ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ : ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ

ترجمة : عبد الواحد بومصر

ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ :

ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ,ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏⴼⴰⵍⴰⵍⵏⵉⵏ .
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ,ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ,ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏⵖ .
ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵙⵟ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ .
(29 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ-06 ⵖⵓⵛⵜ 1991 ) ⴰⵣⵣⵓⴳⵣ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵅⴼ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ .

ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ : ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ .

ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵎⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ :
– ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ,ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵕⵏ .
– ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ .
– ⴰⵎⵎⵔⴽⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⴷⴼⵏⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵙ ⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵉⵏ .
ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⵓ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴽⵓⵍⵍ ⵎⴰⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵓⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ,ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⵏⵣⵍⵉ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ .

ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⴼⵙⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵢⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ .

1- ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ :
ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵕⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵄⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ .ⵜⴼⵔⴳ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴷⵏ .
ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ,ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴹⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ,ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴽⴽⵉⵙ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵥⵍⵉ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⵙⵉ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⵔ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⵜⵙⵎⴰⴷ ⵉⵖⵉⵡⵙⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴱⵓⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵣⴹⵏ .
ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ,ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ,ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰⴹⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ . ⴰⵔ ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ .

2- ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵕⵜ ⴳ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ . ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⵎⵎⵓ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵓⵣⵣⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵎⵉⵙⵕ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵢⵉⵏ , ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ,ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴽⵓⵍⵍ , ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⴼⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ, ⵜⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵖ ⴷ ⵉⵍⴰⵍ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ .
ⴰⴷ ⵏⵔⵏⵓ ⵉ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ,ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⴼⵕⴹⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,ⵎⴰⵛ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ,ⵉⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ,ⴽⵎ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⴱⴷⵏⵉⵏ,ⴷ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⴳⵔ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙ ⴷ ⵓⵔⴰⵙ ⵜⵔⴰⵔ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ, ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴳⵔ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵣⵣⵔⵏⵉⵏ,ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴱⴽⴽⴰⴹ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .

3- ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ :

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⴰⵡ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ,ⵎⴰⵛ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ,ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ :

ⴳⴰⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴰⵔ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ ,ⵙ ⵓⵙⵔⴰ ⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵣⵖ ⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⴰⵖⵜ ⵉⴷ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ .
ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ,ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴼⵙⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴰⵏ.
ⴰⵡⴷ ⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵜⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⴷⴼⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏⵜ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵕⴰ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ .
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵡⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ .
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵕⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⴳⵎⴹⵍⵉⵏ ⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵏⵓⵃⵢⵓ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ,ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵙ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴽ ⴰⴷ .
ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ,ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴷⵉⵔⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵎⴰⵛⴰⵏ ⴼⵍⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ .
ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵍⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ,ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⴼ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ , ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴳⴰⵜⵜ ⵖⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ,ⴱⵍⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .
ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ-ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ,ⵉⵙⵔⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴳ ⴽⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ,ⵜⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ , ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳ ⵉ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵔⵔⵉⴼ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ,ⵜⵉⵍⵉ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ,ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ .
ⵜⵣⴷⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵎ ⵉⵎⴽⵔⴰⵣⵏ,ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴰⵎⵓ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ .
ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ,ⵙ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵉⵡⵉⵏⵜⵜ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵄⵕⵕⴱ ⴳ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ,ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⴷⴷⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵔⴳ ⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⴳⴰⵔ,
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴹⵕ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⵅⵉⴱⴱⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵡⵓⵔⵉ.ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵉ ⵓⵏⵅⵉⴱⴱⵍ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ,ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ , ⴹⵕⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵓⵏⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ,ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵉ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ .
ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⴽⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵓⵏⴰⵏ ⵉⴹⴼⵕ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ,ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵉ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ .
4- ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳⵔ ⵜⵏⴼⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⴱⵓⵏⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ,ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴷⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵕⴹⵉⵚⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ , ⵉⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵔⴳⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ .
ⵙⵀ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ,ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵎⴰ ⴰⴷ :
1- ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ .
2- ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵣ ⴼ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ :
– ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .
– ⵜⵉⵎⵏⵥⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .
– ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .
– ⴰⵙⴻⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ .
-3-ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ .
4- ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⴷⵉⵎⵉ .
5- ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵍⵍⵉⵥⵕ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ .
6- ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .
7- ⴰⵙⵎⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .
ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵣⵎⵎⵉⵎⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ :
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ – ⵕⵕⴱⴰⵟ
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ – ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵖⵔⵉⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ – ⴳⵯⵍⵎⵉⵎⴰ
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ – ⵕⵕⴱⴰⵟ
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵍⵎⴰⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ -ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ – ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ

ميثاق أكادير أو ميثاق حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمغرب
tanttamt n ugadir nɣd tanttamt f tutlayt d tdlsa timaziɣin g lmɣrib

tazwart :

tddr tutlayt d tdlsa tamaziɣt yan waddad ur imsasan g tgiriwin ad s usrag n waddad nnsnt nna iddrn g tama,ilin tugtt n isragn yaḍn g iswirn nfalalnin .
mqqar akkʷ tga tutlayt d tdlsa timaziɣin sg jaj n tumayt n tmagit tamɣribit,iqqand ad fllas ittuswuri afad ad tbuɣlu,tawuri ad tlla xf ku yan gitnɣ .
g umnid ad llant kra n tsntayin n tugtt n tmsmunin nna istawhmman s tutlayt d tdlsa tamaziɣt,slawan akkʷ lliɣ iwsnt g usnmala n tsutlt tiss kkusṭ n tsdawit n unbdu g ugadir .
(29 yulyuz-06 ɣuct 1991 ) azzugz d uzmmem xf tnttamt xf tutlayt d tussna timaziɣin g lmɣrib.nna igan yat tyafut n umyawas gr tugtt n imstggarn iɣi ad ig yan usnfaṛ amattay n usku n yat tdlsa tanamurt igan tadimuqṛaṭit g tmurt nnɣ .

tamagit tadlsant tamɣribit : tamunt g umzaray .

tẓli tmagit n tdlsa tamɣribit s yat tlɣa tamassant s tumliyin ad :
– iga umzruy n lmɣrib azayku nna iskan xf tdlsa d tɣrma tamaziɣt g mad ittggan uggar n 50 n tasut ,sg mad illan g idrizn iqqbuṛn .
– tilit n tdlsa d tussna taɛṛabt g lmɣrib am yan ugzzum nna yiwsn g tmagit tadlsant tamɣribit .
– ammrks n tdlsa tamaziɣt d tdlsiwin yaḍn nna d udfnin bla as ttukkas tuẓlayt nns d usmsasa gras d tussniwin nns tigʷnsanin .
s mk ad as tamu tdlsa tamɣribit kull mag llant tfras n tmaziɣt d tɛṛabt ula afriqi d uɣzuran ,imnadn ad ur nɣi ad nini mas gan yan uskkin bla nzli imnadn ann yaḍni .

ar akkʷ fssin imnadn ad g tutlayt d uswingm d tmyurin d trsal n tɣrma g mad izlin s wanaw n usku d tẓuṛiwin d tskla d iskkinn yadn nna imunn g tudrt n ufgan amɣribi .

1– tadlsa tamaziɣt :
tga tdlsa tamaziɣt yat tɣrma tazaykut nna ibuɣlan g tmuṛt n lmɣrib, tg awd yat tmatart tadslant taɣrmant i tudmawant tamɣribit nna mu ɛddan imnadn nns .tfrg ukan sul tuẓlayin nns tinimanin mqqar aylli d fllas yudfn g tussniwin yadn .
mk lli bdda gis llant tfras n tsulant nns ,sg gisnt amsasa n ifrḍisn nns ,d umyas n tzdayt nns gr as d tussniwin nna dis izdin ma ad ur as ikkis tifras nna s tẓli slawan akkʷ lliɣ ad gis ttasi aynna s tsɣawsa ar srsn ttsmad iɣiwsn nns ,ma ann ad stt yujjan ad tg yat tussna ibuɣlan, slawan akkʷ mas tskr tugtt n twwuriwin bahra buɣlanin i tussniwin nna as yazḍn .
zund akkʷ tussniwin tigraɣlanin ,tussna tamaziɣt ar yakka yat tuẓlayt i bab nns,mk lli ttbuɣlu s islganen iwnnaḍann nna g ttddrnt tussniwin ddrnin . ar ttyasay sg tutlayt tamaziɣt d tdlsa d tẓuṛiwin .

2– tutlayt tamaziɣt
tga tutlayt tamaziɣt yat tutlayt taqqbuṛt g izzlmḍ n ifriqya . akud nns iga mad izrin smmu mraw n tasut tuzzr tutlayt ad g yat trakalt nna izrin smmus id mlyun kilumiṭṛ amkṛaḍ , slawan akkʷ mas tlla g iwtta n misṛ d libya ar tigzirin tiknariyyin , d iffus n il amllal anammas ar mali d nnijir g ifriqya,mk lli nssn masd agdud iggutn nna tt isawaln illa g lmɣrib,tg yat tutlayt nna immalan tamagit n imɣribin kull , tg yan usatur amaddud g igr nnsn adslan d unamun, nttat ad issnfaln asyafa nnsn amunan ar tskar tiwwuriwin bahra nflnin g tudmawant nnsn tamaddudt, tg talli ɣ d ilal umussu adlsan amaziɣ ar ɣila .
ad nrnu i ma ad mas tga tutlayt tamaziɣt yan unmala n umnyalkamn ibiddn xf ixf nns ,nna d dar ifṛḍisn imyanawn nna ganin imassann nna ittawssann g usmal n tutlayin n umaḍal,mac lliɣ darnɣ ur tlli tutlayt tanawayt g iɣawasn n usslmd d igran yaḍn n tdlsa d win tmhliwin d tdamsa tamaddudt,issidrus atig nns g ugadaz,km lli tt gis ur ttawin imstggarn nna nbbdnin,d ur as ttuskarn insatn gr isnfaṛn isrtann d idmsann ula isgmann, slawann akkʷ lliɣ ttukkas d uras trar tɣḍft g igran n usgmi d tdlsa tamaddudt, anmala nns ur bahra imsasa slawann akkʷ lliɣ llan itsn n imukrisn n umyawad gr willi srs sawalnin g idɣarn nna bahra uzzrnin,ma ad ad iskrn tugtt n ibkkaḍ imaddudng tutlayt tamaziɣt s umata. mk nna iga lḥal i tutlayin nna mu iga waddad nnsnt am tutlayt tamaziɣt .

3– addad n tutlayt d tdlsa timaziɣin :

mqqar akkʷ ifaw aynna ittawnnan g mad izrin,slawan akkʷ atig n uskkin adlsan d utlayan amaziɣ g tudmawant tadlsant tamɣribit,mac tidt nnaɣ tddr tutlayt d tdlsa tamaziɣt g tmazirt nnɣ ur bahra imsasa waddad nnsnt ,rad nini mas tt gis ur iwin imstggarn d tmhliwin d tmrsalin timaddudin d tusligin n ɣil ad :

gan iḍṛiṣn n uskkir n usinag anamur n tzrawin d irzzutn f tmaziɣt ɣar iwnnan ,s usra g lliɣ nn ur tgi awd yat tsga tizmmar afad ad tnzɣ f uzrf ad tssfaɣt id s ubaraz .
bla kra n tsntayin ,ur tlli tutlayt d tdlsa tamaziɣt g iɣawasn idlsann n ikabaṛn isrtann nna ittfssasn g mad iẓlin s tumant ad g ugnsu n tmagit tanamurt g igr adlsan d usgman.
awd ahiln n tmrsalin n usslmd amatay ur aɣ ttrar taɣdft s tutlayt d tdlsa tamaziɣt,s mklli srs stawhmmant tsdawitin d wammasn ikadimin n tmuṛa n bṛṛa .
addad ad nna ttidir tutlayt d tussna tamaziɣt iwrri s tugtt n isragn gisn mad iẓlin s islgann d mad iẓlin d tdmsa tanamunt .
g mad iẓlin s uzzraf,mqqar illa lmɣrib gr tmuṛa nna sgmḍlin f tmyaqqanin tigraɣlanin nna nn illan d izrfan n tutlayin d tdlsawin n iɣrfan bla anuḥyu,mqqar akkʷ llan sin itgarn ad g wammas n tmagit tanamurt,mac ur illi kra n uḍṛis aslgan nna ittinin mk ad .
g uswir asrtan,dffir n tsimant ur sɣawsan ikabaṛn d tmrsalin tisrtanin s tutlayt d tdlsa tamaziɣt,mqqar ran ad ssidirn awank anamur anammas macan fln amyanaw n tussna d tdlsa nna illan g uwank .
amussu anamur d ikabaṛn isrtan akkʷ swwurin s tsrtit igan tawlawalt nna ur ismunn tussniwin n uwank,swwurin ɣas f mad iẓlin s usgd d tutlayt taɛṛabt gin mas tga tamagit tanamunt , ar akkʷ ttinin masd tutlayt n lmɣrib tgatt ɣas tutlayt taɛṛabt,bla tutlayt n imaziɣn nna d dar ils amaziɣ .
g uswir anamun-adlsan,isrg waddad n tutlayt d tdlsa i usitti n ugama g ku mad iẓlin s tgmi d tnflit,tg ilmma tmnaḍt g lmɣrib ɣas tin ibkkiḍn nna izdin d istayn d unaẓaṛ f tnbaḍt , addad ad isrg i usitti n tsggiwin n ugama d rrif g tnafutin n tnflit,tili ɣas g wammas,ma ad ad d yiwin i ibkkiḍn f tdlsa d tdmsa .
tzdi tutlayt d tdlsa s middn nna ddrnin tudrt tanamunt am imkrazn,nttni amu bahra iskr waddad ad imukrisng tugtt n tsggiwin .
s tidt ikabaṛn akkʷ ur bahra stawhmman s tutlayt d tdlsa,s mk ann iwintt ɣas g usɛṛṛb g unamk nns adyuluji,ma ann ad isrgn i ugama lliɣ nn ur illi g iɣawasn n tnflit d ubuɣlu anamun g tugtt n insatn inamurn.

g uswir admsan,addad nnag tddr tdlsa tamaziɣt isrg as lliɣ bahra tuzzr g ugama nna tt inn ikkan iddr g unmala adgar,
mklli iḍṛ uswir nns s usrag n unmala admsan nna ilan isutar n udgar d tilit tilit tuṣkawit d unxibbl n tdusiwin n uswwuri.aylli isrgn i unxibbl n unmala n ugama,d unmala n tawjiwin nns , ḍṛn ilmma itgarn n wamun asunan lliɣ sul ur illi umyawas gr iwdan n wamun,d tilit tanimant nna isrgn i unfal n tdlsa tamunant .
s usrag n itgarn ad akkʷ yuki uswir n tdlsa d tussna tamaziɣt d imdyatn nns iẓuṛann, slawan akkʷ mas amun asunan iḍfṛ yan unmala n uḍfaṛ amatay,g uswir admsan d udlsan,ma ann ad isrgn i tukksa n tdlsa d tussna tamaziɣt g inmalatn inamunn d win tudmawant tadlsant tamɣribit .

4- imal n uswuri g igr adlsan amaziɣ

mqqar illa umzaray iggutn gr tnfrart n tdlsa d tutlayt timaziɣin dd watig nns d masa akkʷ ttawsnt g usku d usmutg n tudmawant tamɣribit ibunlan s unuḥyu nns sg yat tsga ,d waddad nna g ddrin sin ifṛḍiṣn ad g tsga tiss snat , ig usbuɣlu d usddr nnsnt yan usɣiws d tmasayt nna illan gr ifassn n iwdan akkʷ d tmrsalin d tmsmunin tinamurin, af ad ad ttuskar yat tsrtit tutlayant igan tadimuqṛaṭit nna izrrgn izrfan n tutlayt d tdlsa tinzrafin .
sg iwttasn nna sd iqqan ad ttuskarn,afad ad ttuska yat tdlsa tamɣribit igan tadimuqṛaṭit,aswuri xf ma ad :
1- ad tg tutlayt tamaziɣt tutlayt tunṣibt mnid n tutlayt taɛṛabt .
2- assufɣ n usinag n irzzutn d isnubbucn xf tmaziɣt afad ad yawz f usbidd n isnfaṛn nna rad isbuɣlu tutlayt d tdlsa timaziɣin afad ad ttuskarn iwttasn ad :
– asrus n uskkil anaway amsyiwn i tirra n tutlayt tamaziɣt .
– timnẓit n tnawayt n tutlayt tamaziɣt .
– asmar n imassn ibidaɣujin n usslmd n tutlayt tamaziɣt .

– asesidf n usslmd n tutlayt d tussna timaziɣin g wahiln islmadann imaddudn .
-3-asidf n tdlsa tamaziɣt g igran akkʷ n tdlsa d usslmd d uskkir n tzuniwin n tutlayt d tdlsa timaziɣin g tsdawitin timɣribiyin .
4- tazmrt n tdlsa tamaziɣt afad ad tamz annal sg inmalatn n urzzu amassan asdawan d ukadimi .
5- tikki n taɣamt n tdlsa tamaziɣt g imasn n umyawaḍ d usnɣms ittyaran d win uslliẓṛ zund tutlayin yaḍnin .
6- asmɣr n usnflul d ufars g tugtt n igran n tussna d tdlsa s ils amaziɣ .
7- asmutg d usmrs n imassn n usslmd uwnni s tutlayt tamaziɣt .

timsmunin nna zmmimnin xf tnttamt :
– tamsmunt tamɣribit n usiggl d isnifiln n tussna – ṛṛbaṭ
– tamsmunt n tsdawit n unbdu – agadir
– tamsmunt n aɣris tadlsant – gʷlmima
– tamsmunt tamaynut i tdlsa d tẓuṛiwin tinamunin – ṛṛbaṭ
– tamsmunt ilmas tadlsant -nnaḍuṛ
– tamsmunt tadlsant n sus – taddart tamllalt

شاهد أيضاً

اعتذار إلى الشيطان

السيد إبليس تحية المجد والخلود أصالة عن نفسي الأمارة بالسوء، ونيابة عن كل من ظلموك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.