Tira Taseklant d Tabridt i Tira n Umezruy Nneɣ Amuddu n Ḥullic d Jar Tecri d Weṭṭu n BANHAKEIA s Umedya

Yura t: Mohammed FARISI

Al ass a, tira taseklant tamaziɣt tewweḍ ad tili, u ujar deg wungal. Xmi netdwal ɣar yiseggusa iԑdan, ntaf tegga asuṛif imɣar deg waṭṭaṣ n yeswiren am: isental,  tamamekt n tira… s umata tewweḍ ad dewlent tifras nnes d titrarin.

Xmi netdwal ɣar yiḍṛisen ittwarin zzat, ntaf belli ijj n usentel lebda illa, da nessawal xef usentel: Amezruy. Asentel war illi di tira amenni waha, maca d ijj n uɣezdis i ijjin amaru ad yari, s uya amaru Arifi niɣ Amaziɣ war izemmar ad yari bla ma ad issnewjew amezruy.

S tarrit n tayynit, xmi ntedwal ɣar yiḍṛisen ittwarin zeg yiseggusa n 1990 al ass a, ntaf amaru ittari xef umezruy deg waṭṭaṣ n tefras am: imenɣiten aked uḥewwas Arumi, acrac n Irifiyen deg umenɣi Asebbanyu… maca ԑemmars ma neɣra ca n weḍṛis issnewjiw d amezruy mac a wenni Aqbur (JC). Danita, nzemmar ad nesseqsa ma amezruy n uḥewwes Amaziɣ iqqen aked uḥewwes ameggar n Usebbanyu? Ma di tqatcut a n umezruy i di icca ticti umaziɣ?

 Deg uswir a, xma ad narr xef yiseqsan a, ntaf amaru BANHAKEIA id issufɣen sin n yiḍṛisen d iseklanen, amezawru d tamezgunt, tiss snat d ungal, min ten icarcen s sin, d ijj n yirim d amaynu n tira zeg ijj n wakud d aqbur aṭṭaṣ, war nennum zeg yimaruten ad aneɣ yawi dinni ad neddar ussan umaziɣ imezwura niɣ manis d ittessenta umezruy Umaziɣ.

Deg yijj n uswir nneɣni, BANHAKEIA twassnent tira nnes s umawal d uxaṛṛes yullɣen. Mala nedwel ɣar yidlisen nnes ntaf tisi nnsen d amezruy d wermas nnes, danita sscaniɣ ɣar udlis nnes: (la pensé du nord Afrique, 2016). Aḍṛis a id ifettel umaru tisi n uxaṛṛes amaziɣ deg waṭṭaṣ u ujar di tsekla.

Xma ad nessenta deg wawal nneɣ xef mammec tili tira taseklant d tabridt i tira n umezruy nneɣ, ad nessiwel xef tmezgunt n:

– Amuddu n Ḥullic

Tamezgunt a i ittunuḍen tenfust nnes xef Ḥullic i illan d udem umaziɣ, dayes 5 n yisekkiren, aked Ḥullic ntaf akides 11 n wudmawen nneɣni (Ulis, Ajenna, Ilel, Tameẓgut, Aḥenjir, Tasinut, Asekkiw, Amettar, Amettar wiss sin, Lwiza, Mezẓẓyan).

Ulis i illan d amɣar n uɣarrabu i ittrajan tissfay ad arsant xma ad iẓwa, ad imsagar aked Ḥullic, i ɣa yilin d amawas nnes deg uɣarrabu. Awal ijebbed awal, jar asen, ad naf dinni ijj n wawal iqqes jar sin n yimezruyen: amezruy Alatini d wenni Umaziɣ. Danita, Ulis i illan d taɣerma talitinit iqqar as i Ḥullic kenniw war tucim walu i tɣerma tanefgant, d neccin i kenniw d issufɣen zi tallest, amen inna Herodote iwdan n tmazɣa mɣar d ibeddjelwaḍen, ddaren s meddit, tfawt war tessinen.

Aɣezdis amezwaru ntaf Ulis i iṭṭfen awal aṭṭaṣ iԑarrn as i uwlal. Amya tuɣa d as ittlaɣa.

Deg uɣezdis nneɣni n tmezgunt, ad naf amaru ad yuc awal i Ḥullic ad iɣnes xef yiman umaziɣ s tidet niɣ s yidlisen i yuran xef tɣerma n umaziɣ di tmazɣa.

Ddegg a n tira, ntaf dayes belli amaru yarezzu ad iԑawed tira i umezruy: Amaziɣ, ittarra xef waṭṭaṣ n yimaruten d Ilatiniyen uran min war yecnin xef Umaziɣ. D tidet, axaṛṛes d amaynu, minzi mala nekkar nessek tiṭṭawin nneɣ zegwami id ifaqq Umaziɣ xma ad issen ixef nnes, issenta issawal xef useḥqar zeg uḥewwas ameggar (Asebbanyu d Ufransis). Maca BANHAKEIA, iqqar aneɣ, mala dinni ca n tebridt ad tt neḍfaṛ xma ad nari amezruy nneɣ s ufus nneɣ, ad nessenta zeg umezwar nnes, war illi zeg usammas nnes, niɣ zeg umeggar.

S udwal nneɣ ɣar talɣa n tmezgunt, ntaf amaru yuyur xef tebridt n yimaruten i yutin iẓewṛan di tsekla tameḍlant, am Sheakspear i ittwassnen s umezgun asefran, ntaf lebda timezgunin daysen asefru xef tayri, amen ntaf di tmegunt n Romeo d Juliette umi tt iẓṛa twalat tamezwarut inna xafes:

Asisseq n tefras n wudem nnes ad zzayes ssedḥan yetran ireqqen.

Am xmi ttezzuzzara tfuct tfawt nnes war ixessyen.

Tiṭṭawin nnes i fetḥen ssesfaynt id iɣezran n tfawt xef leԑwin iṣemḍen.

Ad ksin ijḍaḍ deg yizlan ittɣil asen d tameddit i inderyen.

Amya ntaf amaru di tmezgunt a, issenta s tqessist id yusin amya:

Necc d Ulis, wenni umi ttinin “Aḥraymi”.

A Aṛebbi, war dayi d ttiwyed da amenni!

Csi aɣaṛṛabu inu ɣar tmurt inu s maṛṛa tifessi.

Da weḍḍaṛeɣ, war ufiɣ ad arreɣ mani

S uzellif, mecḥal iqqes ayi usitem nni

War yiwḍen, amen yaẓṛa min dayi.

A Aṛebbi, Asekkiw nnec war illi mayemmi!

Mecḥal d iseggusa uzzlen d tallest xef min dayi!

Tili inu tmeẓẓi, tfessi zeg wass var wenneḍni,

Amen tamcumt a n tmennawt temɣar dayi.

U ɣa indhen aɣaṛṛabu a? U ɣa yuyaren mani?

Iwdan inu mmuten, war iqqim ɣar uwelal nni,

Ad icsi amuddu s tazzla, war ittini mayemmi…

Amezgun asefran yudrus ɣarneɣ, minzi amaru Amaziɣ Arifi deg yiseggusa imezwura n weɣnas xef tmaziɣt, tuɣa min xafes ad igg, ad isɣuyy xef tesɣart nnes, ittif ad xafes nini tiɣa ittari ict n tira d tasertant, maca lexxu, nessuṛef ɣar ijj n wannaw n tira nneɣni, tira i iksin udem n usneflul.

Amaru BANHAKEIA, di tmezgunt a, issars d afgan amaziɣ xma ad issiwel aked wayduden nneɣni ad yarr tasɣart id as iṛaḥen maca s yict n tira tecna, ittif ad tili d tabridt ɣar yiḍṛisen nneɣni i iḥdaj wakud a.

Lexxu ad nemmuti ɣar weḍṛis wiss sin:

– Jar tecri d uweṭṭu:

Aḍṛis a, netta d ungal. Asentel nnes, iksi aṭṭaṣ n wudmawen. Wenni t ɣa iɣaren ad yaf belli aqqa t deg umezruy Imaziɣen amezwaru zzat umi tuɣa war ɣarsen bu asged. Maca amaru ittejja ameɣri ad iddar iḍennaḍ s wass a, ad issen belli afgan Amaziɣ war ibeddel, addad i tuɣa di illa d wenni iqqim dayes,

Amaziɣ kkint xafes d tibarcanin, maca xma ad ilmed, war ilemmed, d tanita d taswingemt i yarezzu ad aneɣ d issiweḍ umaru deg wungal a.

Zeg ijj n uɣezdis nneɣni, ntaf amaru, issiwel xef umezruy n Umaziɣ zzat ma ad yadef usged amasiḥi, d awarn i umi d yudef, d tayahudit, d usged ayislami id yusin ɣar awarn as. Amaru danita, issewlafa aenɣ d mammec Amaziɣ lebda ɣares amxumbel aked wesged, niɣ amen ittwanna deg wungal ntemcubbuc aked yiseynuten, wenni d ɣa yasen ad as icc alli s wassaɣ n wakuc xma ad as idwel ɣar wagla nnes d tumrt nnes.

Deg uɣezdis nneɣi, ijj aneɣ ad nessen i waṭṭaṣ n twalatinn belli aseḥqar i ittettwaggen xef umaziɣ lebda amcum nnes ittili d amaziɣ. d mammec imaziɣen lebda teɣẓaẓen tiɣmas ɣar wayawya, amen ntaf deg wungal xef wadaf n Irumaniyen ɣar tmurt n imaziɣt deg wudem n Gaius Marius  i ssuyuren amenɣi aked Numidya mgal i Yugaṛṭen.

Gaius Marius  id yusin xma d iyru imaziɣen xma akides carcen deg umenɣi nnsen aked ucengu nnsen, ittej aneɣ umaru ad nxaṛṛes deg Usebbanyu umi d yusa ad iyru Irifeyen xma akides mmenɣen. Danita ittejj aneɣ umaru ad nxaṛṛes mammec amaziɣ war ilemmed zeg umezruy, u ԑawed, ittejj aneɣ ad nessen ixef nneɣ belli war illi ɣar neɣ yiman imsebḍa xef wayduden, Ɣarneɣ awal nneɣ, axaṛṛes nneɣ, armas nneɣ i umaḍal. Lebda netɣima d iẓṛa deg yifassen n midden ccaten zzayneɣ wenni ixsen.

S umata, aḍṛis a, ittif d ict n takrunulujit d taseklant zegwamu tuɣa Amaziɣ iԑebbed iẓṛa, al ass a, u ujar zi manaya, ameɣri ad yadef aṭṭaṣ n wudmawen kkin d xef umezruy n tmurt a, maṛṛa jjin dayes limart i imsebḍan jar tenni i yecnan w tenni war yecna.

ɣar umeggar ta d ict n teɣri war tsili ca i yeḍṛisen n umaru Hassan BANHAKEIA, mɣar narezzu ad nesscen xef yict n tmeslayt, mammec ttili tira taseklant d ict n tebridt i tira n umezruɣ n wayduden am waydud Amaziɣ.

شاهد أيضاً

ليلى مزيان تلقي محاضرة حول البعد الأطلنتي في تاريخ المغرب

ستلقي أستاذة التاريخ الحديث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ليلى مزيان محاصرة حول البعد الأطلنتي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *