أخبار عاجلة

?ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ*

ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵣⴳ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵉⵙⵙⵃⵇⴰⵔⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵉⵜⴰⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵉⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵏⵜⴰⴼ ⵉⵀⵇⵇⵯⴰ ⴷ ⵅⴰⴼⵙ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ‘’ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵜⵖⵏⵙⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵡⴰⵔ ⵜⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ…’’.
ⴰⴽⴷ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵉⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵢⵉⵏⴰ ⵉⵙⵙⵃⵇⴰⵔⴰⵏ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵜⴰⴼ ⴱⵍⵍⵉ ⵖⴰⵔⵙⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵍⵀⵍⴰⴽ ⵉⵎⵖⴰⵔ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⵣⴰⵢⵙ ⴷ ⵉⴽⴽⵉⵏ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵜⴰⴼⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵜ ⴰ ⵜⴰⴷⴼⵏ ⵣⴰⵢⵙ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵖⴹⵕⵏ ⵉⵚⵓⵕⴰⴼ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵉⵜⴳⴳ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵔ ⵜⵛⵓⵏⵉ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵡⵜⵉⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰ, ⵓ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴷ ⵜⵏ ⵉⵛⵛⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰ.

ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⴳⴳⴷ ⵍⵖⵣⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷ ⴳ ⵉⴷⴷⵔⵖⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙ, ⵣⴰⵢⵙ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵛⵏ ⵅⴼ ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ? ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ? ⵎⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ?

ⴷ ⴰⴱⴷⴷⵓ ⵣⴳ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵏⵙⵙⵔⵙ ⴷⵉ ⵜⵙⵜⵓⵜ ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ? ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵢⵉⵏⴰ ⵉⵀⵍⴽⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⵣⵣⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵣⵉⵜⵉⵏ ⵉⴷ ⵜⵏ ⵖⴰⵔ ⵉⵊⵊⵏ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⵙⵏⵜ ⴰⴷⴼⵏ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴹⵏ ⴰⵔⵔⵀⴰⵊ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵖⴹⵉⵕⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ.

ⵍⵃⴰⵊⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵏⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵀⵍⴰⴽ ⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⵔ ⵖⴰⵔⵙ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⵓⵎ ⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ, ⵎⵖⴰⵔ ⵏⵙⵙⵡⵉⵥⵥⵉⴹ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⵙ ⵏⴰⵔⵔⵉ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⵎⵙⵎ ⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴼⴼⴰⵔ, ⴰⴷ ⵅⴰⴼⴽⵓⵎ ⵏⵣⵣⵔⵣ ⵜⴰⵄⵊⵊⴰⵛⵜ ⵉ ⴷ ⴰⴽⵓⵎ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⵡⵉⵍⵉⵎ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵜⵄⵏⴰⵎ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵉⵄⵏⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⵉⴷ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⴽⵓⵎ ⵉⵎⵉⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⴼⵔⵣⵏ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴼⵖⵎ ⵣⵉ ⵜⴰⵍⵍⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵃⵇⴰⵔ ⵉ ⵅⴰⴼⴽⵓⵎ ⵜⴳⴳⵏ ⵉⵙⵓⴷⵙⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵉ ⵅⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵄⴰⴷ ⵜⵛⴱⴱⵔⵎ ⴷⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵚⵟⵟⴰ ⵜⵀⵔⵓⵔⴰ, ⵜⵔⵛⴰ, ⵜⵓⵥⵖ…
ⴰⵎⵏ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴷⴷⴰⵔⵎ ⵙⴰⴷⵓ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⵔⵔⴱ ⵉⴳⴳ ⵉⵜ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵏⴳⵎⴹ, ⵣⴰⵢⵙ ⵉⵊⵊⴰ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⴽⵓⵎ ⵜⴷⴷⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵄⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔⵔⵉⵎⵜ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⵜⵣⴷⵖ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰ, ⵜⴰⵔⵔⴰ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵜⵛⵛⴰⵜⵎ ⴷⵉ ⵜⴻⵏⵏⵉ ⵉ ⴷ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⴷ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⵉ ⵣⵉ ⵜⵚⵚⵓⵟⴹⵎ ⴰⴽⴼⴼⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⴳⵎⴰ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷⵎ ⵅⴼ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵎ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵥⴰⵢⴱⵉⵢⵏ.

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⴰⵔⵔⴱ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉ ⴷⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔⵎ ⵉⵊⵊ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏⴽⵓⵎ, ⵜⵇⵇⴰⵔⵎ ⵉⵊⵊ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵙⴳⵄⵄⴰⴷ ⴷⵉ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵉⵙⵙⵃⵇⴰⵔⴰ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⴳ ⵉⵡⵜⵉⵏ ⴰⵇⵕⵟⴰⵙ ⵅⴼ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵔⵓⵎⵉ ⵙ ⵓⵙⴷⵃⵉ ⵣⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵡⴰⵀⴰ, ⵏⵜⴰⴼ ⵉⵜⵜ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵣⵣⴰⵢⵙ ⵓⴷⴼⵏ ⴰⴽⵓⵎ ⵖⴰⵔ ⵔⴰⵍⵍⴰⵖ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⵙⵙⵢⵔⴷⵏ ⵜⵜ ⵊⵊⵉⵏ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⴰⵔⵔⵙ ⵙ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⵖⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⵖⴰⵔⵙ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰ, ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵖⵏⵉ…

ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ ⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰ ⵉ ⴷ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵅⴰⵔⵔⵙⵎ ⴰⵎⵢⴰ, ⵃⵉⵜ ⵏⵜⴰⴼ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵄⴰⵔⵔⴱ ⵉⵜⵡⴰⴳⴳ ⵅⴰⴼⵏⵖ ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ ⵓⵎⵉ ⴷ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⴷ ⵓⴷⴼⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⵔⵄⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵏⵖ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵎ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵏⴻⵏⵜⴰ ⵙⴰⴷⵓ ⵓⴽⴰⵍ, ⵅⴼ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⴽⵓⵎ ⵏⵜⵉⵖ ⵛⴰ, ⵃⵉⵜ ⵏⵜⵡⴰⵍⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵄⵊⵏⵎ ⴷⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵔ ⴰⵣⵍⵍⵉⴼ ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⴽⵓⵎ ⵉⵜⵇⵉⴷ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⵙ ⵜⴼⴼⵖⵎ, ⵎⴰⵛⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⵓⵎ ⴷ ⵏⵙⵙⵡⵉⵥⵥⴹ ⴰⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵜⴳⵄⵄⴷⵎ ⵣⵉ ⵜⵣⵓⴱⴰⵢⵜ ⵏⵏⵉ, ⵓ ⵡⴰⵔ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⴱⵓ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵜⵡⴰⵍⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⵙ ⵏⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵎⵖⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⵜⵎ ⴰⴷ ⵅⴰⴼⴽⵓⵎ ⵜⴽⵙⵎ ⴰⵙⵍⵀⴰⵎ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏⵏⴽⵓⵎ.

ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ? ⵏⵜⴰⴼ ⵉⴹⴼⴼⵕ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵎⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ? ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰ, ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⴰⵇⵇ ⵏⵜⵡⴰⵍⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰⵃⵎ ⵖⴰⵔⵙ ⵜⵇⵇⴰⵔⵎ ⵉ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵏⵜⵔⴰⵃ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵛⵛⵉⵏ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⴷⵉⵏⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵙⵙⵛⴰⵏⴰ ⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵅⵓⵔⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵖⴰⵔ ⵉⵊⵊⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵓⵔ ⵖⴰⵔ ⵣⵣⴰⵜ, ⵣⴰⵢⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⵎⵉⵏ ⵜⵄⵏⴰⵎ. ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵎⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ? ⵡⵏⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉ ⴷⵉ ⴷⴷⴰⵔⵏ ⵉⴳⴳⵓⵔ ⵉⵜⵎⵔⵏⵉ, ⵓ ⵡⵏⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⴻⵏ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵎⵖⴰⵔ ⵡⴰⵔ ⵉⴹⴼⴼⵕ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⴰ, ⵓ ⵏⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵢⵉⵏⴰ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵎⵉⵏ ⵄⵎⵎⵔⵙ ⵡⴰⵔ ⴳⴳⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵣⵍⵍⵉⴼ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵅⵔⵔⵉⵇ.

ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵣⵡⴰⵔⵎ ⴰⵏⵖ ⴷ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵅⵅⵓ ⵡⴰⵔ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵉⵇⵟⵟⴰ, ⵍⵅⵅⵓ ⴷⴰ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵜ, ⴷⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵣⴷⴷⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵏⵉ ⵎⵎⴰ ⵜⵙⵙⵉⵊⵎ ⵅⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⴰ ⵣⵉ ⵜⴰⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵎ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵇⴰ ⵜⵜ ⴷⵉⵏⵉ.

ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⵔⵣⵓⵎ ⵣⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ ⴷ ⵓⵙⴰⵡⵏ ⵣⴼⴰⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⴰⵡⴰⵔⵎ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴳⵓⵔ ⵜⵎⵖⵖⴰⵔ ⵡⵏⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⵙ ⵢⵔⵔⵉⵏ ⵜⴰⵢⵢⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⵔⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵎⵥⵉ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵉⵄⴷⴰ ⵜ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵡⴰⵔ ⴷ ⵢⵔⵔⵉ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⴼⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵣⵓⴱⴰⵢⵜ.

ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰ ⵏⴳⴳⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵛⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⵎⵙⵎ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵏⵙⵙⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵡⴰⵔ ⴷ ⵜⵇⵇⴰⵔⵎ ⵛⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏⵎ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵛⵛⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵎⵉⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

* ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

شاهد أيضاً

سابقة.. حسنية أكادير تلعب بقُمصان تحمل أسماء اللاعبين باللغة الأمازيغية

في سابقة هي الأولى من نوعها؛ يواجه فريق حسنية أكادير لكرة القدم، في هذه الأثناء ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *