ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 16 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018, ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ...

أكمل القراءة »

“ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ “ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ

ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ (أسطورة من التراث الأمازيغي: حمو أونامير) ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵓⵔ ⵖⵓⵕⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ,ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⵎⵓ, ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵀⵍⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ,ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ,ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜ ⵙ ⵓⵅⵔⴱⵉⵛ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴱⴰⴹ ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏ ⵉⵜⵜⵎⵎⵔ ⵢⴰⵏ , ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⵛⵏⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵔⵡⵉⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙⵜ

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍ ⴷ ⴳⵔ 4 ⴷ 7 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2018, ⵏⵖ ⵣⵉ 21 ⴰⵍ 24 ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ 2968, ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴷ ⵎⵉⵔⵍⴰⴼⵜ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍ. ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ, ⵎⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵏ, ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018, ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ, ⵅⴼ «ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ». ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵎⵓⵏⴻⵏ ⴷⴰⵢⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ, ...

أكمل القراءة »

ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ

ⴳ ⵉⴹ, ⵜⴻⵙⵏⵓⵅⵅⴻⵎ (ⵜⴻⵏⵏⴻⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵅⵅⴰⵎⵓ ⵏⴻⵖ ⴰⵖⴻⵏⴱⵓⵔ ⵉ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ) ⵜⵓⵙⵢ ⵉⵍⵉⵍⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴳⴻⵔ ⵉⵖⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ. ⴽⵓⴷ ⵜⴳⴻⵔ ⴰⴹⴰⵕ ⵙ ⵓⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵅⴻⵏⴷⴰⵛⵛⵓⵜ (ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⴷⵍ), ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙⴰ ⴷ ⵙⴰ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵛⵔ. ⵜⴻⴳⵎⵥ (ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ), ⵜⴻⵙⵎⵓⵛⵛⴻⵍ, ⵜⴻⵙⴷⵔ ⵉⵖⴼ, ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⵓⵕⴻⵕⵕⵓⵢ ⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴱⵣⵉⵢⵏ. ...

أكمل القراءة »

ⴰⵍⴰⵎⵉⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⵣⵏⵏ

ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵍⵍⴰⵎ ⵉ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ : – ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ . ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵣⴻⴳ ⵓⵛⴽⴽⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ : – ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ ⵉⵣⴻⵏⵏⴻⴼⵏ (ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍ).ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵉⵡⵉ ⵏⵓ ⵢⵓⴼ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ.ⵙ ⵓⵎⴻⵏⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⴱⴱⴰⴷ(ⴰⴷ ⵜⵖⴻⵕⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ) ⴰⵔ ⴷ ...

أكمل القراءة »

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⵢⵓⴹ ⵏⵉⵜⵛ

قراءة في فلسفة المجنون نيتشه ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⵢⵓⴹ ⵏⵉⵜⵛ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵓⴼⵍ ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⵣⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 , ⵉⴳ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⴰⵍ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ...

أكمل القراءة »

ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵊⵡⵉⵟⵉ ⵉⵜⵙⵉⵏⵢⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⴰⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⴰⵙⵜ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ, ⴷ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ “ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⴰⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⴰⵙⵜ” ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⴷⵉ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ “ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ”. ⵣⵣⴰⵢⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ...

أكمل القراءة »