ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ

  ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2969 /29/12/2019 ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ – ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴷ ⴰⴽ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⵔⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵜ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴷ ⵏⵉⵜ ⵜⵣⵣⴳⴰⵜ ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽ ⵜⵙⵇⵇⵙⴰ ⵜ : ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵔⵉⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ? ⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴽ ⵓⵀⵓ ⵙⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⵏⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔ ⴷ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⴰⴼ ⵓⵔⵉⵖ ⴷ ⵓⵔ ⴷ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⴰ ⵎⵓ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ : ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ترجمة : عبد الواحد بومصر ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ : ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ,ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏⴼⴰⵍⴰⵍⵏⵉⵏ . ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ “الحب عند الأمازيغ.. أساطير من الذاكرة الشعبية”

   ⵜⴰⵎⵉⵜⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵏⴰⵏⵉⵏ,ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵖ ⵏⵍⵍⴰ,ⵉⵎⵎⵔⴽⵙ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⴰⵔⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⵏⴼⵍ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ. ⵜⵍⵍⵖⵏⵊⴰ    ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ...

أكمل القراءة »

ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ 3 : ⴰ ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵉⵏⵓ

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ ⴰ ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵉⵏⵓ: ⵏⵛⵛ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵜⵔⵔⴰⵙ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⵉⴷ ⵣⵣⴰⵜ ⵏⵏⵛ. ⵓⴷⵎ ⴰ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⵉⴷ ⵎⵖⴰⵔ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⴰⵙ ⵉⵕⴹⵖ ⵜ. ⵢⵓⵔⵎ ⵙ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵍ ⵢⵉⵣⴷⵉⴳⵏ. ⵜⵃⵏⵓⵏⵏⵓⴹⵖ ⴷⴰⵢⵙ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵅⴰⴼⵉ ⵉⵃⴹⴰ ⵣⵉ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⵉⴳⵎⵉⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⴰⴷ ⵅⴰⴼⴽ ⵃⴹⴰⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵛⵛⴽ ...

أكمل القراءة »

ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ 2: ⴰⴽⵓⵛ

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ ⵓⵎⵉ ⴷⴰⵢⵉ ⴰⵔⵔⵊⵉⵊⵉⵏⵜ ⵜⴰⵏⵛⵓⵛⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⴷⵉ ⵖⴰⵔ ⵙⵙⵉⵡⵍⵖ, ⵓⵍⵢⵖ ⵖⴰⵔ ⵓⴷⵔⴰⵔ. ⵍⴰⵖⵉⵖ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙ: ⴰⴽⵓⵛ ⵉⵏⵓ, ⵏⵛⵛ ⴷ ⵉⵙⵎⵖ ⵏⵏⴽ ⴰ, ⵜⵉⵎⵅⵙⴰ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵉⴼⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⵓ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ, ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵖ ⵍⴱⴷⴰ ⴹⴼⴼⴰⵔⵖ ⵛⴽⴽ ⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⴽ ⵜⵜⵎⵙⴱⴹⵉⵖ. ⵎⴰⵛⴰ ⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⵉ ⴷ ⵢⴰⵔⵔⵉ ...

أكمل القراءة »

?ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ 1: ⵎⴰⵎⵎⴽ ⴷⵓⵍⵖ ⴷ ⴰⴱⵓⵀⴰⵍⵉ

ⴷ ⵜⴰⵏⵉⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵉⵏⵓ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵡⵏⵏⵉ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵎⵎⴽ ⴱⴱⵓⵀⵍⵢⵖ. ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵣⴳⴳⵯⴰⵎⵉ ⵣⴼⴰⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵍⵓⵍⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴽⵓⵛⵏ ⴽⴽⵔⵖ ⴷ ⵣⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴹⵚ ⵢⵓⵍⵍⵖ ⵓⴼⵉⵖ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵃⵢⵢⴰⵙⵏ ⵉⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ – ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵢⵢⴰⵙⵏ ⵉ ⴰⵔⵎⵖ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵏⵓ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⴱⴷⴷⴰⵍⵖ ⵣⵣⴰⵢⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵍⵖⵓ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 13  ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

 ⵜⵙⵏⵎⴰⵍ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 13  ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 8 ⴰⵔ 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2969 ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⴼⵔⵉⴷⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵕⵏ, ⵉⵙⵙⵍⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ’’ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⴰⵔ ⵜⵜⵃⵢⵢⴰⵍ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ,ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 21-22-23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019 ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ «  ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ». ⵜⵎⵎⴰⴳⴳⴰ ⵔ ⴷ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ,ⴳ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵕⵔⵓⴽⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011 ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵢ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ,ⴰⴼⴰⴷ ...

أكمل القراءة »