ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ : ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⵚⵚⵉⴹⴹⵉⵇ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2971 .

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴽⵍⵜⵓⵎⴰ ⵓⴱⵍⵉⵃ
ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵜ : ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ
——————————
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ,ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⵚⵚⵉⴷⴷⵉⵇ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2971 ⴰⵙⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵕⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ .
ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴳⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵕⴰⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ .
ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ .
ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ :
• ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵍⵇⵇⵕⴰⵏ ⵙ ⵓⴳⵕⴹ ⵏ ⵜⵏⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⵚⴰⴼⵡⴰⵏ ⵎⵓⵄⵜⴰⵚⵉⵎ
• ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵎⵄⵉⵟⵉ
• ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵍⵜⵓⵎⴰ ⵓⴱⵍⵉⵃ
• ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴱⵜⵉⵙⴰⵎ ⵓⵀⴰⵔⵉ
• ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ
• ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ
• ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⵔⵔⴽⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ
• ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ
• ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴳⵯⵍⵍⴰ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ

شاهد أيضاً

صدور العدد الجديد 248 من جريدة العالم الأمازيغي

صدر العدد الجديد 248 من جريدة العالم الأمازيغي، والذي تناول في ملف هذا العدد موضوع ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *