ⵢⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵎⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 13 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ 2968 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵣⴳ 950 ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵎ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ, ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵏⵔⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵛⵉⵛⵓⵏⴳ ⴼⵉⵔⵄⵓⵏ ⵔⴰⵎⵙⵉⵙ ⵡⵉⵙⵙ 3 ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵚⵕ, ⵉⵙⴱⵉⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⵉⵙⵙ 22 ⵙⵉⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ, ⵣⴳ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵔⵓⵢⵜ ⴰⴷ ⵙⵎⵖⵓⵍⵓⵍⵏ ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⴰⴷ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵢⵔⵣⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵣⵣⵔⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵖⵏⵉ ⴷ ⵥⵥⵍⴹ ⵜⴳ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵏⴰⵜ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙ ⵊⴳⵓⴳⵍⵏ ⵛⴱⴱⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴼⴰⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴰⴷ ⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵙⵙⵏⵡⴰⵏ ⵙⵃⵉⵢⵍⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ. ⴽⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵙⵙⵏⵡⴰ ⴳ ⵉⵢⴹ ⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵙⵓⵙ ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ “ⴱⵔⴽⵓⴽⵙ, ⵉⴱⵔⵉⵏ, ⵓⵔⴽⵉⵎⵏ.. ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⵯⵍⵍⴰ”, ⵜⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵖⵓⵕⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵏⵉⵖ ⴷ ⴰⵇⵇⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ, ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⴳⵯⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵏⴳⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵉⵜ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴰⵖⵓⵕⵎⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵣ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⴼⵍⵓⵊⵊⵓ ⴰⵙ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⵉⵣⴹⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⵎⵣⴷⵉ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵙⵙⵏⵜⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏⵜ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1991 ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵣⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴹⴼⴰⵔⵏⵜⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵙⵔⵙ. ⵜⴼⴽ ⴰⵙ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉⴷ ⵜⴳⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵏ.

ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011 ⴰⵔ ⴷ ⵖⵉ, ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵟⵟⵕⴼ ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏⵜ ⵜⵎⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵜⴰⵏⴱⴱⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ, ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵜⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ. ⵙⴽⵔⵏ ⴷⵉⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵣⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵣⵉⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵙⵉ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⴰⴷ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵏⴱⴱⴰⴷⵜ ⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵇⵇⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵍⵖⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴷⴰⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵓⵣⵣⵓ, ⴷ ⴱⵊⴰⵢⴰ ⴳ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵜⴰⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⴱⵡⵉⵔⴰ ⵜⵉⴳⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ. ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵖⵉ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⵣⵎⴰⵥⵥⵍ ⵜⴹⴼⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ?

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *