ⵖ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ : ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵖⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 1 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵖ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴼ ⵓⵎⴰⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙ ⴽⵓ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵍⵍⵓⴳⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵖ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ “ⵍⴳⵔⴳⴰⵔⴰⵜ”.

ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⴱⵍⴰ ⴹⵕⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ, ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵢⵉⵏⵉ” ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵚⵎⵎⴰⴹⵜ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵏⴰⵥⴰⵕⵉⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⵎ ⴰⴱⵔⵙⵙⵉⵡⴷ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ”.

ⵖ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙ ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵖⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏ ⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ-ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⴱⵍⴰ ⵉⴽⵛⵓⵎⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ. ⵉⵎⵍⵉ ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴽⵓ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵙ ⴱⵓⵣⵏⵉⵇⴰ ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵖ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⴼ ⴷ ⵓⴼⵓⵖ ⵖ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵖ ⵎⴰ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴼ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵓⵍⵉⴱⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴳⵉⵍⴰ ⵚⴰⵍⵃ ⵖ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵉⵏ, ⵖ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵥⵕⵉⵏⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵖ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ.

ⵖ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵍⴱⵓⵏⴷⵙⵜⴰⴳ ⴰⵍⵉⵎⵏⵉ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏⵏ ⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⵖ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵛⵛⴰⵔⵏⵉⵏ.

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *