ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⴽⵓ ⵎⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ,

ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ:

1- ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
2- ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ
3- ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴽ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵔⴰⴱ” ⴷ “ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ”.

1- ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ:

ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⵙⵉⴳⵣⵏⵜ ⵓⵎⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ 2011 ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ 2016. ⴷ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴳ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵙⵏⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵡⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 26/16, ⵍⵍⵉ ⵙⵜⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵙⵕⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ, ⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵏⴼⴼⵓⵍⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔ.

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵔ ⴳⵉⵡⵏ ⵏⵜⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴷ ⵜⴳⵉⵎ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵉⵎ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴽ ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵕⵕⴳⵯ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵜⵉⵎⵙⵇⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵣⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ) ⴷ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⴼⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽ ⵉⵖⵉⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⴳⵎⴹⵏⵜ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ “ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ (ELCO)“ ⵏⵏⵉ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵙ ⵓⴷⴰⵙⵉⵍ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰⵜ ⵜⵓⵔⵓⴱⴱⵉⵜ ⵏ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1977 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳ.
ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵛⵏⴰⵏⵉⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴽⵙⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙ ⵓⴽⵓⴷⴷⵍ ⵏ ⵜⵙⵎⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ (l’Unesco).

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ, ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵓⵔ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵛⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰⵛ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵛⴰⵇⵜ, ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ… ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⵉ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⴽⵓ (ELCO).

2- ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ:

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ, ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ “ ⵃⵉⵔⴰⴽ ⵔⵔⵉⴼ” ⵍⵍⵉ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ 2017/2967, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⴽⴽⵯⵏⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵜⵓⴽⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵔⴼ ⵢⵉⵡⴹⵏ 20 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴱⴱⴳⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵜⵔⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ; ⴰⵎ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵏⴼⵓ ⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⴳⵍ ⵏ ⴽⵓⵏⵚⵉⵕ.

ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵖⴰⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2019, ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⴱⴰ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵄⵇⴱ ⵙ ⵉⵡⵔⵉ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⴼⵓⴼⴼⴷ ⵊⵊⵉⵃⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ ⴱⵉⵔⵓⵙ (coronavirus), ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴽⵓⵎⵉⵙⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔ ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ, ⵎⴰⵛ ⵜⵉⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵓⴷⴷⵍⵜⵏ ⵜⵙⵎⴳⴰⵍⵉⵏ ⴰⴷ.

ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵙⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ , ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 20 ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵜⵖⵔⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⵉⵡⵉⵏ ⵖⴰⵔ ⵊⴰⵔ 7 ⵎⴰⵔⵚ ⴷ 13 ⵉⴱⵔⴰⵢ, ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵜⵏ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⵜⵏ ⵙ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⴷⵓ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⵙⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙ ⵜⵜⴰⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵎⵙⴽⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵏⴽⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ. ⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵉⵎⵣⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽ ⵜⵉⵏⵖⵉ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⴼⵅⵅⴰⵔ.

ⵙⵎⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵢⵏ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⵜ ⵜⴰⵡⵉⵎ ⴳ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⵄⵉⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷⴷⵔⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ, ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ… ⴰⵔ ⴳⵉⵡⵏ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⴽⵙⵉⵎ ⵜⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵙⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⵓⵏⵥⵥⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵙⵙⵓⵔⵔⵙⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⴷⵔⴼⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⴰⴽ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵯⴰⵜ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴷ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴽ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⴷ ⵓⵡⴻⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎ “ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⴰⵙⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⵣⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴷ”.

3- ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴽ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵔⴰⴱ” ⴷ “ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ”.

ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵜⵜⴰⴼⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵙⵉⵖⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵔⴰⴱ” ⴷ “ⵜⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ”, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⴷ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⵯ. ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽ ⵣⵖ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵓⴷ 70 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵅⴼ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⴼⵏ ⵉⵏⵍⵍⵉ ⵜⵣⵉ ⵖⵉⴼⵙ 315 ⵉⴼⴹ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ? ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵉⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ (ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ), ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴳ (ⴰⵙⵢⴰ), ⴷ ⵉⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ (ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ) ⴷ ⴰⴽ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ!

ⵏⵏⵓⵔⵣ ⴳ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵡⵇⵇⵔⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴰⵎ ⵉⴼⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⴰⴽ ⵉⴳⵎⵎⵓⵏⴻⵏ ⵉⵙⵏⵓⵏⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴽ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵎ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ, ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵉⵚⵕⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵉⴽⴰⵏⴰⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢⵏ, ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⵓⵔ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵖⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵙⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ “ⵜⴰⵖⴰⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵔⵓⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⵡⴰⵏⵜ” ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ. ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⴰⴽ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵎ (”ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ” “ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵏ”…). ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2010, ⵙ ⵜⵉⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ 17 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2011, ⵙ ⵜⵉⵏ 20 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2011 ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵉⵏ 25 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2011 ⴳ ⵎⵉⵚⵕⴰ, ⴷ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵓⵔⵢⴰⴳⴳⵓⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ 22 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2019, ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵏⵙⵙⴰⵖ “ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ” ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴷ ⴽⵏ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴽⴽⵯⵣⵎ ⴰⴽ ⵎⴰⴷ ⴽⵉⵣ ⵢⵓⵙⵉⵏ.

ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ:

1- Agraw Amadlan Amazigh (Amazigh World Assembly), Bruxelles (Belgique)
2- Fundación Mediterránea DAVID MONTGOMERY HART de Estudios Amazighies, Melilla (España)
3- Asociación TAMETTUT de las mujeres amazighes por la cultura y el desarrollo, Barcelona (Generalitat de Catalunya)
4- Asociación Cultural IMAZIGHEN, Melilla (España)
5- Asociación AZAR, Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias)
6- Asociación socio-cultural TAMUSNI de Tenerife, Aguirre (Islas Canarias)
7- Espacio SOLIDARIDAD, Madrid (España)
8- Asociación THWIZA por la Identidad, Cultura y Justicia Social, Madrid (España)
9- Association TIFAWIN, Bruxelles (Belgique)
10- Association EUROKASSITA de développement solidaire, Bruxelles (Belgique)
11- Association TAMAZIGHT, Liège (Belgique)
12- Association HIWAR, Bruxelles (Belgique)
13- Association L’ESPOIRE, Bruxelles (Belgique)
14- Association TIWIZI 59, Lille (France)
15- Espace Culturel Berbère Européen Afus Deg Wfus, Roubaix (France)
16- Agraw n RIF, Lille (France)
17- RIPOSTE INTERNATIONALE, Paris (France)
18- Association socio-culturelle ARIF (Allemagne)
19- Association ADRAR, Amsterdam (Pays Bas)
20- Osservatorio per gli Studi Internazionali sul Mediterraneo Livorno (Italia)
21- Amazigh Cultural Network in America, Massachusetts (USA)
22- Tamunt Social and Cultural Association, Washington DC (USA)
23- Amazigh Community in America, New Jersey (USA)
24- Assemblée Mondiale Amazighe-Maroc, Rabat (Maroc)
25- Forum TOUBKAL pour la culture amazighe et les droits de l’homme, Marrakech (Maroc)
26- Observatoire Amazigh des Droits et Libertés (OADL), Rabat (Maroc)
27- Fédération Nationale des Associations Amazighs (FNAA), Rabat (Maroc)
28- Réseau des Associations de Développement de la province d’Al-Hoceima, Al-Hoceima (Maroc).
29- Association JISR pour le développement et la migration, Nador (Maroc)
30- Association ABARAZ, Agadir (Maroc)
31- Association TUDRT, Mirleft, Sidi Ifni (Maroc)
32- Association TANDAFT, Mirleft, Sidi Ifni (Maroc)
33- Association ASNFLUL Massa Chtouka, Ait Baha (Maroc)
34- Association TAYAFUT, Awrir, Agadir (Maroc)
35- Association AJDIR pour l’apprentissage de la langue amazigh et la transmission de sa culture et de son patrimoine, Kénitra (Maroc)
36- Association SARHAN pour la Culture et l’Environnement Ait Halli-Guigou, Boulmane, Midelt (Maroc)
37- Association TAWMAT pour la culture et le développement, Azlaf, Driouch (Maroc)
38- Association jeunesse de SEGANGANE pour la culture et le développement, Nador (Maroc)
39- Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, Nador (Maroc)
40- Association Culturelle MASSINISSA, Tanger (Maroc)
41- Association AMUD pour la culture et le développement, Casablanca (Maroc)
42- Association ANAMUR, Tiznit (Maroc)
43- Association TWIZA, Guercif (Maroc)
44- Association TUNARUZ pour le Développement et la Communication culturelle, Tafraout (Maroc)
45- Réseau Marocain pour les Droits Humains et le Contrôle de la Richesse et les Biens Publics, Khénifra (Maroc)
46- Assemblée Mondiale Amazighe-Algérie, Mzab (Algérie)
47- Mouvement-Parti AKAL (Tunisie)
48- Organisation AMAZIGH, Nouakchott (Mauritanie)
49- Organisation MAUDECH, Nouakchott (Mauritanie)
50- Fondation MOHAMED ALI AG TAHER AL ANSARI (Maroc/Touaregs)
51- Organisation TIN HINAN (Canada/Touaregs)
52- Survie Touarègue TEMOUST, Lyon (France/Touaregs)
53- Internationale TOUAREGUE, Bordeaux (France/Touaregs)
54- IMOUHAGH International Organisation for the Sale of Justice & Transparency, Angers (France/Touaregs)

شاهد أيضاً

مراكش.. الإطارات الأمازيغية تقدم تصوراتها لإعمار وتنمية الأطلس الكبير

تنظم الإطارات والفعاليات الأمازيغية المنخرطة في “مجموعة التفكير أدرار” حول إعمار وتنمية الأطلس الكبير، يوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *