ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ : “ⴰⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⵎⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ?”

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ – ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2021 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵢⵍⴳⵉ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴱⵉⵔ ⴰⵏⵥⴰⵕⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ.

ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵟⴰⵀⵕ ⵄⵓⵇⵎⵉ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵉⵙⵏⴱⴳⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ, ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵔⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⴰⵎⴽ ⵢⵓⵍⵖ ⴰⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵍⵜⵖ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⴹⴼⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵚⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴷⴰⵀⵓⵣ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ, ⴰⵎⴽ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⴰⴽⴽⵯ  ⵡⵉⴷ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⴰⵔⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ, ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴱⵉⵔ ⴰⵏⵥⴰⵕⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴱⴳⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵜ.

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ “ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ”, ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵀⴷⵉⴷⵓ ⵉⵙⵙⵉⵖⵏ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ… ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴷⴰⵀⵓⵣ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ” ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ” ⴳ ⵉⵙⴷⵉⴽⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ. ⴳ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ “ⴰⵙⴰⴷⴼ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⵉⴱⴷⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵀⴷⵉⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴳⵔ ⵏⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵅⴼ “ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ”, ⴷ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴷⴰⵀⵓⵣ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳⵉⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 20 ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ, ⴰⵎⴽ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⴽⵏ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ, ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 06 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2021 ⴳ ⵜⵖⵎⵉ.

ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ

شاهد أيضاً

تطوان.. رئيس النيابة العامة يترأس ندوة علمية حول دور الجامعة في تكوين مهنيي العدالة

ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الجمعة فاتح يوليوز ...

تعليق واحد

  1. ⴰⵢⵓⵣ ⵏⵏⵓⵏ ⵀⴰⴱⵔⴰ ⵀⴰⴱⵔⴰ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.