ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵜⵔⵔ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵖ ⵓⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵍⴳⴳⵓⴷ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⵣⵓⵕⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⵜⵡⴰⵔⴳ, ⵜⵉⴱⵓ) ⵖ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵖ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⴼ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ (UNSMIL)ⵙⵜⵉⴼⴰⵏⵉ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎⵥ.

ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴼ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵙⵙⵓⵙⵎⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵖ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵜⵜⵔⵙⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵜⵜI ⴼ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⵡⴰⵔⴳ, ⵜⵉⴱⵓ) ⵖ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵖ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⴷ.

ⵜⵉⵏⵉ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵜⵉⴼⴰⵏⵉ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎⵥ 75 ⵏ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵖ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔ ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ 75 ⵏ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⴷ ⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ “ⵍⵉⵅⵡⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ” ⵍⵍⵉ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ ⴷ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴳⵉⵏ ⵓⵍⴰ “ⵉⵇⴰⵡⵎⵉⵢⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ” ⵍⵍⵉ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ. ⵖ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, “ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵓ ⴷ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵡⵉⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵢⵣ ⵙⵙⵔⵔⴰⵊ ⵖ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⴰⵄⴰⵚⴽⴰⵕⵉⵜ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵕⴰⵍ ⵃⴰⴼⵜⴰⵔ ⵖ ⵟⵕⴰⴱⵍⵓⵙ”, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵜⵉⵏⵉ ⵜⴱⵔⴰⵜⴰ ⴷ ⵓⵍⴰ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵓⵔ ⵟⵟⵉⴼⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 24 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021/2971 ⵚⴰⵃⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵖ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).

ⵜⵙⴱⵔⵔⴽ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵉⵍⵉⴱⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⵎⵏ ⴰⵔⴳⴳⵉⴳ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵏ ⵉⵏⵓⵔⴰⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴷ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵎⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ “ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ, ⴷ ⵓⵙⴷⵔⵓ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵏ ⵉⵎⵣⵓⵡⵔⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⵙⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉⵜ ⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ”, ⵉⵔⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵢⴰⵜ “ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵜⴰⵔ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ”.

شاهد أيضاً

“أسامر”..  حركة”شباب التغيير” تختار منسقين إقليميين وتحدد موعد المؤتمر الجهوي

اتفق “شباب التغيير” بجهة درعة تافيلالت، على عقد مؤتمر جهوي “للشباب” يوم 26 يونيو المقبل؛ ...

تعليق واحد

  1. ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⵓⵏ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *