” ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰ :ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖⴷ ” ⴽⴰⴼⵕⵏⴰⵃⵓⵎ

ترجمة لمقال الأستاذ عبد الله حتوس تحت عنوان : لوغو العبث: أكادير أو “كفرناحوم” إلى اللغة الأمازيغية .

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰ :ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖⴷ « ⴽⴰⴼⵕⵏⴰⵃⵓⵎ »

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire » A. Einstein.

ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⵎ « ⴽⴰⴼⵕⵏⴰⵃⵓⵎ » ? ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴽⵏⵄⴰⵏⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵟⴰⴱⴰⵕⵢⴰ ⴳ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ, ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ ⴰⵖⵓⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵍⵎⴰⵡⵄⵉⴹⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵜ ⵜⵓⵜ ⵜⴰⴳⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵢⵉⵏ

ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵀⵉⴱⴱⵔ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵉⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏ

ⴱⵍⴰ ⴰⵏⵀⵉⴱⴱⵔ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ,ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⵉⵖⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴽⵯ,ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ « ⴽⴰⴼⵕⵏⴰⵃⵓⵎ » ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵙⵙⴰⵖⵏ « ⵍⵄⴰⴷⴰⵍⴰ ⵡⴰ ⵜⵜⴰⵏⵎⵉⵢⵢⴰ » « ⵜⴰⵖⴹⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ » ,ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵎⵢⴰ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ,ⴷⵓⵢⵏⴷ ⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵍⵙⵟⵏ ⵏ ⵜⴰⵟⵓⴱⵓⵏⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⴽ ⵏⵏⵙ,ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⴽ ⵙ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⴳⵎⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ,ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴼⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⵡⵉⵏⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⵍⵉⵥⵕⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴼ ⴱⵉⴷⴷⵏ ⵉⵏⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ,ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵃⵛⵛⵎ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵄⵓⵕⵉⴹ ⴰⴷ,ⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴳ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⴽⴽⵍⵉⵜ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ,ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ ⵓⵣⴻⵎⵎⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ, ⴰⵙ ⵏ 04 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2020. ⴰⵛⵎⵓⵜⵉ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵙⵙⴹⴼⵕⵏ ⴰⵙ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ,ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⴳ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⴰⴷ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ

ⵉⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⵡⴷ ⵓⵖⵓⵊⴱⵓ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵏⴰⵣⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵔⵜ ⴳⵔ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵍⴱⵓⵔⴰⵇ » . ⵉⵙ ⵏⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴼ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ ,ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵎⴽⴰⵏⵏ ,ⵀⴰⵜ ⵏⵍⵍⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵥⴰⵏ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ (une création destructrice du goût) ⵏⵏⵉⵖ ⵏⴽⴽⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵜⵜⵓⵏⵣⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵍⵓⵜ ⵜⴰµⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⴷ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵍⴰⵕ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ « ⵙⵓⵜⴱⵉⵣ » ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ,ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⵇⵇⵕ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵉⵙ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⵯⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ ⴰⴷ ? ⵉⴳ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⵍⵉⵥⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵙⵙⵏⵖ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵙⴳ ⵙⴷⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ,ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵏⵣⴰ ⵙⵙⴼⵕⵉⵡⵉ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰⵙ ( La revue Souffles 1966-1973 – Espoirs de révolution culturelle au Maroc) ⵙⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵍ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰⵙ,ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵍⵄⴱⵉ,ⴰⴱⵕⴰⵀⴰⵎ ⵙⵙⵔⴼⴰⵜⵉ,ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵉⵣⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ « ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ » ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⴳⵎ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵉⵣⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵉⵎⵉⴽ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵎⴰⵅ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⵕ ⵜⴰⴹⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ? ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⵙ ⴰⵙ ⵜⵎⵎⵔⴽⵙ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ?

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ

ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵖ ⵎⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴳⵔⴰⵜⵏⵖ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ,ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴽⴽⵯ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵏⴱⴱⵕ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵉⵙⵜⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⵜⴰⵏ(passive) , ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ⵍⵅⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⵉⵔⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵏⵙ

ⴰⵔ ⵙⵎⵎⴽⵜⴰⵢⵖ ⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵖ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⴼⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⵓⵢⵢⵉ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰ !ⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵓⴳⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ : ⵓⵔ ⵜⴳⴰⵎ ⴰⵎⵢⴰ,ⵏⴽⴽⵉ ⵔⴰⴷ ⴽⵯⵏ ⵙⵙⵏⴱⴹⵖ ⵙ ⵜⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ,ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵡⵏ ⵙⴽⵔⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴽⴰ ⵔⵉⵖ

ⵀⴰ ⵜⵏ ⵉⴷ ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ! ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⴼⵍ ⵜⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⴱⵔ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ,ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⴼⵔⵔⵓ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵎⵓⵕⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵍⴰⵃ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ

ⴰⵔ ⵙⵎⵎⴽⵜⴰⵢⵖ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏⵜⵜ ⵙ « ⴽⴰⴼⵕⵏⴰⵃⵓⵎ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ
Ces Soussis… qu’ils existent, ou qu’ils disparaissent

Traduit par : Boumisser Abdelouahed

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *