ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵜⵔⵔ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵖ ⵓⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵍⴳⴳⵓⴷ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⵣⵓⵕⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⵜⵡⴰⵔⴳ, ⵜⵉⴱⵓ) ⵖ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵖ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⴼ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ (UNSMIL)ⵙⵜⵉⴼⴰⵏⵉ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎⵥ.

ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴼ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵙⵙⵓⵙⵎⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵖ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵜⵜⵔⵙⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵜⵜI ⴼ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⵡⴰⵔⴳ, ⵜⵉⴱⵓ) ⵖ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵖ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⴷ.

ⵜⵉⵏⵉ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵜⵉⴼⴰⵏⵉ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎⵥ 75 ⵏ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵖ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔ ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ 75 ⵏ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⴷ ⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ “ⵍⵉⵅⵡⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ” ⵍⵍⵉ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ ⴷ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴳⵉⵏ ⵓⵍⴰ “ⵉⵇⴰⵡⵎⵉⵢⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ” ⵍⵍⵉ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ. ⵖ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, “ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵓ ⴷ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵡⵉⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵢⵣ ⵙⵙⵔⵔⴰⵊ ⵖ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⴰⵄⴰⵚⴽⴰⵕⵉⵜ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵕⴰⵍ ⵃⴰⴼⵜⴰⵔ ⵖ ⵟⵕⴰⴱⵍⵓⵙ”, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵜⵉⵏⵉ ⵜⴱⵔⴰⵜⴰ ⴷ ⵓⵍⴰ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵓⵔ ⵟⵟⵉⴼⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 24 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021/2971 ⵚⴰⵃⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵖ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).

ⵜⵙⴱⵔⵔⴽ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵉⵍⵉⴱⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⵎⵏ ⴰⵔⴳⴳⵉⴳ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵏ ⵉⵏⵓⵔⴰⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴷ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵎⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ “ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ, ⴷ ⵓⵙⴷⵔⵓ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵏ ⵉⵎⵣⵓⵡⵔⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⵙⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉⵜ ⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ”, ⵉⵔⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵢⴰⵜ “ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵜⴰⵔ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ”.

شاهد أيضاً

مراكش.. الإطارات الأمازيغية تقدم تصوراتها لإعمار وتنمية الأطلس الكبير

تنظم الإطارات والفعاليات الأمازيغية المنخرطة في “مجموعة التفكير أدرار” حول إعمار وتنمية الأطلس الكبير، يوم …

تعليق واحد

  1. ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⵓⵏ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *