵉ) ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⴼⵔⴽⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ. ⵓⴽⴰⵏ ⴽⵓⴷ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵅ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ (ⵣⴰⵡⵉⵢⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ) ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⴽⵓⵥⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (1945) ⵉⵄⵕⴹ ⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ ⴱⴰⵛⵉⵔ ⵄⵡⵡⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵍⵣ ⵓⵖⵕⵉⵎ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵎⵏⵙⵡ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵙⴰⵔ ⵓⴷⵓⵏⵢ (ⴰⵍ ⵃⵉⵡⴰⵔⵓ) ⴳⵔ ⵓⵎⵖⴰⵕ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵃⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵉⵍⵣ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⵏ ⵣⵉ ⵙⵍⴰ.ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵉⵍⵣ ⵉ ⵓⵎⵖⴰⵕ: «ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵙⴰⵕⴰⴹⵎ ⴽⵯⵏⵏⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵎⵏ (ⴰⵙⵍⵎⴰⵏ) (ⴰⵜ ⵜⵛⵔⵉⵄⵓ)» ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ ⵓⵎⵖⴰⵕ: «ⵏⴽⵯⵏⵉ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵎⵙⴰⵕⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ (ⴰⵍ ⵄⴰⵇⵍⵓ). ⵉⵙⵇⵙⴰ ⵜ ⵓⵎⵉⵍⵣ: «ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ?»ⵉⵙⵜⵏ ⴰⵙ ⵓⵎⵖⴰⵕ: «ⴽⵯⵏⵏⵉ, ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵏⵖⴰ». ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ: «ⵢⴰⵀ». ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵓⵎⵖⴰⵕ: «ⵏⵛⵏⵉ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵏⵙⵍⵓⴱⴱⵓⴹ (ⴰⵙⵍⵓⴱⴱⴹ: ⴰⵍ ⵉⵄⴷⴰⵎⵓ) ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ, ⴰⵙⵎⵓⵢⵍ (ⴰⵍ ⵄⵉⵇⴰⴱⵓ) ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵏⴷⵖ (ⴰⵏ ⵏⴰⴼⵢⵓ), ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵄⵎⵓⵎⵛⵏ (ⴼⴰⵇⴰⴰ) ⵜⵉⵟ ⵏ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⵄⵎⵓⵎⵛ ⵖ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵓⵙⵍⵉⵎ, ⴷⴰⵔⵏⵏⵖ ⵏⵛⵏⵉ ⵓⵀⵓ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵏⵏⵖ ⴳ ⵡⴰⵏⵉ (ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ) ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵔⵎⴰⵍ (ⴰⵍ ⴰⵄⵡⴰⵔⵓ) ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵔⵎⴰⵍⵏ, ⵙ ⵉⵣⵔⴼ ⵏⵏⵖ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴷⴰ ⵏⴳⵍⵍⵢ (ⵏⵓⵊⴱⵉⵔⵓ) ⴰⵣⵔⵏⴰⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵄⵜⴰⴷⵉ) ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵀⵙ (ⵢⵓⵄⴰⵡⵡⵉⴹⵓ) ⴰⴼⴰⵙⵉⴽ (ⴰⴹ ⴹⴰⵃⵉⵢⵢⴰⵜⴰ) ⵙ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ (ⴰⵍ ⵇⵉⵎⴰⵜⵓ) ⵏ ⵡⴰⵍⴽⵙⴰⵢⵏ (ⴰⵍ ⵅⴰⵙⴰⵔⴰⵜⵓ) ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵖⵟⵟⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴳⴰⵢⵏ, ⵉⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⵓⵣⵔⵏⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰ ⴷⴰ ⵜ ⵏⴳⵍⵍⵢ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⴼⴰⵙⵉⴽ ⴰⵔⴷ ⵉⴼⵔⵓ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⴽⵙⴰⵢⵏ. ⵉⵙⵙⴽⵜⵢ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴼⵓⵣⴰⵍ (ⴰⵍ ⵎⵓⵇⴰⴷⴷⴰⵙⵓ) ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ: «ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴰⵙⵎⵓⵢⵍ ⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴽⵏⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵖⵛⴰⴷⵏ (ⵢⵓⴼⵙⵉⴷⵓⵏⴰ) ⵅ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⵖⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵛⴰⵢⵏ (ⵢⵓⵚⵍⴰⴱⵓⵏ) ⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵓⴳⵣⴰⵎⵏ (ⵢⵓⵇⵟⴰⵄⵓ) ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⴷⵖⵏ ⵣⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ». ⴷⴰⵢ ⵉⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵇⵇⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⴳ ⵉⴹ, ⴰⵔⴷ ⵎⵛ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⵍⴰⵥⵓ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵢ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵔ (ⵉⵃⵜⴰⵊⴰ) ⴳ ⵉⴹ ⴰⵙⵍ (ⴱⵉⴷⵓⵏⵉ) ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ.ⴽⵓⴷ ⵉⴼⵍ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵉⵍⵣ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (18) ⵣⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ. ⵉⴼⴼⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵓⴽⴰⵏ ⵢⵓⴼⵔ (ⴱⴰⴷⴰⴰ) ⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⴰⴳⵣⴹⴰⵏ (ⴰⵍ ⵄⴰⵇⵍⴰⵏⵉⵢⵢⵉ) ⴳ ⵜⴽⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⵕⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ. ⵉⵙⵙⵥⵕⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⴰⵣⵏⴰⵥ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵃⴰⵍⴰⵜⵓ) ⴰⴷ ⵏ ⵡⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⴱⴷⴰ (ⴰⵍ ⵎⴰⵡⵇⵉⴼⵓ) ⵜ ⵉⵙⵙⵖⴹⴰⴼⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵍⴼⴳ (ⵖⴰⵢⵢⴰⵔⴰ) ⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴱⵍⴰⵍ (ⴱⵉ ⴰⵍⴽⴰⵎⵉⵍ), ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵓⵔⵉⴼ (ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏⵖ ⴰⵣⵎⵓⵥⵥⵍ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ) ⵅ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵏⴳⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⴷⵍⴰⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵖⴹⴰⴼⵏ ⵙ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵔⵉⵅⵉ) ⴷ ⵓⵀⴷⵔⵓⵏ (ⴰⴷ ⴷⵉⵏⵉ). ⴼⴼⵉⵔ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵣⵣⵔⵢ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⵏⴼⵛⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵓⵔⵙ (ⵏⴰⵊⴰⵃⴰ) ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵙ-ⵙⴰⵍⴰⵎ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵍ (ⵎⵓ ⴰⵙⵙⵉⵙⵓ) ⵏ ⵜⵔⵉⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴷⴰⵎ ⴷ ⵓⵄⵍⴰⵣ (ⵊⴰⵎⴰⵄⴰⵜⵉ ⴰⵍ ⵄⴰⴷⵍⵉ ⵡⴰ ⴰⵍ ⵉⵃⵙⴰⵏⵉ). ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⴷⵖ ⵅ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ (ⴰⴷ-ⴷⴰⵔⵉ ⴰⵍ ⴱⴰⵢⴹⴰⵉ) ⵉⴷ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵀⴰⵜ ⵢⵓⴳⵊ (ⵔⴰⵃⴰⵍⴰ) ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵉ (ⵟⴰⵏⵊⴰ). ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵉⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛⵜ. ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⵕⵡⴰ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵙⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴼ ⵓⵖⵍⵓⵍⵛ ⴰⵏⵙⵍⴰⵍⴰⵎ (ⴰⵍ ⵇⴰⵡⵎⵉⵢⵢⴰⵜⵉ ⴰⵍ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵡⵉⵢⵢⴰⵜⵉ). ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⴷⴰⵢ ⵉⵥⵕⴳ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ (ⴰⵙⵙⴰⵖ +ⴰⵔⵔⴰ): «ⴰⴷⵓⵏⵢ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵉⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ»ⵙ ⵓⵏⵛⵜ (ⴰⵍ ⵃⵊⵎⵉ) ⴰⵎⵔⵡⴰⵙⵓ ⴳ ⵛⵕⴰⵟ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ (304), ⵣⴳ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵉⴷⵉⵔ (ⴷⴰⵔ ⴰⵍ ⵓⴼⵇⵉ) ⵅ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵟⵥⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⴰ (1997). ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵖⴰⴹⵉⴹⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵀⵉⵎⵎⴰⵜⵉ) ⵉⵎⵔⴰⵢⵏ. ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ, ⵉⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⵢ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍⵓ), ⵉⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵏ ⵓⵍⵡⴰ ⴷⴷⵖ.ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵢ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⵎⵙⵉⵏ (ⵅⴰⵎⵙⵉⵏⴰⵜⵉ), ⵜⵉⵙⴹⵚⵉⵏ (ⵙⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵢⴰⵜⵉ) ⴷ ⵜⵉⵙⴰⵜⵉⵏ (ⵙⴰⴱⵄⵉⵏⵉⵢⴰⵜ) ⵏ ⵓⵎⴹⴳⵯⴰⵙ (ⴰⵍ ⵇⴰⵔⵏⵉ) ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⴷ ⴰⵛⵏⴼⴰⵛ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰ ⴷ ⵛⵕⴰⴹ (1953) ⵖ ⵓⵔⴱⴰⴹ.ⵉⴷ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (1965) ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⵏ ⴷ ⴰⵛⵏⴼⴰⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⴹⵓⵀⵢⵓ (ⵉⵜⵜⵓⵖⵕⴰ ⴰⵙ) ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⵙⵍⴰⵢ (ⴰⵍ ⵎⵓⵙⵜⴰⵛⴰⵔ) ⵅ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵏⵣⵎⴰⵎⴰ (ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ) ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ. ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⴷ ⵙⴰⵎⵔⴰ (1970), ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴷ ⵔⵉⴹⴰ ⴳⴷⵉⵔⴰ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵓⵜⵢⵢⵎ (ⴰⵍ ⵎⵓⵡⴰⵊⴰⵀⴰⵜ) ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴷⵔⵏ ⵉⵣⵉⵣⴰⵔⵏ (ⴰⵍ ⵊⴰⵎⵉⵄⴰⵜⵓ) ⵉⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵓⵛⵉⵏ (ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ) ⵣⴳ ⵓⴼⵍⵓⴼⵍ ⴷ ⵓⵎⵜⵔⵓⵢ, ⴰⵀⴰ ⵉⴼⵍ ⵜⴰⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵉⴼⵜⵓ ⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴳ ⵓⴳⵉⵔ (ⵇⵉⵎⵎⴰⵜ) ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵏ (ⴰⵍ ⴰⵣⵎⴰⵜⵉ) ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵇⵔⵎⵓⵎⵎⴻⵃ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⵏⴼⴰⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖ ⵜⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵓⵖⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵊⵊⵢⴰⵍ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⵉⵣⴳ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵜⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ.ⵎⵔ ⵉⵟⴽⴽⴰ (ⵉⵏⵜⴰⵎⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ (ⴰⵍ ⵃⵉⵣⴱⵓ) ⴰⴷⵢⴰⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⵟ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴳⴰⴼ (ⵢⴰⵔⵡⵉ) ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⵉⵙ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⵙⴼⵉⵍ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵃⵓⵎ): «ⵔⵉⵖ ⵛ ⴰⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ, ⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⴼⴷ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵇⵜⴰⵏⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵙⵢⵓⵍⵉⵏ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ), ⵎⵛ ⵓⵔ ⵜⵏⵜ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴰⴷ ⵕⵥⵉⵏ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵇⵇⵍⵖ ⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵣⵏⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵙⴷⵉⵢ (ⴰⵜ ⵜⴰⵇⵔⵉⵔⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵣⴳ ⵉⵖⵙⵢ ⴷ ⵉⵙⴷⵢ, ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴰⵍ ⵍⴰⴷⵉ ⵡⴰⵇⴰⵄⴰ) ⴼ ⵓⵙⴰⵔⵉⵙ (ⵡⴰⴹⵄⵉⵢⵢⴰⵜⵉ) ⵏ ⵓⵣⵉⵣⴰⵔ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷ ⵉⵣⴰⴽⵉⴽⵏ ⵏ ⵓⴼⵍⵓⴼⵍ ⴷ ⵓⵎⵜⵔⵓⵢ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴷⴷⵔ».

ⴼⴼⵉⵔ ⵉⵜⵙⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵢⵓⴼⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵙⴰⴷⵡ ⵏ ⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴳⴷⵉⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵣⵓⵜⴼ ⵉⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵖⵥⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙⵏ. ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵓⴼⴼⵓⵢ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵜⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴹⵓⵕⴳ (ⴰⵏ ⵢⵓⵃⴰⵚⵉⵕⴰ) ⴰⵎⴰⵔⵉⵏ (ⴰⵍ ⴰⵣⵎⴰⵜⴰ) ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⴰⵔⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵕⵣⵎ ⵉ ⵓⵎⵄⴰⵍⴰ (ⴰⵍ ⵎⵓⵏⴰⴹⴰⵕⴰ) ⵓⵖⵍⵉⵏ ⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵖ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵎⵀⵉⵢⵏ (ⴰⵏ ⵢⴰⵃⴹⵓⵕⴰ) ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵥⵎⴰⵢⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵀⴰⵜⴰⵎⵎⵓⵏⴰ), ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵍⵡⵢ (ⵜⴰⵔⴰⴰⵙⵙⴰ) ⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⵙ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⵎⵉⵣⴳ (ⵏⴰⵉⴱⵓ) ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴳ ⵜⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵓⵖⵍⵉⵏ .ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵅ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⴷⴷⵖ ,ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (1976) ⵢⵓⵣⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴷ ⴱⵏ ⵙⵓⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⵎⴰⵎⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵀⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵔⴰ ⵜ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵔⴱⵉⵙ ⴰⵇⵔⴷⴰⵍⴰⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⴰⵙⴰⵜⵓ ⴰⵍ ⵎⴰⵡⵍⴰⵡⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⴳ ⵓⵔⴱⴰⴹ.ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵔⴰⵔ, ⵉⵜⵜⵔ ⵜⴰⵙⴰⵡⴹⵉ (ⵜⵉⵔⵎⵜ) ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢ-ⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏ ⵙⵓⴷⴰ: «ⵜⴰⵏⴰⵏⴰⵛⵜ (ⵃⵉⵔⴼⴰⵜⵉ) ⵉⵏⵓ ⵏⵛ ⵜⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵍⵎⴷ, ⵎⴰⵛⴰ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⵣⵓⵖ (ⴰⵏ ⴰⴼⵀⴰⵎⴰ) ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ, ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵔⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ?ⵉⵖ ⵉⵔⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵓⵏⵙⵉⵢ (ⴰⵜ ⵜⵜⴰⵇⵍⵉⴷⵉⵢⵢⵓ) ⵉ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴰⵎⴽⴽⴰⵙⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵖⵕ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵉⴷ ⵏⵛ ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵙⵓⴼⵉⵔⵖ (ⵍⴰⵙⵜⵓ ⵚⴰⵍⵉⵃⴰⵏ) ⵉ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵉⴷⴷ ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ (ⴰⵍ ⵃⴰⴷⵉⵜⵓ) ⵀⴰⵜ ⵢⴰⴱⵓⴱ ⵉ ⵓⵢ-ⴰ» (ⵎⵓⵎⴽⵉⵏⵓⵏ).

ⵉⵙⴼⴰⴷⴰ (ⵉⵛⵜⴰⵔⴰⵟⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵢⴰⴷⴼ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵙⵇⵙⴰ ⴼ ⵓⵎⵢⴰⴽⴰⵎ (ⵜⴰⴷⴰⵓⵅⵓⵍⵓ) ⵏ ⵉⵖⴰⴹⵉⴹⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵀⴰⵎⵎⵉ) ⴳⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵔⴱⵉⵙ ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵏ, ⴷⴰⵢ ⵉⵙⴽⵏ ⵉⵙ ⵇⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴳⵢ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⵇⵙⵜⴰⵏ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⵍⵢ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴳⵣⵏ ⵉ ⵓⴷⵓⵙⴽⵔ ( ⵓⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ, ⵎⵓⵇⵜⴰⵔⴰⵃ) ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ (ⴰⴽⴽⴰⴷⴰ) ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵍⴰ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴼⴰⴷⴰ.ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴹⵕⴻⵕ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵥⵖⵉ (ⴰⵍ ⵎⴰⵏⵚⵉⴱⵉ) ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵔⴱⵉⵙ ⴰⵇⵔⴷⴰⵍⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵙ (ⵏⴰⴹⴹⴰⵎⴰ) ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵎⵀⵉⵢⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵟ ⴷ ⵉⵇⵙⵜⴰⵏⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵣⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵃⵓⴷⵉⵎ (ⴰⵍ ⵎⵓⴰⵙⵙⴰⵙⴰⵜⵓ) ⴷ ⵉⴼⴰⵙⵉⵏⵏ (ⴰⵔ ⵔⵓⵜⴰⴱⵓ) ⴷⴰⵢ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ: «ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⵡⵉ ⵏⵓ ⴷⵖⵉ ⵉⴳⴰ ⵎⴻⵎⵎⵉ ⵛ». ⵉⵙⵙⵍⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴰⵎⴽⴽⴰⵙⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵉⵡⵉ ⵙ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⵉⵍⵣ (ⴰⵜ ⵜⵜⴰⵔⵊⴰⵎⴰⵜⵓ), ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵣⵉ ⴽⵓⴷ ⵉⵣⴳⵔ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴰⴽⴰⵢⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ (ⴰⵏ ⵏⵏⴰⵊⴰⵃⵓ) ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴷⴼ ⴰⵣⵉⵣⴰⵔ (ⴰⵍ ⵊⴰⵎⵉⵄⴰⵜⵓ) ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ-ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵟⵖⵕ (ⵉⵅⵜⴰⵔⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⴷ ⵉⴼⵍ ⴰⴽⵔⴱⵉⵙ ⴰⵇⵔⴷⴰⵍⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵓⴼⵖⵏⵙ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵇⴰⵍⴰⵜⵓ) ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⴼⵔ ⴰⴷ ⵉⵥⵎⵢ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⴰⵣ (ⴰⵛ ⵛⴰⴽⵍⵓ) ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ.

ⴽⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴱⵏ ⵀⵉⵎⴰ ⴼ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵖⴰⵍⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵓⵖⵍⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴷⴰⵢ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵇⴻⵔⵎⵓⵎⵎⵃ (ⵚⴰⵃⵉⴱⵓ ⴰⵍ ⵊⴰⵍⴰⵍⴰⵜⵉ) ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⴼⴰⵔ ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵙⴷⵉⵢ (ⴰⵜ ⵜⴰⵇⵔⵉⵔⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ) ⴼ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵇⵓⵕⴰⵏ, ⵉⵔⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵉⵙ ⴰⵙ ⵉⵎⵔⴰⵢ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵏⵣⵣⵖ ⵙ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵍⵎⴰⴹ. ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴷⴷ (ⵢⵓⵏⵊⵉⵣⵓ) ⴰⵖⵙⴷⵉⵢ ⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵇⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵎ (ⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵢⴰⵜⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ). ⵉⴳⵔⵢ (ⵉⵙⵜⴰⵏⵜⴰⵊⴰ) ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴰⵊⵊⵓⵜ (ⴰⵍ ⵎⵓⴷⴷⴰⵜⵓ) ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵇⵓⵕⴰⵏ ⴰⵣⴰⴽⵉⴽ (ⵙⴰⴱⴰⴱⵓ) ⵏ ⵓⴳⵓⵏⵥⵓ (ⵜⴰⵅⴰⵍⵍⵓⴼⵉ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵉⴷⵉⴷⵙ (ⵎⴰⵏⴹⵓⵎⴰⵜⵉ) ⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵖⵜⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵀⴹ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ.ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴷⴷⵖ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵃⵔⵉⵣⵉⵜ (ⴰⵍ ⵖⵓⵚⵚⴰⵜⵓ) ⴳ ⵓⵃⵕⵊⵉⴹ (ⴰⵍ ⵃⵓⵏⵊⵓⵔⴰⵜⵓ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ .

ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵢⵓⴽⵎ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ (ⴰⵍ ⵄⴰⴹⵉⵎⵓ) ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵀⴰⵜ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵙⴱⴽⵙ (ⵡⴰⵊⴰⵀⴰ) ⵉⵎⵉⵣⵉ (ⴰⵍ ⵅⴰⵟⴰⵔⴰ) ⵏ ⵓⵛⵀⴱⴹ (ⴰⵍ ⵉⵄⵜⵉⵇⴰⵍⵉ) ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵟⴽⴽⴰ (ⵉⵏⵜⴰⵎⴰ) ⵙ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⴳ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵍⵎⴰⴹ. ⵜⴽⴽⴰ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⴰⵜⵔ (ⴰⵍ ⵎⵓⵔⴰⵇⴰⴱⴰⵜⵓ) ⵙ ⵓⵣⴰⴽⵉⴽ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ (ⴰⵣ ⵣⵉⵢⵢⴰⵔⴰⵜⵓ) ⵏ ⵉⴳⵯⴰⵎⵉⵎⵏ (ⴰⵍ ⴰⵄⴹⴰⵉ) ⵉⴷⵓⴳⴰⵎⵏ (ⴰⵔ ⵔⴰⵎⵣⵉⵢⵢⵉⵏⴰ) ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵎ (1978) ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵙⴷⵉⵢ (ⴰⵜ ⵜⴰⵇⵔⵉⵔⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ) ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵜ ⵙ ⵓⵡⵔⴰⴽ (ⵛⴰⵅⵚⵉⵢⵢⴰⵏ) ⵉ ⵜⵏⴱⴰⵟ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ : «ⴰⴹⵓⵍⵍⵢ ⵏ ⵓⵀⵍⵍⵯⵓ ⴳ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⴹⵓⵍⵍⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵕⵕⴰⴽⵓⵛⵉⵏ (ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ), ⵉⵙⴷⴳ (ⵃⴰⴷⴷⴰⴷⴰ) ⴳⵉⵙ ⵉⵣⴰⴽⵉⴽⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍⴰⵏⵏ (ⴰⵍ ⴰⵙⴱⴰⴱⵓ ⴰⵍ ⵎⴰⵡⴹⵓⵄⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵉⴱⴰⴹⵏ (ⵜⴰⵃⴽⵓⵎⵓ) ⵙ ⵓⴱⵡⴰⵙ (ⵡⵓⵊⵓⴱⵉ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵉ ⵓⵃⵏⵓ (ⴰⵍ ⵀⴰⴷⴰⴼⵉ) ⴰⴷ ⴰⴳⴰⵡⵉⵙ ⵓⵣⴰⵏⴰⵙ (ⴰⵍ ⵅⵓⵟⵟⴰⵜⵓ ⴰⵍ ⵉⵊⵔⴰⵢⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏⵏⴰ ⴼ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓ ⵓⵍⴰⴽⵉⵣ (ⵄⴰⵎⴰⵍⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⴰⴷ ⵢⵓⴼⵔ (ⴱⴰⴷⴰⴰ) ⴳ ⵓⵣⵏⴰⵥ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵃⴰⵍⴰⵜⵓ) ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵉⵖⵏⵉ (ⵅⴰⵍⵇⵓ) ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵣⴰⵖⵉⵎⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵇⴰⵄⵉⴷⵓ) ⴳ ⵉⵣⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵅ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵏⴰⵥ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵏⵜⵉⵢ (ⴰⵍ ⵉⴱⵜⵉⴷⴰⵉⵢⵢⵉ) ⴳ ⵓⵣⵏⴰⵥ ⵡⵉⵙ-ⵛⵕⴰⴹ.

ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵍⴰ ⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⴰⵏⵍⵍⴰⵖⵎⴰ (ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ) ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰ (1980) ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⵕⵉⴹ (ⴰⵍ ⴰⵜⴰⵔⵓ) ⴳ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵡⵓⵔ ⵖ ⵓⵃⴰⴷⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⵔ ⴼ ⵉⵍⵙ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵖⵉⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵛⵜⵢ ⵉⴳⵯⴰⵎⵉⵎⵏ ⵙ ⵓⴽⵏⴰⵙ (ⴰⵍ ⵃⵔⴱⵓ) ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵔⵔⴰⵢ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵅⵏⵏⴰⴼⵏ (ⵢⴰⵄⵜⴰⵔⵉⴹⵓⵏ ⴼⵉ ⴰⵍ ⵉⵜⵜⵉⵊⴰⵀⵉ ⴰⵙ ⵙⵉⵍⴱⵉⵢⵢⵉ) ⵉⴳⵯⴰⵎⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵇⵔⴼ (ⴱⵉⵎⴰⵄⵏⴰ ⴰⵚⴰⵕⵕⴰ) ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴼ ⵓⵙⴰⵕⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ,ⴽⵓⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⵉⴼⵙ , ⵉⵜⵜⵔⵣⵓ , ⵉⵜⵜⵓⵔⵓ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵖ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ (27) ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵛⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵏⵉⴼⵏ .ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵖ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⴰⴱⴰⵢⵏⵓ ⴰⵕⵖⴰⵖⴰⵢ (ⴰⵍ ⵅⴰⵣⵉⵏⴰⵜⵓ ⴰⴷ ⴷⴰⵀⴰⴱⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⴳⵎ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴷⵎⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴼ. ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⴰⵎⵖⵕⵉⴱ).

ⵓⵔ ⵉⵟⴽⴽⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵙ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵏⵣⵣⵖ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵢ (ⵃⵉⵣⴱⵓ ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍⵉ) ⴳ ⵓⵍⵓⵎⴰ (ⵄⴰⵀⴷⵉ) ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ ⴰⵎⵎ ⵉⵣⵓⵢⵉ (ⵉⵏⴳⴳⵯⴰ, ⴰⵍ ⴰⵇⵔⴰⵏⵓ) ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵕⵎⴰⵟ (ⵢⵓⵙⴰⵀⵉⵎⵓ) ⴽⵓⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵖ ⴼⴰⵙ ⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏⴽ ⴰⵔ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵊⴰⵢⴰⵔ (ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵣⴻⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵉⵊ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (30/11/1955) ⴽⵓⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵎⵉⴳⵊ (ⴰⵔ ⵔⴰⵃⵉⵍⵓ) ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ-ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴷⵉ-ⵏⵏⴰⵖ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ .ⴽⵓⴷ ⵜ ⵉⵙⵇⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵀⴰⴷⵉ ⵍⵄⵍⵊ , ⴰⵙⵇⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⴳ ⴼⴰⵙ ⴼ ⵓⵣⴰⴽⵉⴽ ⵏ ⵓⵢ-ⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵀⵉⵍ (ⴱⴰⵔⵏⴰⵎⴰⵊ) ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⵢ ⵓⵖⴰⵍⴰⵏ ⴷⵖⵉ ⵏⵓⵎⵥ ⴰⴼⵓⵍⵢ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ?ⵢⵓⴳⵢ ⵓⵙⵇⵜⴰⵏ ⴰⵙⵎⴰⵖ (ⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⵔⵓ) ⵏⵏⵙ.ⵓⵔ ⵉⴼⴽⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵎⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵔⵜⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵎⵃⵊⵓⴱⵉ ⴰⵃⵕⴹⴰⵏ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⵍⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵓⵔⴳⵏ (ⵡⴰⴹⵉⵃⴰⵜⵓⵏ) ⵙ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵕⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵜⵉⵖ (ⵍⴰⵎ ⵢⴰⵏⵅⴰⵔⵉⵟ) ⵅ ⵉⵎⵓⵜⵉⵖ ⵏ ⵓⵣⵍⵎⴰⴹ. ⴰⵏⵃⵉⵎⴰ (ⴰⵍ ⵃⵉⵢⵢⴰⴷⵓ) ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵓⵎⴰⵜⴰⵖ ⴷ ⵉⵏⵣⴳⵉⵜⵏ (ⵎⵓⴰⵀⵀⵉⵍⴰⵜⵓⵀⵓ) ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⴰ (ⵎⴰⵊⴰⵍⵉ) ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴳⵎ (ⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵢⴰ) ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴹⵙ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵎⴰ) ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⵖ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴼⵍⴰⵙ (ⵢⴰⵜⵉⵇⵓ) ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵢ ⵉⵙⵇⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵎⵔⵉⵙⵏ. (ⴰⵍ ⵎⴰⵙⴰⵓⵍⵉⵢⵢⴰⵜⵓ ⴰⵔ ⵔⴰⵙⵎⵉⵢⵢⴰⵜⵓ).

ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵏⵓⵎⵍ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴹ ⵙ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴳⴰⵎ.ⵎⴰⵛⴰ ⵙⵙⵏ ⵜ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵅ ⵓⵎⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵣⴳ ⵉⵎⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵍⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ , ⴰⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⵔⵇⴰⵍ(ⵢⵓⵜⵇⵉⵏⵓ) ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵉⵍⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ. ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⵙⴼⵉⵍ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵃⵓⵎⵓ) ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ : «ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵍⴰⵙ (ⵎⵓⵣⴷⴰⵡⵉⵊⵓ ⴰⵍⵍⵓⵖⴰⵜⵉ) ⵓⵢⵉⵡⵏ (ⴰⵍ ⵡⴰⵃⵉⴷⵓ) ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵖ». ⵉⴳⴰ ⵓⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⴰⵛⵕⴹⴰⵍⴰⵙ (ⵜⵓⵍⴰⵜⵉⵢⵢⵓ ⴰⵍ ⵍⵓⵖⴰⵜⵉ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ) ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⴳⵥⴹⵏ (ⴰⵍ ⵄⴰⵇⵍⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏⵏⵙ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⴷⵖⵉ ⵟⵥⴰⵎⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵣⵣⵖⵣⵉⴼ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴷⵍⴰⵖ (ⵢⵓⵏⴰⴷⵉ) ⵓⴱⵔⴳⴰⵣ ⵉ ⵓⴳⵥⴹⵏ. ⵉⴳⴰ ⵉⴱⴱⴰ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⵢ (ⴰⵍ ⴰⴱⵓ ⴰⵔⵔⵓⵃⵉⵢⵢⵓ) ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵓⵛ (ⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢ). ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵔⵓ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵖⵏⵙ ⵣⴳ ⵓⵏⵜⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵎ (1958) ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵢⵉⵡⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵥⵥⵉⴼⵜ (ⵄⴰⵊⵉⴱⴰⵜⵓⵏ) ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍ (ⴷⴰⵍⵉⵍⵓ) ⵏ ⵓⴳⵓⵏⵥ (ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ) ⴼ ⵉⵖⵔⵉⴽⵏ (ⴰⵍ ⴰⵙⵎⴰⵓ) ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵟⵖⴰⵕ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵙⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⴽ ⴷⴰⵢ ⵉⵙⵖ ⵉⵙⵜⵓⵍⵏ (ⴰⵍ ⴰⴹⵔⵉⴼⴰⵜⵓ) ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵣⵏ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴼⵔⴽ ⵉⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⵓⵍⵎⵉⵙ (ⴰⴷ ⴷⴰⵡⵍⴰⵜⵉ ⴰⵍ ⵎⴰⵔⴽⴰⵣⵉⵢⵢⴰⵜⵉ) ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⴽ ⴰⵏⵄⵕⴰⵕⴰⴱ ⵓⴼⵔⵏ (ⴱⴰⴷⴰⴰⵓ) ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵣⵓⵏ ⵉⵙⵍⵉⵖⵏ ⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⵜⴰⵢⴰⵣⵉⵍⵜ (ⴰⴷ ⴷⴰⵜⵓ) ⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵙⵏ. ⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⴰⵃⵎⴰⴷ, ⴰⵅⴰⵎⵉⵎ (ⴼⵉⴽⵔⴰⵜⵓ) ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⵍⴰ ⴰⴼⵍⵓ (ⴰⵏ ⵏⴰⵜⵉⵊⴰⵜⵓ) ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵜⴰⵡⵉⵢ (ⴰⵍ ⵎⴰⵄⵔⴰⴽⴰⵜⵓ) ⵓⵔⵙⵉⵍ (ⴰⵍ ⴰⵙⴰⵙⵉⵢⵢⵓ) ⵉⴳⴰ ⵜ ⴳ ⵓⵄⵍⵓ (ⴰⵍ ⵎⴰⵏⴹⵓⵕⵓ) ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵖⵏⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⴼⵔⴽ (ⴰⵜ ⵜⴰⵡⵄⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵓⵔ ⵉⴷ ⴰⵖⵏⴰⵙ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⴷ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴷⴳⵉⵢⵏ (ⵍⴰ ⵢⴰⵇⴱⴰⵍⵓ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⵉⵙ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ (2000) ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴳⴰⵥ (ⴰⵣ ⵣⵣⵉⵍⵣⴰⵍⵓ) ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵓⵛⵜ (ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵜ) ⴰⵀⴰ ⵉⴳ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴰⴳⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵓⴽⵍⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵅⴰⵔⵉⴱⵏ (ⴰⵍ ⵓⵟⵓⵕⵓ) ⵖ ⴱⵓⵣⵏⵉⵇⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⴳⵙⵏ (ⵡⴰⵇⵇⴰⵄⵓ, ⵡⴰⴹⴰⵄⵓ ⵄⴰⵍⴰⵎⴰⵜⴰⵏ) ⴰⴽⵯⴰⵣ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵣⴳ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴰⵥⵎⴰⵢ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴽⴰⵏ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵡⵔⵉⴷ ⴰⵙⴻⵙⵔⴰⵔ ⵓⵎⵔⵉⵙ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰⵖ ⵙ ⵓⵖⵔⵉⴽ ⵏ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵢ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵏⴳⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⵙ ⵓⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴷⴰⵢ ⵉⴼⵍⴰ ⵣⴳ ⵓⵢ-ⴰ ⴰⵙⵔⵜⵍ (ⵜⴰⴰⵙⵙⵉⵙⵓ) ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵃⴰⴷⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵏⴷⵣⵏ (ⵄⵓⵏⵉⵢⴰ) ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵓⵛ (ⴰⵎⵖⵕⵉⴱ).

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴼⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵙⴼⴰⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵇⵔⵎⵓⵎⵎⵃ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ- ⵙⴹⵉⵙ ⴽⵓⴷ ⵜ ⵉⵖⵔⵏ ⴷ ⴰⴳⵎⵔⴰⵡ (ⵄⴰⵎⵉⴷⵓ) ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⴳⵔⴰⵎ (ⴰⵏ ⵍⴰ ⵢⵓⵅⴰⵚⵚⵉⵚⴰ) ⴰⵔⴰⴽⵉⴷ (ⴰⵍ ⵓⵊⵔⴰⵜⵓ) ⵏⵏⵙ, ⵎⵇⵇⴰⵕ ⴳ ⴰⵎⵎ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ (ⴰⴹ ⴹⵓⵔⵓⴼⵉ) ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⴰⴷⴰ ⵓⵎⵖⵔⵉⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵄⴰⵢⵢⴰⵏⵓ) ⴼ ⵓⵎⵖⵔⴰⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵄⴰⵢⵢⵉⵏⵓ) ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⴷⴰ, ⵉⵙⴼⴰⴷⴰ ⴷⵉⵖ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵣⵔⵔⵢ ⵜⵣⴰⵊⵊⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⵢⵓⴳⵉⵢ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵏⴷⵉⴷⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏⵓ) ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵎⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⵔⴰⴽⵉⴷ ⴰⵢⵓⵔⴰⵏ (ⵛⴰⵀⵔⵉⵢⵢⵓⵏ) ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⵎⵣⵓⵏⴷ (ⴰⵏ ⵏⴰⴹⵉⵔⵓ) ⵏⵏⵙ. ⵢⵓⴳⵢ ⵓⴱⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵖ ⴰⵢ-ⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵉⵃⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵖⵉⴼⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵛⵔⴰ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⴼ ⵜⵉⵏ ⵜⴹⵖⵕⵜ ⵏⵏⵙ,ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵖⵏⴰⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵉⵖⵉ (ⴰⵍ ⵎⴰⵏⵚⵉⴱⵓ). ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ (2002) ⵉⵖⵡⵢ (ⵜⴰⵙⴰⵍⵍⴰⵎⴰ) ⵓⴱⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ (ⴰⵍ ⵊⴰⵉⵣⴰⵜⵓ) ⵏ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴽⵍⴰⵡⵙ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴼ ⵓⵙⴰⵕⵉⴹ ⵓⵖⴷⵉⵎ (ⴰⵍ ⵇⴰⴹⵉⵢⵢⴰⵜⵓ ⴰⵍ ⵄⴰⴷⵉⵍⴰⵜⵓ) ⴰⵀⴰ ⵜⵙⵙⵎⵀⵙ (ⵄⴰⵡⵡⴰⴹⴰⵜ) ⴰⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⵎⵉⵥ ⴽⵓⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵅⵉⵜⵔⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ (ⴰⵍ ⵇⵉⵎⴰⵜⵓ) ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵇⵔⵎⵓⵎⵎⵃ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ- ⵙⴹⵉⵙ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵏⵀⴹ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵎⴽⵓ (ⴰⵜ ⵜⴰⴽⵔⵉⵎⵓ) ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴼⴰⵙ.

ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⴹⵓⵀⵢⵓ (ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵕ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵉⵏⵏⵓⵔⴳⵍⵏ (ⵎⵓⵏⵖⴰⵍⵉⵇⵓⵏ), ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴼⵔⴽ ⵄⵏⵓⴳⴰ (ⴱⴰⵀⵔⴰ) ⵙ ⵓⵏⵓⴱⵍⴹ (ⵜⴰⴼⴰⵔⵔⵓⴷⵉ) ⵜⵢⴰⵣⵉⵍⵜ (ⴰⴷ ⴷⴰⵜⵉ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵙⵙⴰⴱⵓⴱⵏ (ⵎⴰⴽⴽⴰⵏⴰ) ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ. ⵉⵙⵙⴻⵔⴳⵙ (ⵛⴰⴱⴱⴰⵀⴰⵀⵓ) ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⵙ ⵉⴼⵍⵣⴰⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴹⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ-ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵍⵎⴰⵙⵏ (ⵢⵓⵔⴰⴽⴽⵉⵣⵓⵏ) ⴼ ⵓⴳⵣⵓ (ⵎⴰⴼⵀⵓⵎ) ⵏ ⵓⴽⵓⵏⵙⵔ (ⴰⵍ ⵉⵏⵟⵉⵍⴰⵇⵓ) ⵣⴳ ⵜⵢⴰⵣⵉⵍⵜ ⵙ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵉ ⵓⵅⵓⴳⴳⵛ (ⴰⵅⴷⵓ) ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵏⴼⵍ ⵙ ⵜⵓⵏⵣⵉⵖⵜ (ⴰⵏ ⵏⴰⵣⵄⴰⵜⵓ) ⵜⴰⴼⴳⵏⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⴳ (ⴰⵍ ⵉⴱⵜⵉⵄⴰⴷⵓ) ⴼ ⵓⵏⵓⵔⴳⵍ (ⴰⵍ ⵉⵏⵖⵉⵍⴰⵇⵓ).

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⵓⴱⴷⴰ (ⴰⵍ ⵎⴰⵡⴰⵇⵉⴼⵓ) ⴷ ⵜⵏⴰⵔⵔⵓⵙⵉⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵃⴰⵟⵟⴰⵜⵓ) ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ.ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⴰⴷ ⴷⴰⵎⵏⴰⵜⵉ (ⵓⵍⵜ ⴷⵎⵏⴰⵜ), ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵯⴰⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴷⴰⵢ (ⴰⵍ ⵎⴰⵔⵚⵉⴷⵓ) ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⵔⴼⵉⵡⵉⵏ (ⴰⵍ ⵃⵓⵔⵔⵉⵢⴰⵜⵓ) ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⴰⵀⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴱⵔ (ⵢⵓⵄⴰⴷⴷⵓ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵏⴳⴰⵎ ⵓⵜⵏⵍⵍⴰⵖⵎⴰ (ⴰⴽⵉⴷⴰⵎ) ⵉⵏⵃⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⴰⵔⵉⴽ ⵓⵊⴱⵉⵃ (ⵛⴰⵅⵚⵉⵢⵢⴰⵜⵓⵏ ⴱⴰⵔⵣⴰⵜⵓⵏ) ⵢⵓⵏⵥⵏ (ⵎⴰⵃⴹⵓⴹⵓⵏ) ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ (ⴰⵍ ⵉⵃⵜⵉⵔⴰⵎⵓ) ⵓⵔⴽⵉⵢ (ⴰⵍ ⵡⴰⵙⵉⵄⵓ) ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ), ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵏⵓⵣ (ⵎⵓⵜⴰⵡⴰⴹⵉⵄⵓⵏ) ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵃⵎⵉⵍ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵢⵢⴷ (ⴰⴹ ⴹⵓⵀⵓⵔⵉ) ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴷⴰⵀ (ⵢⴰⵇⵓⴷⵓ) ⵜⵓⵜⵡⵉⵢⵜ (ⴰⵍ ⵎⴰⵄⵔⴰⴽⴰⵜⵓ) ⵉⵣⵓⴱⴷⴰⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵙⵜⴰⵎⵉⵔⵔⴰⵜⵓ) ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵓⵊⵎⵉⵎ (ⴰⵍ ⵡⴰⴼⵉⵔⵓ) ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵉⴼⵍⵓⵊⵊⴰⵏ (ⵖⴰⵣⵉⵔⵓⵏ), ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ «ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴼ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵛⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴹⴳⵯⴰⵙ ⴼ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ» ⵏⵏⴰ ⵉⴹⵉⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰ ⴷ ⵟⵥⴰ (1989) ⵣⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵏⵢⵉⴼⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵓⵅⵔⵉⵔ (ⴰⵍ ⵎⵓⵃⴰⵔⵔⴰⵔⵓ) ⴷ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵉⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵣⴰⵅⵎⴰ (ⴰⵍ ⴽⴰⵔⴰⵎⴰⵜⵓ) ⴷ ⵓⵜⵔⵎⵓⵎⵛ (ⴰⵍ ⵄⴰⵣⵎⵓ). ⵜⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⵙ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⵓⴱⴷⴰ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵢⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵏⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵜⵍ (ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵄⵉ) ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴼ ⵓⵊⴰⵅⴼⴰⵜ (ⴰⵍ ⵄⴰⵔⵛⵉ), ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴰⴳⵉⵔ (ⴰⵍ ⵡⴰⵜⵉⵇⴰⵜⵓ) ⵓⴷⵢⵉⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵔⵉⵅⵉⵢⵢⵓ) ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ: «ⴰⴽⵯⴰⵣ ⵉ ⵓⴱⵓⵥⵥⵏ (ⴰⵍ ⵉⵄⵜⵉⵔⴰⴼⵓ) ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ), ⵉⵙⵙⴼⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⴰⵣ ⴰⴼⵓⵔⴰⴳ ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⴷⵙⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵜⴰⴳⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵙ ⵣⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵏⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢ), ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵖ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ (ⴰⵜ ⵜⴰⵟⴰⵡⵡⵓⵔⵓ) ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ (ⴰⵙ ⵙⴰⵔⵉⵄⵓ) ⴷ ⵓⵣⵔⵉⵜ (ⴰⵏ ⵏⴰⵡⵄⵉⵢⵢⵓ) ⴳ ⵓⵡⴰⵍⵓⵛ (ⴰⵍ ⵅⵉⵟⴰⴱⵉ) ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ), ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵜⵓⴽⵓⵔⵎⵙ (ⵜⴰⵛⴰⴽⴽⴰⵍⴰⵜ) ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⴳⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵯⴰⵣ ⵉ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵖ ⴰⴽⵓⴷ-ⴰⵏ ⵅ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ). ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢ-ⴰ ⵉⵏⴷⵀ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⴳⵏⴰⴷ (ⴱⴰ ⵚⴰⵔⴰⵎⴰⵜⵉⵏ) ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⴼⴰⵡⴰⴹⴰⵜⵓ) ⵉ ⵓⴷⵛⴰⵍ (ⵜⵉⵔⵔⴰ) ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴰⵃ (ⴹⴰⵀⵉⵔⵉ) ⴰⵙⵔⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ (2011) ⵉⵜⵜⵓⴷⵛⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴰⴳⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵉⴷⵔ (ⴰⴹ ⴹⴰⵖⵟⵓ) ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⴼⴹ (ⵜⴰⵜⴰⵃⴰⵇⵇⴰⵇⵓ) ⵜⵓⵜⵔⵜ ⵜⵓⴷⵙⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵎⵔⵙ (ⵜⴰⵔⵙⵉⵎⵓ). ⴰⵜⴰⴳⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ «ⵜⴰⵖⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴱⴹ». ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵙ ⵣⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵔⵉⴽⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵣⵉ ⴷⵉⴳⵙⵏ :ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ, ⴰⵃⵎⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ, ⵃⵏⴷ ⴰⵛ ⵛⴰⵎⵉ, ⵣⴰⵢⴷ ⵓⵛⵏⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⴰⴷ ⴷⴰⵑⵏⴰⵜⵉ (ⵓⵍⵜ ⴷⵎⵏⴰⵜ). ⴰⵜⴰⴳⵉⵔ ⴷⴷⵖ ⵉⵙⴼⵓⵔⵔⴳ (ⴰⵖⴹⴰⴱⴰ) ⵉⵎⴷⵍⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⵄⵕⴱ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵙⵙⵔⵇⴱ (ⵜⴰⵊⴰⵔⵔⴰⴰ) ⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵏⴱⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⴰⴷ ⴷⴰⵎⵏⴰⵜⵉ (ⵓⵍⵜ ⴷⵎⵏⴰⵜ) ⵉⵙ ⵉⵙⵔⴽⵍ (ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵄⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵙ ⵜⵣⵎⵏⴰ (ⴰⵍ ⵃⵉⴽⵎⴰⵜⵓ) ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵃⴰⵍⴼⴰ (ⴰⵍ ⵃⵉⵙⵙⵓ) ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴳⵉⵙ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⵉⵏⵃⵢⴰⵏ (ⵎⵓⵜⴰⵎⴰⵢⵢⵉⵣⵓⵏ) ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵙ (ⵉⵙⵜⵉⵜⵏⴰⴰⵉⵢⵢⵓⵏ).

ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ «ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵎⵣⵍ (ⴰⵍ ⵉⵊⵎⴰⵄⵓ)»ⵉⵀⵔⵀⴹ (ⵍⴰⵎⴰⵙⴰ ⴱⵉⵅⵉⴼⴼⴰⵜⵉⵏ) ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ ⴰⵍ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵣⴳ ⵓⴱⵓⵛⵍ (ⵎⵓⵏⴷⵓ ⵟⵓⴼⵓⵍⴰⵜⵉⵀⵉ) ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵖⵓⵢⵉⵏⵏ (ⵎⵓⵏⵄⴰⵔⴰⵊⴰⵜⵉ) ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴷⴷⵉⵔⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜⵙⵔⵉⵔⵢ (ⵍⴰⵢⵙⴰⵜ ⵙⴰⵀⵍⴰⵜⴰⵏ) ⵜⴰⵏⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⴽⴽⵯⴰⵔ ⵙ ⵓⵛⵇⵉⵕⵕⵡ (ⴰⵜ ⵜⴰⵃⴰⴷⴷⵉ). ⵉⴽⴽⴰ ⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⵔⵢ (ⴰⵛⵛⴰⴱⴰⴱⵉ) ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵔ (ⵜⴰⵄⴰⵢⴰⵛⴰ) ⴷ ⵓⴱⵊⴰⵃ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵖ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ) ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵔⵥⴰ (ⵉⵄⵜⴰⴱⴰⵔⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵏⵔⵉ ⵍⵓⵔⴰⵏⵙ, ⴰⵙⴳⵎⴰⵎⴰⴹ (ⴰⵍ ⵎⵓⵙⵜⴰⵛⵔⵉⵇⵓ, ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ) ⵓⴱⵔⵉⵟⴰⵏ, ⴷ ⴰⴼⵍⵓ ⵏ ⵓⵣⵀⵜⵍ (ⴷⴰⵄⵎⵓ) ⵏ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⵉ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⵓⴷ (ⴰⵍ ⴰⵎⴱⵔⴰⵟⵓⵔⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵓⵄⵜⵎⴰⵏ. ⵢⵓⵡⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵎⴷⵏ (ⵊⴰⵏⴰⵡ) ⵉⵎⵖⵍⴰⵍⴰⵏⵏ (ⴰⵍ ⵡⴰⵟⴰⵏⵉⵢⵢⵓⵏ) ⴰⴷⵢⵢⵄ (ⴰⵍ ⵃⴰⵎⵍⴰⵜⵓ) ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⵕⴱⵜ ⵅ ⵓⴳⵉⵔ (ⵇⵉⵎⵎⴰⵜⵉ) ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵔⵉ) ⴷ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵢ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍⵉ) ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵜⵢⵢⵎ (ⴰⵍ ⵎⵓⵡⴰⵊⴰⵀⴰⵜⵓ) ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⴹⵓⵀⵢⵓⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵏⵏⵓⵍⴽⴱ (ⵜⴰⵇⴰⵡⵡⴰ) ⵓ-ⵢⴰ ⴽⵓⴷ ⵢⵓⴽⵏ (ⵚⴰⴷⴰⵔⴰ) ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⴰⵃ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵉⵎ ⴷ ⵟⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⴷ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰ (1930 ) ⵏ ⵉⵙⴰⴹⵉⴼⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ (ⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴼⵓ) ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵖ «ⴰⵙⴰⵏⴰⵃ ⴰⴱⵔⴱⴰⵔ».. ⵖ ⵓⴽⵓⴷ-ⴰⵏ ⵉⴼⵔⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙ ⵓⵎⵓⵍⵍⵢ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵉⴷⵉⵙ (ⴰⵍ ⵊⴰⵏⵉⴱⵓ) ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅ ⵓⴱⵏⵖⵍ (ⴰⵍ ⵉⵙⵜⵉⵇⵔⴰⵔⵉ) ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵥⵥⵓⵎⵢⴰ (ⴰⵀⴰⵎⵎⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵏⵓⵏⵡ (ⴰⵜ ⵜⵜⴰⵄⴰⴷⴷⵓⴷⵓ) ⴰⵏⴰⵍⵍⴰⵙ (ⴰⵍ ⵍⵓⵖⴰⵡⵉⵢⵢⵓ), ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⴱⴽⵙ ⵖ ⵓⴽⵓⴷ-ⴰⵏ ⴰⴷⵢⵢⵄ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵍⵍⵢ ⵜⵜ ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵙ«ⵓⵙⴷⵔⵓ ⴰⵙⵏⴷⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵛⴼⵓⴼⵏ (ⴰⵛ ⵛⵓⴼⵉⵏⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⴰⵣⵖⵥⴰⵕ» ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵢⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵛⵏⴽⵉ (ⴰⵍ ⵎⵓⵄⴰⵇⵓ) ⵏ ⵓⴱⵓⵍⵉⵣⴰⵔⵡⵓ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⵍ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (ⵓⵎⵖⵕⵉⴱ) ⵜⵙⵏⴽⵎⵔ (ⵜⴰⵜⴰⵃⴰⵎⵎⴰⵍⵓⵀⵓ) ⵜ ⵙ ⴷⵖⵉ».

ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⴰⴱⴰ (ⵍⴰ ⵢⴰⵄⵏⵉ) ⵓⵏⴽⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⵕⴰⴱⵜ ⴰⴳⵣⴰⵔ (ⴰⵍ ⵄⴰⴷⴰⵓ) ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵍⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⴰⵣ ⴰⴼⴻⵙⵜⴰⵡ (ⴷⴰⵇⵉⵇⵓⵏ) ⴷ ⵓⵙⵓⵍⴰⴹ (ⵎⵓⴼⴰⵚⵚⴰⵍⵓⵏ), ⴰⵀⴰ ⵉⵖⵕⴰ ⵉ ⵉⵙⵡⴰⵏⴳⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵍⴰⵙⵏ (ⴰⵍ ⵍⵉⵙⴰⵏⵉⵢⵢⵓⵏ) ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴰⴷ ⵎⵀⵣⵏ ⵉⵍⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵃⵓⵔⴼⵏ (ⴰⵏ ⵢⴰⵜⴰⵅⴰⵟⵟⴰⵡ) ⵉⵜⵙⵏ ⵓⵏⵊⵓⴳⵏ (ⵄⴰⵡⴰⵉⵇ) ⴰⵎⵎ ⵉⵎⵃⴰⵙⵏ (ⴰⵛ ⵛⴰⴽⵍⵓ) ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵙⵙⵔⵥⴰ ⵜⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵊⵓⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏⵏⵙ..ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵙⵔⵥⴰ «ⵜⴰⴷⴰⵔⵉⵊⵜ» ⵜⴰⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛⵜ (ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵜ) ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴼⴰⵏ (ⵉⵏⴱⴰⵜⴰⵇⴰ) ⵣⴳ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎⵎ ⵓⵣⴰⵏⴰⵢ (ⴹⴰⵀⵉⵔⴰⵜⵓ) ⴰⵏⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⵔⵎ (ⵅⴰⵚⵚⴰⵚⴰ) ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵓⵙⵍⵉⵀ (ⵅⴰⵚⵚⵓⵏ).

ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵎⵣⵍ, ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵀⵉⵍⵍⵉ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵡⵉⵡⴹⵏ (ⵅⴰⵟⵟⴰⵟⴰ) ⴰⵡⴰⵍⵓⵛ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ (ⴰⵍ ⵀⵓⵡⵉⵢⵢⴰⵜⵓ) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵏ (ⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰⵣⵓⵏⴰⵜⵉ), ⵏ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⴱⴷⴰ ⵓⴳⵏⵉⴷⵏ. ⵉⴳⴳⵓⴷⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴱⴽⵙ ⵉⵇⵙⵜⴰⵏⵏ (ⴰⵍ ⵎⴰⵙⴰⵓⵍⵉⵏ) ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⴰⵏⴽⴰⵙ ⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴼⴰⵙ (ⵢⴰⵃⴽⵉ) ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ ⵉⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵏ (ⵢⴰⵔⵓⴷⴷⴰ) ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵍ ⵃⴰⵇⵇ ⴰⵍ ⵎⵔⵉⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ (2001) ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⵙⵔ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ «ⵉⵎⵉⵏⴳ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ» (ⴰⵛ ⵛⴰⵔⵇⵓ ⴰⵍ ⴰⵡⵙⴰⵟⵓ) ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵏⵊⵉⵇ (ⵍⴰⵎ ⵢⵓⵄⵊⵉⴱⵀⵓ).

ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵡⴰⵜ ⵉⵣⴷⵖ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⴷⵉⴽⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵔⴱⴰⴹ, ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⵎⴰⵢ ⵣⴳ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵙⵡⴰ ⵣⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ ⵏⵖ ⵜⵓⵎⵀⵉⵢⵜ, ⵓⵔ ⴰⵔ ⵢⴰⵟⵟⵓ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵉⵍⵙⴰ ⵜⴰⵣⵎⵏⴰ.ⵎⵖⴰⵕ ⵢⵓⴹⵏ ⵓⵊⴰⵏⵉⴳ (ⴰⵍ ⵊⵉⵙⵎⵓ) ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⵄⵛⵓⵛⵎ (ⵎⵓⵏⵀⴽⵓⵏ), ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴽⵉⵟⵟⵉⴼ (ⵢⴰⵜⴰⵚⴰⵔⴰⵄⵓ) ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵓⴱⴷⵓ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵔ (ⵙⴰⵄⴰⵜⵓⵏ) ⴰⵔⴷ ⵉⵛⵛⵄⴼ (ⵢⵓⵔⵀⵉⵇⴰ) ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴰⵢ ⵉⵙⴻⵏⵙⵔ (ⵢⴰⵄⵜⴰⴷⵉⵔⵓ) ⴳ ⵓⵖⵢⴰⴷ (ⴼⵉ ⴰⴷⴰⴱⵉⵏ) ⴰⴳⵓⵏⴰⵔ (ⵙⴰⵎⵉⵏ).

ⵀⴰⵏ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⴳⴰⵎⵜ (ⴰⵔ ⵔⴰⵎⵣⵓ) ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵏⵙⴱⵉⵊⵊⴳ, ⵏⵙⵏⵓⵎⴽⵓ ⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ .

ⵙⵏⵉⴽⴽⵍⵖ (ⵉⵄⵜⴰⵎⴰⴷⵜⵓ) ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⴼⵙⴰⴱⵔⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵓⵄⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰ  شفيق الاب الروحي للحركة الأمازيغية ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴱⴱⴰ ⴰⵏⴰⵔⵔⴰⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ (ⴱⵉ ⵜⴰⵚⴰⵕⵕⵓⴼⵉⵏ)

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵖⴰⴹⵉⴹⵏ ⵉⴳⵔⵎⵉⵎⵏ ⵉⵎⴽⵉⵟⵟⴼⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ,ⵜⴰⵡⴰⵏⴰ ⵙ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵙⴼ ⵍⴰⵅⴹⵔ,ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵜⵙ ⵏ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ,ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜⵓⴼⵙⵔ ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ Medias 24.

محمد شفيق رجل المهام الصعبة الذي كافح من أجل الأمازيغية بقلم السيد يوسف لخضر، مقال نشر في انوميدن وقبله في مجلة Medias 24.

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⴰⵣ ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ.

أغلب ما كتب في هذه المقالة بالأمازيغية مترجم بتصرف.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵏⴱⴷⵓ ⵏ 2966/2016

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *