ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵃⴰⵔⴰⴽⵉⵜ ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵇⵙⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵃⴰⵔⴰⴽⵉⵜ ⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 08 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2020, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⴷ ⵖ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵉⵡⴰⵏⵏ ⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵔ ⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ...

أكمل القراءة »

ⵉⵏⴱⴳⵉ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ: ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24 ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵣⵉⵣⴰ ⵏⴰⵢⵜ ⵙⵙⵉ ⴱⴰⵀⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵥⵍⵉ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵖ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏⵏⵙ : « ⴰⵏⴱⴳⵉ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ » ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖ ⵔⴰⴷ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵖ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ. ⵜⵉⵏⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵖ ⵜⴼⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵎⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵥⵍⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ...

أكمل القراءة »

ⵖ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ : ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵖⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 1 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵖ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⵖ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴼ ⵓⵎⴰⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙ ⴽⵓ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴷ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵚⴰⵢⵇⴰⵍⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24, ⴼ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵢⵓⵣⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵚⴰⵢⵇⴰⵍⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24, ⴼ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵃⴰ ⵖ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵣⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴼ ⵓⵏⵎⵎⴰⵇⴰⵔ ⴷ ...

أكمل القراءة »

ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ “Grammy Awards”

ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ “ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ” ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ “Grammy Awards“ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⴼ ⵓⵍⴱⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ: ⴰⵎⴷⵊⴰⵔ. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴼⴽⵉ ⵉ ⵓⵍⴱⵓⵎ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵖ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙ ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ...

أكمل القراءة »

ⵓⵏⴳⴰⵍ: ⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ

ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴳⴰⴱⵓⵏⵉ ⵓⴳⵓⵙⵜ ⵏⴳⵓⵎⵓ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⵓ ⵉⵙⵜⵉ ⴰⵣⵡⵍ:”ⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ”.ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ. ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵓⵙⵜ ⵏⴳⵓⵎⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⵖ 1970, ⴰⵔ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ, ⵉⴽⴽⴰ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵜⵔⵔ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵖ ⵓⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵍⴳⴳⵓⴷ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⵣⵓⵕⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⵜⵡⴰⵔⴳ, ⵜⵉⴱⵓ) ⵖ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵖ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⴼ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵙⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵣⵔⵡⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵍⵉ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 24 %. ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵔ ⴰⵎⵔⵉⴽ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ 53 ⵏ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵖ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵔ ⴰⵎⵔⵉⴽ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴰⴽⵯⵜⵜⴰⵡ ⵡⵉⵙ 31 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ

ⵉⵍⴽⵎ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵓⴽⵯⵜⵜⴰⵡ ⵡⵉⵙ 31 ⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵊⴰⵃⵓⴷ (1937-1989) ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵏⵖ ⴷⴷⵎⵙⵉⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵖ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵍⵉⵍ ⵖ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰ ...

أكمل القراءة »