أخبار عاجلة

” ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰ :ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖⴷ ” ⴽⴰⴼⵕⵏⴰⵃⵓⵎ

ترجمة لمقال الأستاذ عبد الله حتوس تحت عنوان : لوغو العبث: أكادير أو “كفرناحوم” إلى اللغة الأمازيغية .

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰ :ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖⴷ « ⴽⴰⴼⵕⵏⴰⵃⵓⵎ »

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire » A. Einstein.

ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⵎ « ⴽⴰⴼⵕⵏⴰⵃⵓⵎ » ? ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴽⵏⵄⴰⵏⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵟⴰⴱⴰⵕⵢⴰ ⴳ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ, ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ ⴰⵖⵓⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵍⵎⴰⵡⵄⵉⴹⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵜ ⵜⵓⵜ ⵜⴰⴳⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵢⵉⵏ

ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵀⵉⴱⴱⵔ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⵉⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏ

ⴱⵍⴰ ⴰⵏⵀⵉⴱⴱⵔ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ,ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⵉⵖⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴽⵯ,ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ « ⴽⴰⴼⵕⵏⴰⵃⵓⵎ » ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵙⵙⴰⵖⵏ « ⵍⵄⴰⴷⴰⵍⴰ ⵡⴰ ⵜⵜⴰⵏⵎⵉⵢⵢⴰ » « ⵜⴰⵖⴹⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ » ,ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵎⵢⴰ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ,ⴷⵓⵢⵏⴷ ⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵍⵙⵟⵏ ⵏ ⵜⴰⵟⵓⴱⵓⵏⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⴽ ⵏⵏⵙ,ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⴽ ⵙ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⴳⵎⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ,ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴼⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⵡⵉⵏⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⵍⵉⵥⵕⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴼ ⴱⵉⴷⴷⵏ ⵉⵏⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ,ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵃⵛⵛⵎ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵄⵓⵕⵉⴹ ⴰⴷ,ⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴳ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⴽⴽⵍⵉⵜ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ,ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ ⵓⵣⴻⵎⵎⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ, ⴰⵙ ⵏ 04 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2020. ⴰⵛⵎⵓⵜⵉ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵙⵙⴹⴼⵕⵏ ⴰⵙ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ,ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⴳ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⴰⴷ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ

ⵉⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⵡⴷ ⵓⵖⵓⵊⴱⵓ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵏⴰⵣⴰⵕ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵔⵜ ⴳⵔ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵍⴱⵓⵔⴰⵇ » . ⵉⵙ ⵏⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴼ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ ,ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵎⴽⴰⵏⵏ ,ⵀⴰⵜ ⵏⵍⵍⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵥⴰⵏ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ (une création destructrice du goût) ⵏⵏⵉⵖ ⵏⴽⴽⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵜⵜⵓⵏⵣⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵍⵓⵜ ⵜⴰµⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⴷ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵍⴰⵕ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ « ⵙⵓⵜⴱⵉⵣ » ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ,ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⵇⵇⵕ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵉⵙ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⵯⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ ⴰⴷ ? ⵉⴳ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⵍⵉⵥⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵙⵙⵏⵖ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵙⴳ ⵙⴷⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ,ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵏⵣⴰ ⵙⵙⴼⵕⵉⵡⵉ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰⵙ ( La revue Souffles 1966-1973 – Espoirs de révolution culturelle au Maroc) ⵙⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵍ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰⵙ,ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵍⵄⴱⵉ,ⴰⴱⵕⴰⵀⴰⵎ ⵙⵙⵔⴼⴰⵜⵉ,ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵉⵣⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ « ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ » ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⴳⵎ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵉⵣⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵍⵎⵍⵉⵃⵉ ⵉⵎⵉⴽ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵎⴰⵅ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⵕ ⵜⴰⴹⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ? ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⵙ ⴰⵙ ⵜⵎⵎⵔⴽⵙ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ?

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ

ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵖ ⵎⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴳⵔⴰⵜⵏⵖ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ,ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴽⴽⵯ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵏⴱⴱⵕ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵉⵙⵜⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⵜⴰⵏ(passive) , ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ⵍⵅⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⵉⵔⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵏⵙ

ⴰⵔ ⵙⵎⵎⴽⵜⴰⵢⵖ ⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵖ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⴼⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⵓⵢⵢⵉ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰ !ⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵓⴳⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ : ⵓⵔ ⵜⴳⴰⵎ ⴰⵎⵢⴰ,ⵏⴽⴽⵉ ⵔⴰⴷ ⴽⵯⵏ ⵙⵙⵏⴱⴹⵖ ⵙ ⵜⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ,ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵡⵏ ⵙⴽⵔⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴽⴰ ⵔⵉⵖ

ⵀⴰ ⵜⵏ ⵉⴷ ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ! ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⴼⵍ ⵜⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⴱⵔ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ,ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⴼⵔⵔⵓ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵎⵓⵕⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵍⴰⵃ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ

ⴰⵔ ⵙⵎⵎⴽⵜⴰⵢⵖ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏⵜⵜ ⵙ « ⴽⴰⴼⵕⵏⴰⵃⵓⵎ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ
Ces Soussis… qu’ils existent, ou qu’ils disparaissent

Traduit par : Boumisser Abdelouahed

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *