ⴰⵍⴰⵎⵉⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⵣⵏⵏ

ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵍⵍⴰⵎ ⵉ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ :

– ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ .

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵣⴻⴳ ⵓⵛⴽⴽⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ :

– ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ ⵉⵣⴻⵏⵏⴻⴼⵏ (ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍ).ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵉⵡⵉ ⵏⵓ ⵢⵓⴼ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ.ⵙ ⵓⵎⴻⵏⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⴱⴱⴰⴷ(ⴰⴷ ⵜⵖⴻⵕⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ) ⴰⵔ ⴷ ⵜⵉ ⵜⵖⴻⵕⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵉⵙⵉⵏⴷ ⵉ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵔⴰ.ⵀⴰⵏ ⵉⵍⵙ ⴷⴷⴻⵖ ⴰ ⵎⴻⵎⵎⵉ ⵉⵣⵏⵓⵛⵛⵎ ⵜ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵢⴰⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴼⵓⵣⴰⵍⵜ ⵉⴳⴰⵏ «ⴰⵍ ⵇⵓⵕⴰⵏ ⴰⴽⴻⵙⵡⴰⵡⴰⵜ»

ⵢⵓⴷⵔ ⵉⵛⵉⵔⵔⵉ ⵉⵍⴻⴽⵎⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵙⵙⵉⵍⵡ ⵉ ⵡⴰⵏⵛⵓⵛⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⵢⵓⵛⴻⵢ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵔⴰ,ⵢⵓⵙⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ :

– ⵀⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵢⵓⴼⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ .ⵀⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⵉⴽⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴼⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⴼⴽⴰⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ.ⴰⵀⴰ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔ ⵙ ⵓⵏⵀⴰⴹ ⵏ ⵜⵖⵓⵕⵉ.ⵉⴳⴰ ⴰⵄⵓⵕⵉⴹ ⴰⴷⴰⵖ ⵉⵏⵀⴹ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ ⵙ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⴰⵀⴰ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⴷⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⵏ.ⵢⴰⵛ ⴰⵖⵔⴼ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵢ ⴷ ⵢⵓⴼⵏ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ?ⵉ ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⴷ ⴰⴷⴰⵖ ⵣⵡⵓⵔⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵏⴻⵇⵇⵉⵎ ⵏⴻⴽⴽⵯⴻⵏⵉ ⴼⴼⵉⵔ-ⴰⵙⵏ ?ⵀⴰⵜ ⵙ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⴰⵙ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷⵜⵏ ⵏⴻⵣⵡⵓⵔ ⵙ ⵓⵛⴼⴼⴰⵍⵓ.ⴷⵖⵉ ⴰⵔⴰⴷ ⴰⵍⵓⴳ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⵏⵏⴻⵛ .

ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵓⵔⴱⴰ ⵙ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ ⴼ ⵓⵙⵜⵓⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⵖⴰ.ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵟ ⴼ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴻⵔⴱⴰⵜ ⵉⴷⴷⴻⵍⵏ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⴱⴹ ⵉⵍⵙⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵇⴻⵢⴷⵓⵔ .ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴻⵢ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⵔⴱⴰ ⵉⵍⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⴻⴱⴱⵓⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵙⴻⵔⵙⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵓⵎⴱⵓⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⴳⵯⴰⵖⵜ.ⵉⵡⴽⵏ :

– ⴱⴱⴰ ,ⵙⴻⵖ ⵉⴷ ⴰⵎⵎ ⵜⴽⵓⵎⴱⵓⵜ-ⴰⴷ.

– ⴰⵙⴰⴳ ⵜⴻⵎⵓⵔⵙⴷ ⴰⴷⴰⵛⵜ ⵉ ⵙⴻⵖ .

– ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵃⴻⵏⵊⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⵎ ⵜⴽⵓⵎⴱⵓⵜ ⴷⴷⴻⵖ !

– ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴰⴹⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵣⴷ ⵏⵏⴻⵛ ⴽⴽⵉⵖ ⵙⵖⵉⵖ ⴰⵛ ⵢⴰⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵣⴻⴳⵣⴰⵡ.ⴷⴷⵉⵖ ⴰⴷⴰⵛ ⴷ-ⴰⵡⵉⵢⵖ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⴻⵛ ⴽⵓⴷ ⵜⴻⵍⵙⵉⴷ ⴰⵇⴻⵢⴷⵓⵔ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴷ ⵜⴽⵓⵎⴱⵓⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵜ.

ⵉⵛⴷⴷⴻⵏⵛⵔ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵉⴼⴻⵍ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵍⵍⴰⵎ ⵉ ⵜⵡⴻⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⴷ ⵜⴻⵔⴱⴰⵜ ⵉⵇⵇⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴼⵓⵣⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵖ.ⴽⵓⴷ ⵉⵡⵔⵔⵉ-ⴷ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵣⵣⵉⴽⵏ ⴰⵙ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ.ⵅⴰⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵟ ⵏⵏⴻⵙ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ,ⵉⵎⵎⴻⵔ ,ⵜⴻⴳⴳⴰⴷⵊ ⴰⵙ ⵜⵡⴻⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵣⵔⴰ .ⴽⵓⴷ ⵜ ⵉⵙⵔⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⵍ :

– ⵔⵉⵖ ⵜ ⵜⵣⴻⴳⴳⵯⴰⵖ.

– ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵅⵉⵜⴻⵔⴷ ⴰⴷⴰⵛⵜ ⴳⴻⵖ ⴷ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ .ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⴳⵎⵜ ⵏ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴻⴽⵎⵏ ⴰⵛⴼⴼⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ.ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴰⴹⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ .ⵖⴹⴻⴼ ⵙ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ.ⴰⴷ ⵏⴻⵣⵣⴻⵡⵓⵔ ⵙ ⵉⵏⵉⵍⵏ .

ⵢⵓⵙⵢ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵉⵔⵙ ⵓⵎⵍⵉⵍ :

– ⵙⵏⵓⵎⵍ ⵉⵏⵉⵍ ⵏⵏⴻⵙ.

– ⵓⵎⵍⵉⵍ.

– ⵜⴻⵖⵥⴰⵏⴷ.

ⵢⵓⵙⵢ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵕⴰⵖ :

– ⵉ ⵎⴰ ⵡⴰ ?

– ⴰⵡⵕⴰⵖ.

– ⵎⴻⵣⵢⴰⵏ.

ⵢⵓⵙⵢ ⴷⵉⵖ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ :

– ⵉ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉⴷ ⵉ ⵡⴰ ?

– ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ.

– ⵉⵖⵜⴰ.

ⵢⵓⵙⵢ ⴷⵉⵖ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ :

– ⵙⵏⵓⵎⵍ ⵡⴰ.

– ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ.

– ⵉⵖⵓⴷⴰ.ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵙ ⵉⵙⵓⵏⵉⵣ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴳⵉⵜⵏ .

ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵙ ⵓⵏⵣⵉⵖ :

– ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰ ?

– ⴰⵎⴽⵓⵥ.

– ⵓⵀⵓ ⵓⵏⵣⵉⵖ.ⵜⴻⵣⴳⴻⵍⴷ .

ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵙ ⵜⵣⴰⵢⴻⵔⵜ :

– ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⵙⴰⵏⴰⵣ ⴷⴷⴻⵖ ?

– ⵜⵣⴰⵢⴻⵔⵜ.

– ⵜⴻⵖⵥⴰⵏⴷ.

ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵙ ⴰⵎⴽⵓⵥ :

– ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⴷⵎ-ⴰⴷ ?

– ⵓⵏⵣⵉⵖ.

– ⵓⵀⵓ.ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⴱⴹⵓⴷ ⴳⴻⵔ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ.ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴻⵙⵓⴼⵍⵓⴷ ⴳ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ.

– ⵍⵍⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵍⵉⵍⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ.

– ⵜⵍⵉⴷ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ.ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵙ ⵓⵏⵛⴽ :

ⵉⵣⵣⵉⴽⵏ ⴰⵙ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ ,ⴰⴳⵣⵣⴰⵍ,ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ,ⵓⵙⴷⵉⴷ ,ⴰⵣⵓⵔⴰⵔ :

– ⵙⴽⴻⵏ ⵙ ⵓⴹⴰⴹ ⵏⵏⴻⵛ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵍ.

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴰⴹⴰⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⴼ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵏⵓⵎⵉⵍⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⴳⵉⵍ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ :

– ⴷⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⴻⵖ ⴰⵡⵙⵉⵏ .

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵡⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ,ⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ,ⵢⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴽ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ :

– ⵙⵜⴻⵢ ⴷⵖⵉ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵙⴻⵔⵙ ⵜ ⴳ ⵜⵓⵅⴷⵉⵔⵜ-ⴰⴷ.

ⵢⵓⵙⵢ ⵓⵃⴻⵏⵊⵉⵔ ⵜⵓⵡⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵜ ⴳ ⵜⵓⵅⴷⵉⵔⵜ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵔⴰ ⵏⵏⵉⴳⴰⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

– ⵉⵥⵉⵍ.ⴷⵖⵉ ⵙⵜⴻⵢ ⴰⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵖⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵀⴰ ⵜⵙⴻⵔⵙⴷ ⴽⵓ ⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵓⵅⴷⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵓⵔ ⵉⵣⴳⵉⵍ .ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵚⵉⵏⵚⵢ:

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

– ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵉⵜ.

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴽⴻⵔⴽⵛⵏ ?

– ⵛⴻⵢ.

ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ-ⵉⴱⴱⴰ ⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵜⴻⴽⵍⴰⵙ :

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

ⵉⵛⵜⵉⴱⴱⵢ :

– ⵉ…..

– ⵉ ⵡⴰⵥⵍ.

ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵉⵔⵉⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵥⵍ :

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

ⵉⵛⵜⵉⴱⴱⵢ ⴷⵉⵖ :

– ⴰ…ⴰ…

– ⴰⵏⵯⵢⴰ.

ⵉⴽⴽⵯⴻⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵉⵊⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⴳⵔⴱ:

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

– ⵉ ⵓⵙⵉⵙ.

ⵢⵓⴷⵔ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴻⵜⵢⵓⵢ (ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ)ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⴹⵉⴹ :

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

– ⵉ ⵓⵙⴳⵉⵊⵊⵉⵢ .

ⵢⵓⵙⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴻⴷⵔⵉ ⵢⵓⴷⵔ ⵉ ⵜⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵓⵟⵎⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⴳⴰⵔⵉ :

– ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰⴷ ?

ⵉⵔⴽⴽⴻⴽ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵅⵎⵎⴰⵎ :

– ………

– ⵉⵣⴰⵡⵡⴰⵏ .

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⵓⵡⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵣⴷ ⵏⵏⴻⵙ :

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰ .

– ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ.

ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵙ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ :

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵢ-ⴰ ?

– ⵜⵓⵏⴻⵖⵜ.

ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵓⵙ :

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴻⴷⵎⵉⴷ ⵣⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵖⵜ ⵜⴰ-ⵏⵉⵜⵉ ?

– ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵉⵙⵎⴳ.

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵜⴻⴷⵎⵉⴷ ⴳ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵛ ?

ⵉⵔⴽⴽⴻⴽ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ :

– …………..

– ⵜⵓⴷⵡⵉⵏⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⴷⵎⵓ .

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵙⵓⴼⵍⵓⴷ ⵣⴻⴳ ⵓⵢ-ⴰ ?

– ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⵉⵔⴰⵢ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ,ⴳ ⵓⵙⴰⵏⴰⵣ,ⴳ ⵉⵏⵉⵍ,ⵖ  ⵓⵏⵛⴽ ,ⵅ ⵓⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵡⵍⵉⴼⵜ.

– ⴰⵅⵅⵉⴷ ⴰⵙⵓⴼⵍⵓ.ⴷⵖⵉ ⴱⴹⵓ ⴳⴻⵔ ⵓⵡⵜⵎ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ.

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⵓⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵣⴳⵔ ⴷ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ.ⵙ ⵓⴹⴰⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵙⴻⵏⴳⴰⵔⴰ ⴳⴻⵔ ⵓⵡⵜⵎ ⴷ ⵜⴻⵡⵜⵎⵜ..

– ⴰⴷ ⵏⴰⴹⵓ ⵖ ⵉⵍ-ⴰⴷ ⵙ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴳⵉⵜ .

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⵓⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵎⴽⵓⵥ :

– ⵙⵙⵉⴹⵏ ⴷⵖⵉ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴰⵏⴰⵣ.

– ⴽⵓ ⵢⵓⴽ ⵉⵍⴰ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ.

– ⵙⵙⵉⴹⵏ ⵜⵉⵖⴻⵎⵕⵉⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵓⴷⵎ.

– ⴽⵓ ⵓⴷⵎ ⵉⵍⴰ ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵕⵉⵏ.

– ⵣⴻⵏⵏⴻⵎⵣⵍ ⴳⴻⵔ ⵜⵖⴻⵎⵕⵉⵏ.

– ⵎⵎⴻⵔⵡⴰⵙⵏⵜ .

– ⵣⴻⵏⵏⴻⵎⵣⵍ ⴳⴻⵔ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴽⵓⵥ.

– ⴰⴽⵙⵓⵍⵏ.

– ⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵏⵣⵉⵖ.

– ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ .

– ⵉⴷ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ?

– ⵍⵍⴰⵏ ⵄⵄⴰⴷ.

– ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵏⵉⵜⵏⵉ?

– ⵡⴰ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ⵡⴰ ⴷ ⵡⴰ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ⵡⴰ.

– ⵉⵖⵓⴷⴰ.ⵎⴰ ⵙ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ ?

– ⴰⵎⴽⵓⵥ ⵉⵍⴰ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⵎⴻⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ.ⵉⴷⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ ⵉⵍⴰ ⵙⵉⵏ ⵎⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ  ⴷ ⵙⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ.

– ⴰⵙⵢ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⴰⵀⴰ ⵙⵖⴻⵍ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵉⵖ .

ⵢⵓⵙⵢ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⵥⵥⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵖⴰⵍ.

– ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵓⴼⵉⴷ ?

– ⵓⴼⵉⵖ ⵉⵙ ⵉⵍⴰ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⴽⵓⵥ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⵎⴻⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ ⵉⴷⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ ⵉⵍⴰ ⵉⵖⴻⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴽⵓ ⵙⵉⵏ ⵎⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ.

– ⵉⵙ ⵜⵓⵛⴻⵣⴷ ⴷⵖⵉ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵏⴳⴰⵔⴰ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⴷ ⵓⵏⵣⵉⵖ ?

– ⵢⴰⵀ.

– ⴰⵔⴰ-ⴷ ⴷⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ.ⵎⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⵓⴷ?

ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵙ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢⴼⴼⴰⵙ.

– ⵎⴰ ⴰⵏⵉ ⴰⵢⴼⴼⴰⵙ ⵏⵏⴻⵛ .

ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵙ ⴰⴼⵓⵙ ⴰⴼⴰⵙⵉⵢ.

– ⵎⴰ ⴰⵏⵉ ⴰⵣⴻⵍⵎⴰⴹ ⵏⵏⴻⵛ.

ⵉⵣⵣⵉⴽⵏ ⴰⵙ ⵉⴷⵉⴽⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵣⴻⵍⵎⴰⴹ :

– ⵀⴰⵜⵉ.

– ⵎⴻⵛ ⴰⵛ ⵉⵜⵜⴻⵔ ⵛⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴼ ⵓⴼⴰⵙⵉⵢ ⵎⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⴷ ?

– ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵖ ⴷ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵏⵓ ⴰⵢⴼⴼⴰⵙ.

– ⵉⵖ ⴰⵛ ⵉⵜⵜⴻⵔ ⵛⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⴷ ⵖ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴼ ⵓⵣⴻⵍⵎⴰⴹ ⵎⴰ ⴰⵢ ⵜⵜⴻⴳⴳⴰⴷ ?

– ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵖ ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵏⵓ ⴰⵣⴻⵍⵎⴰⴹ.

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵜⵓⵛⴳⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  :

– ⴰⴷ ⵏⴻⵛⵔⵢ ⵉⵙ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵙⴽⴻⵏ ⵉ ⴷⵖⵉ ⵎⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ- ⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴼⵉ .

– ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

– ⵉ ⵓⴳⴻⵔⵙⵉⴼ ?

– ⵖ ⵓⴳⵎⵓⴹ.

– ⵉ ⵎⴰ ⵜⵉⵏⴳⴳⵉ ?

– ⵅ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

– ⵉ ⵜⵓⴳⵡⵉⵕⵜ ?

– ⴳ ⵓⴳⴰⵍⴰ.

– ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵡ ⴰ ⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ.

– ⵖ ⵓⴼⵔⵉⴽⵢⴰ.

– ⵉⴷ ⵅ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⵉⴷ ⵖ ⵓⴳⴰⵍⴰ ?

– ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏⵏⴻⵙ.

– ⵉⴷ ⵏⴳⴰ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⴽⵢⴰ ⵎⵉⴷ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ?

– ⵏ ⵓⴼⵔⵉⴽⵢⴰ.

– ⵎⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ-ⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ?ⵉⴷ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏⴻⵖ ⵅ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ.

ⵉⵙⵙⴰⵔⴰ ⴼ ⵡⴰⴽⴽⴰⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵜⵓⵛⴳⵉⵔⵜ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵜ ⵢⵓⴼⴰ.ⵉⵛⵜⵉⴱⴱⵢ :

– ⴰⵜ… ⵓⵀⵓ ⴰⴳⵎⵓⴹ.

– ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵙ ⵓⵙⵉⴹⵏ :

– ⵢⴰⵏ ⵔⵏⵓ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ?

– ⵙⵉⵏ.

– ⵙⵉⵏ ⴽⴽⴻⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ?

– ⵢⴰⵏ.

– ⵢⴰⵏ ⴽⴼⴻⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ?

– ⵢⴰⵏ.

– ⵢⴰⵏ ⴱⴹⵓ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ?

– ⵢⴰⵏ.

– ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⴱⴹⵓ ⵙⵉⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ?

– ⵙⵉⵏ.

– ⵉⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⵓ ?

– ⵉⵛⴰⵢⴹ ⵢⴰⵏ.

– ⵢⴰⵏ ⵔⵏⵓ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ⵛⵕⴰⴹ.

ⵉⵣⴳⴼ ⵓⵔⴱⴰ :

– ⵓⵀⵓⵢ.

ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵉⴱⴱⴰ-ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ :

– ⴰⵢ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴳⵉⵏ.ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴼⵔⵉⴽⵢⴰ ⵢⴰⵛ ?

– ⵢⴰⵀ.

– ⵏⴻⴽ ⴷ ⵛⴻⵢ ⵏⴳⴰ ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵢⴰⵛ ?

– ⵢⴰⵀ.

– ⵀⴻⵢⵢⴰ ⵏⴳⴰ.

– ⵉⴼⴰⵔⵉⴽⵏ.

– ⴰⵢ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴳⵉⵏ.ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴻⴽⵏⴰⴼ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⴰⵔ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵢⴰⵛ?

– ⵢⴰⵀ.

– ⵏⴻⴽ ⴷ ⵛⴻⵢ ⴷ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵏⴳⴰ ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵢⴰⵛ ?

– ⵢⴰⵀ.

– ⵀⴻⵢⵢⴰ ….

ⵉⵔⴽⴽⴻⴽ ⵓⵔⴱⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ :

– ⵎⴰ ⴰⵛ ⵢⴰⵖⵏ ⵉⵙ ⴰⵛ ⵉⴱⴱⴻⵢ ⵛⵔⴰ ⴰⵊⴻⵄⴱⵓⴹ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ?

ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⵉⵍ :

– ⵎⴰ ⴰⵏⵣⴰ ⴰⵎⴰⴳⵉⵏ ⵉⵙ ⵜⵉ ⵜⴻⵣⵍⵉⴷ ?ⴰⴼⵍⵓ ⵓⵎⴳⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵏⴳⴰ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ.

– ⵓⵀⵓⵢ ,ⵓⵀⵓⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ .ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ.ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ.

ⵖⵎⴰⵏⵜ ⵜⵡⴻⵕⵖⵉⵡⵉⵏ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ ,ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵜⴻⵃⵎⵉⵎⵉⴹⵏ ⵉⵣⴻⵏⵣⵉⴼⵏ.ⵉⴽⴻⵔⵣⵓⵥⵥⴼ ,ⵢⵓⵙⵢ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⵡⵡⴻⵜ ⵜ ⴼ ⵓⵢⵔⵔⵉ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⴱⴱⵓⵏⴱⵢ ⵓⵔⴱⴰ.ⵉⵙⵙⴻⴱⵍⵓⵍⵍⵖ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏ ,ⵉⵣⵍⴰ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏⵏⴻⵙ.ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵉⴷⴷⵉⵎ ⵓⵙⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ.ⵉⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵣⴻⴳ ⵜⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ.ⵜⴻⵙⵖⵓⵢⵢ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⴰⵔ ⵜⴻⴽⴽⴰⵜ ⴰⴳⴻⵊⴷⵓⵔ .ⵜⴻⵣⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴰⵔⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ 2968

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *