ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ : ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⵍⵉ ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵜ,ⵉⴽⴽⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵖⵉⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19

ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ (ⵙⵎⵎⵙ) ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020 ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ 24 ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵉⵏ, ...

أكمل القراءة »

ⵜⵓⵙⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ

ⵜⵓⵙⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴽ ⵀⵓⴷ ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⴰⴽⴻⵍⵜ-ⵉⵡ ⵜⴰⵃⵏⵉⵏⴰⵏⵜ ⴰⵡⵉ-ⵉⵢⵉ ⵢⵉⴷ-ⵎ ⵉⵎⵔⵓ-ⵉⵏⵓ ⵢⴻⴽⵔⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵔⴰⵊⵓ ⴷ ⵓⴽⵜⵓ ⵜⴰⵔⵡⵉⵃⵜ-ⵉⵡ ⵥⵉⴷⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⵛⵛⴻⵜⴽⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵉⵍⵉⴼ ⵢⴻⵟⵟⴰⴼⴰⵔ ⴷⴻⴳ-ⵉ ⴰⵎ ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵣⴰ-ⵡ, ⴷⴰⴳⵉ, ⵜⵜⵔⴰⵊⵓⵖ ⵜⴰⵔⵓⵙⵙⵉⵏⵜ, ⴷⴰⴳⵉ, ⵜⵜⵔⴰⵊⵓⵖ ⴰⵎ ⵓⴳⵔⵓⴷ ⴰⴱⵓɛⴻⵔⵢⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⵔⵓ ⴱⵓ ⵢⵉⵙⴻⵏⵏⴰⵏⴻⵏ ⵇⵓⵎⵎⵛⴻⵖ, ⵜⵜⵅⴻⵎⵎⵉⵎⴻⵖ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵏⴻⵖ ⵚⵉⵎⵉⵔⴰ, ⵜⴰⵙⵙⵓⵙⵎⵉ-ⴰ ...

أكمل القراءة »

ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵉⴱ ⵍⵓⴷⵔⵉⵢⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ  ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴽ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⴽⵓ ⵎⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ: 1- ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ 2- ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ 3- ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴽ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ...

أكمل القراءة »

ⵓⴷⴷⵓⵎ ⵏ ⵉⴼⵔ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ

ⵉⵏⵖⵓⴱⴰ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵔ ⵙⴳ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵙⵏⴰⵡ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵄⵉⵏⴰⵏⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵉⵜ ⴷⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵢⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵏⵛⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⵉⵏⴰⵏⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵙⵉ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ...

أكمل القراءة »

 ⴳⵔ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ : ⵏⵉⵣⴰⵕ ⵇⴱⴱⴰⵏⵉ

Traduite par : Boumisser Abdelouahed ⴳⵔ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ … ⴰⵔ ⴽⵎ ⵜⵜⵉⵔⵉⵖ ⴽⵎⵎⵉ ⴳⵔ ⵢⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵢⵉ ⵉⵣⵓⴳⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷⴷ ⵢⴰⵛⴽ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⵍⵍⵉⵖ … ⵖⵉⴷ ⴷ ⵖⵉⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵣ ⴰⴷ ⵡⵉⵏⵏⵎ ⴽⵎⵎⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵕⵏ ⵉⵏⵓ ⵡⵉⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵎ ⴽⵎⵎⵉⵏ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵔⴰⴷ ⴼⴰⵙⵔⵖ ...

أكمل القراءة »

ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⵍⵓⵍ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ …. ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳⴰ

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⵍⵉⵜⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ,ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵍⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ,ⴰⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⴰⵎⵢⴰ. ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵖ,ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⴳⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⵖ.ⴰⵔ ⵏⵙⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⴳⵯⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ...

أكمل القراءة »

(ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ

ⴰⵡⵏⵉⴳⵎ : ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⵎⵢⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴼⵙⵙⵓⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵍⵍⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⵉⴼⵉⵔⵉⵏ (syllabes) ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ les onomatopées. ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ...

أكمل القراءة »

ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵎⵇⵓⴷⴷⵉⵏ

ⵢⵓⵔⴰⵜ: ⴽⵡⵉⴽ ⴱⴰⴷⵢⴰ, ⵎⴰⵔⵢⴰ ⴰⵍⵜⵉⵎⵉⵔⴰ ⴷ ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵎⵉⵙⵉⴳⵔ. ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⵍⵓ ⵜⵓⵙⴽⵓ ⴷ ⵙⵉⴼⵉⵔⵉⵏ ⵙⴰⵊⵓⵙ. ⴰⵙⵓⵖⵍ: ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵡⵙⵟⴰⵏⵉ  ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⵏⵙⵙⴼⵔⵓ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⴷⴳ ⵖⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵣⵍⵎⴻⴹ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵇⵓⴷⴷⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⴼⵓⵔⴰⴳ. ⵣⵣⵍⵟ ⴷ ⵍⴰⵥ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ ⵏ ...

أكمل القراءة »