“ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ “ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ

ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ (أسطورة من التراث الأمازيغي: حمو أونامير)

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵓⵔ ⵖⵓⵕⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ,ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⵎⵓ, ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵀⵍⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ,ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ,ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜ ⵙ ⵓⵅⵔⴱⵉⵛ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵃⵙⵓ ⵍⵇⵇⵕⴰⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⵃⵎⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵃⵎⵍ ⵜ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ .
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵢⴰⵔ ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⵣⵉⴽⴽ ⵢⴰⴼ ⴷ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵕⵛⵎ ⵙ ⵍⵃⵏⵏⴰ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵉⴽⴼⴰ ⴰⵙ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⴼ ⵕⵕⵛⵎ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ,ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵕⵕⵛⵎ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ .
ⵜⴰⵙⴽⴽⴰⵜ ⴰⵏⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⵃⵎⵎⵓ ⵢⴰⴼ ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⴰⵎ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ,ⵢⵓⵜ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵖ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵢⵓⴼⴰ ⵉⴳⴹⴰⵎ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ , ⵉⵜⵜⵓⵍⵙ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⴽ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔⴷ ⵃⵎⵎⵓ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ,ⵢⵉⵏⵉ ⴰⴷ « ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⵉⵏⵜ ⵉⴹ ⴰⴷ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⵎⴰⴷ ⴰⴽ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⴽ »
ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴳ ⵉⴹ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵉⴹ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵉⴹⵚⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵏⵣⴰⵕ ⴰⵔ ⴷ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵢⴰⵣⴹ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵉⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵜ ⴰⵙ ⴰⵢⵡⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵕⵛⵛⵎⵏⵜ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵍⵃⵏⵏⴰ .ⵉⴷⵉⵡ ⴰⴽⴽⵯ ⵃⵎⵎⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⵕⴰ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴱⴰⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ . ⴰⵢⵡⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵓⵔⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.

ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵣⵉⴽⵙⴱⴰⵃ ⵉⴷⴷⵓ ⵏⵉⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⴷⴰⵔ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⴰ ,ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ « ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵉ ⴷⵉⴷⴽ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵉⵍⵓ ⴷ ⵜⵙⵙⵎⵉ ⵜⴳⵏⵓⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⴰⵔⴽⵉⵖ ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵜⵕⵥⵎⵜ ⴰⵙⵏⵜ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳⵉⵜⵙⵏⵜ, ⵉⵖ ⴰⴽ ⵜⵏⵏⴰ ⵔⵥⵎ ⵉⵢⵉ ⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵉⵎ ⵜⴰⵀⵍⵖ »
ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⵢⵓⵙⵉ ⵃⵎⵎⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⴼⵉⵍⵓ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵢⵉⵡⵉ ⵉⴹⵙ,ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⴽⵛⵎⵏⴷ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴰⵏⵏ ,ⵢⴰⵢⵡⴰ ⵏⵉⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉ ⵉⴳⵯⵏⴰ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⵙⵏⵜ ,ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙⵎⴷⵏⵜ ⵉⵔⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵓⵔ ⵖⵉⵏⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵜⴳⵯⵏⴰⵏ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵃⵎⵎⵓ ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⵃⵓⵕⵎⵓⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.
ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙ ⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⵉⵙ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⵜ ⵍⴰⵍ ⵉⵏⵓ » ⵜⵔⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴰⴷⵊ ⵉⵢⵉ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵖ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵀⴰⵜⵉ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵖⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵏⵏⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⵉⵜ » ⵉⵔⴰⵔ ⴰⵙ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ « ⵣⴹⴰⵕⵖ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵜ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵓ » ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ « ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵏⵓⵕⵥⵓⵎⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵔⵓⵜ, ⴰⴷ ⴷⴰⵔⴽ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵓⵔ ⵉⵥⵕ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ » .
ⵉⵙⴽⵓ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ,ⵜⵣⴷⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ,ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵔⴳⴳⵍ ⵢⴰⵊⵊ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵥⵕ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ .
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵜⵣⵏⴽⴹⵜ . ⵉⴼⴼⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⴼⴼⵔ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵡⴰⵍⵉⵎ .

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⴰⵇⵇⵙⴰ ⵎⴰⵙ ⵎⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴳⴳⵍ ⵓⵔⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔ ⴼ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏⵏⵙ , ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⴳ ⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏⵏ , ⵜⴷⴷⵓ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⴰⵃⴰⵏⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵜⴰⴼ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⴳⴰⵡⵔ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⵕⴹ ⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏⵙ .ⵜⴼⴽ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵎⴰⴷ ⵖⵉⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ? ⴷⴷⵓ ⵙ ⴷⴰⵔⵓⵏ ,ⵜⵔⴳⵍ ⴷⴰⵖ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵙⵡⵔⵔⵉ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵃⵎⵎⵓ .
ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴼ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰ ,ⵉⵎⵎⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙⴰⵇⵇⵙⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰ, ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵙ ⵖⵉⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙⵕⵥⵎ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⴹⵓ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ. ⵜⵖⴰⵎⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⴰⵙⵕⵥⵎ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⵏⵉⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵔⵓⵔ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⵍⵍⴰⵢⵀⵏⵏⵉⴽ ⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵥⵕⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵉⵢⵉ ⵏⵏ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ »
ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵓⵔⴰⵖ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⴳⴳⵯⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ. ⵉⵏⵉ ⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵓⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵢⵍ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ⵢⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ .
ⵉⴷⴷⵓ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ , ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵢⵓⴼⴰ ⵉⵖⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ , ⵉⵖⵉⵍⴼ ⵍⴱⴰⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴰⵡⴰ ⵜⵓⴼⵉⵜ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵡⵙⵙⵔⵖ ⴰⵙⵓⵙⵏ ⵉⴼⴰⵔⵔⵏ ⵉⵏⵓ, ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵙⵔⴽ ⴰⵢⵍⵖ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⵖⵔⵙⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵛⵛⵖ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵢⵉⴷ ⵍⴰⵍⵏ ⵉⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⵏⵓ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵣⴹⵓⵕⵖ ⴰⴷ ⵜⵜⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵖ .

ⵓⵔ ⵉⵖⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ , ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴳⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⵉⵜ ⵖⴰⵔ ⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙⵔⵉ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .

ⵉⵖⵔⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴳⵓⴹⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⵟⵟⴰ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵛⵛ ⵜⵉⴼⵉⵢⵢⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵜⵡⵔⵔⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵎⵖⵉⵏ ⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ , ⵉⴼⴼⵔ ⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵔⵙ ⵢⴰⵡⵉ .
ⵢⴰⵙⵉ ⵜ ⵏⵉⵜ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵄⵔⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵣⵓⴳⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵉⴼⴽ ⴰⵙ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵛⵜⵜⴰ, ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴳ ⵏⵏ ⴰⵣⴹⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⴹⵕ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⴼⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ , ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵜⵜ ⵉⵛⵛ , ⵉⴱⴱⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴳ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴽ ⵜⵜ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .
ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⴳⴳⴰⵡⵔ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ , ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⴰⵙ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴳⵉⵖ ⵏⵏ ⵙⵉⵎ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵉⵏⵓ , ⵏⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ .

ⵜⴰⵡⵉ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⴱⵏⵉⵔⵜ ⴰⵏⵏ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵜⵎⵓⵏ ⴷⵉⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⵙⵏⵄⵜ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ » .
ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵙ ⵜⵖⵓⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙ, ⵍⵍⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵣⵉⴹⵕ ⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⵉⴱⴹⵓ,ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵉⵜ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏⵏⵉ ⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰ ,ⵉⴳ ⵍⵃⴰⵍ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ :
ⵉⴽⵓⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵃⵎⵎⵓ ⵉⵏⵓ ,ⵎⵜⴰ ⵖⵉⴷ ⵉⴽⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⵢⵉ ⵉⵖⵔⵙ ⵉ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ, ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵉ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵏⵉⵜ : ⵀⴰ ⵉⵢⵉ ⴰ ⵉⵎⵎⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴷⴰⵔⵎ ⴰⴽⵉⵖ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ,ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⵖⵉⵍⴼⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵢⴰⴽⵯⵉ ⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵏⵇⴱⵉⵜ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙⵍⵓⵣⵣⵓⵏⵜ ⵉⵊⴰⵡⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵖ ⵏⵏ ⵜⴹⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵕⴹ ⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰⵙ,ⵜⵚⵕ ⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴰⵙ ⴷ ⵏⵉⵜ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ .

اسطورة من التراث الأمازيغي ” حمو أونامير ”
tullist sg taysi tamaziɣt ḥmmu namir

ikka tt inn g mad izrin yan urba ur ɣuṛs babas ,assaɣ nns ḥmmu, arba ad ihla bahra ,iddr d mas nna t issgman s yat tɣarast bahra ifulkin,tsskcm t s uxrbic af ad ad ilmd tiɣri d tirra iḥsu lqqṛan. lliɣ d ixatr ḥmmu iga sg ifalkayn nna akkʷ yufn g usun nns ,iḥml t ku yan s yat tɣarast bahra iẓiln .
yan wass am mk lli imyar inkr d zikk yaf d afus nns iṛcm s lḥnna. lliɣ ilmma idda s tmzgida ikfa as ṭṭalb tugtt n uzawar f ṛṛcm ann n lḥnna g ufus nns ,af ad ad nn sul ur ittgga ṛṛcm ann n lḥnna g ufus nns .
taskkat ann daɣ inkr d ḥmmu yaf d daɣ afus nns ittuṛcam s tugtt n lḥnna ,yut t ilmma daɣ ṭṭalb lli lliɣ nn daɣ yufa aylli nn yufa igḍam g ufus nns , ittuls ma ann tugtt n ussan aylliɣ akkʷ ifrk ṭṭalb mas d urd ḥmmu ad nn ittggan lḥnna i ufus nns ,yini ad « ad ur tgint iḍ ad af ad ad tssnt mad ak nn ittggan lḥnna g ufus nnk »
mk ann ad iskr unamir g iḍ ann ar ittqql kullu mad ila iḍ, ar iskar mas ar t inn ittawi iḍṣn aylliɣ izṛa yan uznzaṛ ar d ikccm g usṛẓm n uḥanu nns ,aylliɣ asd yazḍ ma ann ig kra n trbatin tanirin bahra ḥlanin ssutln t as aywant ar as ṛccmnt afus nns s lḥnna .idiw akkʷ ḥmmu lliɣ iẓṛa afulki ann nnsnt baahra iẓiln . aywant daɣ ilmma ar ttffaɣnt yat s yat urta d tugga tafukt n zikk.

aylliɣ ilkm ziksbaḥ iddu nit ḥmmu dar ṭṭalb yals as ilmma ma ann lli iẓṛa ,yini as nit ṭṭalb « tikklit ad asi didk yan ifilu d tssmi tgnut ilmma iḥruyn nnk d win tanirin ann arkiɣ rant ad ffaɣnt tṛẓmt asnt abla tamggarut gitsnt, iɣ ak tnna rẓm iyi ini as riɣ ad sim tahlɣ »
lliɣ ilkm iḍ n wass ann yusi ḥmmu yat tssgnit d ifilu iskr ilmma zund iɣ t inn yiwi iḍs,yan imik kcmnd d daɣ tanirin ann ,yaywa nit ḥmmu aylliɣ i igʷna ihdumn nns d winnsnt ,lliɣ ilmma gant lḥnna i ufus nns smdnt irint ad ffaɣnt ur ɣint acku ttgʷnan ihdumn nnsnt d win ḥmmu ,ar t ilmma sḥuṛmunt afad ad asnt iṛẓm ad ddunt dar ayt darsnt g wiss sa ignwan urta d tugga tafukt n zikk.
yan imikk iṛẓm as nt akkʷ unamir abla tamggarut yini as « is trit ad tgt lal inu » trar as tanirt tini as « adj iyi ad dduɣ dar ayt dari g ignwan hati ur rad tɣit ad tssufut awal nna nnk nna tnnit » irar as unamir « zḍaṛɣ ad skrɣ tifadiwin akkʷ nna trit d rad ssufuɣ awal inu » tini as daɣ tanirt « riɣ ad iyi tskrt yat taddart ilan sa n iḥuna ar akkʷ ttnuṛẓumn s yat tsarut, ad dark tili af ad ad iyi ur iẓṛ awd yan » .
isku ilmma unamir yat taddart nna g llan sa n iḥuna yan g ugns n yan ,tzdɣ ilmma tanirt g uḥanu nna akkʷ gisn iggʷran,ar tt inn ilmma gis irggl yajj dars tasarut af ad ad ur iẓṛ awd yan adɣar n tanirt nns .
yan wass tssutr as tanirt ad as d yawi aksum n tznkḍt . iffɣ ilmma dar tgʷmrt g iggi n wayyis nns lliɣ nn iffr tasarut n taddart nns gr walim .
tkka tt inn ar t bdda tsaqqsa mas mad gan sa n iḥuna yann lli irggl ura as ittrar f usqqsi nns , aylliɣ tufa yan wass adɣar nnag nn iga tasarut n iḥuna yann , tddu tṛẓm tn nit aylliɣ tgula aḥanu wiss sa taf nn gis tanirt tgawr ar tkkṛḍ azzar nns asggan ittut udɣar nnaɣ tlla s tifawt s usrag n ufulki nns .tfk as innas n unamir tugtt n uzawar tini as mad ɣid tskart ? ddu s darun ,trgl daɣ iḥuna ann tswrri tasarut s udɣar nnag tt inn iga ḥmmu .
lliɣ d yaɣul unamir g dar tgmrt ikcm s dar tanirt nns yaf tt inn ar talla ,immɣ wakal n uḥanu nns s imṭṭawn nns ,isaqqsa tt mad stt yaɣn lliɣ a talla, tini as mas ur iskr aylli fd msasan,slawan akkʷ mas issn kra yaḍn mas ɣid lliɣ g uḥanu ad wiss sa, tssutr as ad as iṛẓm asṛẓm af ad ad tkḍu imikk n uzwu. tɣama gis iṛẓm as nit asṛẓm tffaɣ nit gis trur s wiss sa ignwan tini as « llayhnnik a unamir, iɣ trit ad iyi tẓṛt tikklit yaḍnin tlkmt iyi nn s wiss sa ignwan »
zrin tugtt n ussan unamir uraɣ gisn ictta ula ar issa ula ar iggʷan, yan wass ar iswingim g tɣarast llis rad iɣli s wiss sa ignwan. ini ayyis nns izug tamazirt s tayyaḍ aylliɣ immaggar d yan uwssar issutr as man taɣarast s rad yayl s wiss sa ignwan, yini yas iqqand ad tnit yan lbaz amqṛan nna illan g udrar azgzaw .
iddu unamir ar ittlli s udrar azgzaw tugtt n isggʷasn , aylliɣ t yufa iɣr ilmma i lbaz amqṛan yals as tullist nns , iɣilf lbaz lliɣ islla i tallast n unamir, yini as awa tufit iyi d wssrɣ asusn ifarrn inu, iɣ trit ad srk aylɣ s wiss sa ignwan tɣrst i wayyis nnk ad ccɣ aksum nns af ad ad iyid laln ifayrarn inu bac ad izḍuṛɣ ad ttfayrarɣ .
ur iɣi unamir ad isfaska s wayyis nns nna bdda dis imunn g umuddu nns , yini as nit wayyis nns iɣ rad gɣ iwtta i tkrrayt d uɣiluf nnaɣ tllit ɣar sfaska sri af ad ad tlkmt tanirt nnk g wiss sa ignwan .
iɣrs ilmma unamir i wayyis nns s tguḍi iggutn d umṭṭa ifk i lbaz ad icc tifiyyi nns aylliɣ asd twrri tdusi nns mmɣin as d ifayrarn nns , iffr sa n igzman n tfiyyi mad as yakka g umudddu lli ira ad t srs yawi .
yasi t nit lbaz ann g iggi n uɛrur nns yini as ad akkʷ ur isawal, zugn ilmma s wiss sa ignwan .lliɣ nn gulan yat tskflt yattuyn g ignwan ifk as unamir yat tgzzumt n tfiyyi mad ictta, ɣik ann aylli g nn azḍn ad nn gulun wiss sa ignwan tḍṛ tgzzumt n tfiyyi lli d iɣaman i unamir, ar ilmma ittidrus ufayrar n lbaz ann , ur yufi unamir mad as yakka af ad att icc , ibbi d yat tgzzumt g tɣssa nns ifk tt i lbaz ann aylliɣ nn gulan wiss sa ignwan .
g wiss sa ignwan lliɣ nn lkmn iggawr unamir tama n imuzzar n waman d waddagn bahra xatrnin d ijddign ḥlanin , yan imik s as tbayn tanirt tama n imuzzar yini as « giɣ nn sim udm n ṛbbi ad iyi tnnit mani ɣ tlla tanirt inu , nkkin ad igan unamir nna d yuckan g wakal .

tawi t ilmma tabnirt ann s dar tanirt nns ,immr bahra unamir tizi ann ittu akkʷ mad as ijṛan lliɣ tt inn ikka g wakal. tmun dis tanirt tsnɛt as akkʷ mad illan g ibrgmmi nns aylliɣ nn tgula yan isilli amẓyan tini as « ad ur tsmussut aẓṛu ad g udɣar nns » .
zrin tugtt n ussan aylliɣ isyafa unamir s tɣufiwin n mas, llis ur izziḍṛ ad dis ibḍu,ismussu nit aẓṛu ann yanni nn mas g wakal idda as akkʷ iẓṛi nns s usrag lliɣ a fllas talla ,ig lḥal tafugla n tfaska d yan izimmr tama nns ,islla as ar ttini :
ikut mani ɣ nn illa ḥmmu inu ,mta ɣid iklla s iyi iɣrs i tfaska, islla ukan unamir i mk ann ittu akkʷ aynna s as tnna tanirt nns yini nit : ha iyi a immi rad nn darm akiɣ s wakal,ur rad sul tɣilft sg wass ad, yakʷi nn nit g tnqbit ann s wakal sluzzunt ijawwan n ignwan aylli ɣ nn tḍṛ yat tmqqit n idammn g iggi n ugṛḍ n izimmr n tfaska s nit ittuɣras,tṣṛ nn yat tmqqit yaḍn g iggi n tiṭṭ n mas yaɣul as d nit iẓṛi nns .

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *