ⴰⵙⴰⵍⴰ

amⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ :«ⵉⴽⴽⴰ ⵛⴰ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⴰⵃⵍⵍⵓ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵃⵍⵍⵓⵜ ⵏⵏⵙ  »ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜ/ⵜⵜ ⵉⵟⴼⴰⵕ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ/ⵜⵏⵏⴰ.ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⵏⴽⴽⵏⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵏⴽⴽ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⵃⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⵜ ⵎⴰⵃⵍⵍⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵖⵏⵓ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴷⵊⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵍⵙ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵓⵙⵓⵏ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.ⵉ ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⴽⴽ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏⵙⵏ ⴷⴰⵢ ⵏⵖⵏⵓ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⵓⵏ?ⵓⵔ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴼⴽⵖ ⵉⵎⴷⵢⴰ ⴼ ⵎⴰⵢⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴱⴷⵔ ⵜⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ.ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵏⵙⵔⵔⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ.ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ?ⵏⴽⴽⴰ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⴽⵔⴰ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ,ⴰⵙⴰⵍⴰ ⴷⵖ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵛⵔⴰ,ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵉⴽⴽⴰ.ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⵏ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ ,ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⴷⵎⴰⵎⴰⵢ ⵉⴽⴽⵓⵙⴰ ⵜⴰⴽⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵢⵢⵓ  ⵏⵏⵙ ,ⵜⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⴷ ⵜⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵔⴼⵙⴰⵏ (ⴰⵍ ⴰⵅⵍⴰⵇⵓ).ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵓⴷⵊⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵍⴰⵍⵏ(ⵢⴰⵙⵜⴰⵃⵉⵇⵇⵓⵏⴰ) ⴰⴷ ⵜ ⵏⴽⴽⵓⵙ ?ⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⵖ ⵉⵍⵙ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰ ⵓⵙⵍⵉⵀ(ⴰⵍ ⵅⴰⵚⵚⵓ) ⴷ ⵓⵎⴰⵜⴰⵏ ,ⴷ ⵜⵖⵕⵎⴰ .ⵉⵍⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵍⴰⵣ (ⴰⵍ ⵉⵅⵜⵉⵔⴰⵄⵓ) ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵎⴰⵛ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵉ-ⵏ ⵢⴰⵏ ⵎⵉⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ?ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙⵏⵍⴰⵙⵏ (ⵄⵓⵍⴰⵎⵓ ⴰⵍ ⵍⵓⵖⴰⵜⵉ)ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ (ⵉⵊⵜⵉⵎⴰⵄⵉⵢⵢⵓⵏ)ⴰⵀⴰ ⵉⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵓⴱⵍⵉⴹ (ⴼⴰⵔⴷⵉⵢⵢⵓⵏ).ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ,ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵣⵓⵜⴼ(ⵉⴽⵜⴰⵛⴰⴼⴰ) ⵛⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⵙⴰⵖ ,ⵉⵖ ⴰⵙ ⵙⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵉⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵜ ⴰⵙⵉⵏ ⵏⵖ ⵣⵔⵉⵏ ⵜ.ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵢⵓⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⵓⴳⴰ ⵎⵉ ⴰⵔ ⵇⵇⴰⵕⵏ ⴷⵖⵉ ⵉⵍⵙⴼⵓⵏⴰⵙ  ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⵙ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⴼⵔ ⵏⵏⵙ  ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⴼⵓⵏⴰⵙ ⴷⴰⵢ ⵉⵖⵏⵓ ⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⵍⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵍⵙ ⴷ ⵓⴼⵓⵏⴰⵙ.ⵜⵙⵔⵉⵔⵢ(ⵙⴰⵀⵓⵍⴰⵜ) ⴰⵙ ⵜⵉⵖⵏⵉ(ⴰⵍ ⵅⴰⵍⵇⵓ) ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.ⵓⵙⵉⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷⴷⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⵉⵎⵔⴰⵢ (ⵍⴰⵢⵙⴰ ⵚⴰⵄⴱⴰⵏ).ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴼ ⵓⴷⵎ ⴰⴷ,ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵙ ⴷⵖⵉ .ⵉⵖ ⵏⵟⴼⴰⵕ ⵜⵓⴷⵙⵜ(ⴰⵍ ⵎⴰⵏⵀⴰⵊⵉⵢⵢⴰⵜⵓ)  ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵍⴽⵎ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⵉⵙⵓⵏⴰⵏⵏ.ⵉⵃ ⵜ ⵏⵟⴼⴰⵕ ⵀⴰⵜ ⵏⴽⴽⴰ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ.ⵉⵙ ⴰⵙ ⵏⵓⵜⵎ ⵀⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵓⵏⵥⵓ (ⵃⵉⵚⴰⵕⵓ ⴰⵜ ⵜⴰⵅⴰⵍⵍⵓⴼⵉ ).ⵉⵍⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⵉⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵓⴱⵍⵉⴹ.ⵉⵍⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴼ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵀⴰ ⵓⵙⵉⵏ ⵜ ⵙ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵙⵏ.ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵖ ⵉⵔⴰ ⵙ ⵓⴹⵓⵍⵍⵢ (ⴱⵉ ⴰⴹⴹⴰⵔⵓⵔⴰⵜⵉ )ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⴽ ⵢⵓⴽⵜ ⴳ ⵜⵉⵖⵏⵉ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴳ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ.ⵉ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴷⴷⵖ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵜⵍ (ⴰⵏ ⵢⵓⴰⵙⵙⴰⵙⴰ)ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵏⵏⴰⵕⵥⵎⵏ ⴼ ⴽⵓ ⵢⵓⴽ/ⵢⵓⴽⵜ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⵡⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵖ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⴰⴷⴰⵎ (ⴰⵍ ⵎⵓⴰⵙⵙⴰⵙⴰⵜⵓ)ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵏⵖ ⵜⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵕ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ.ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰⵕⵥⵎ ⵜⵉⴼⵍⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⵙⵍ (ⴱⵉⴷⵓⵏ)ⵏ ⵓⵙⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⴰ(ⴰⵍ ⵎⴰⵙⴰⵔⵓ) ⴰⵙⵓⵏⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ /ⵜⴽⴽⴰ ⴷⴰⵢ ⵉⵟⴼⵓⵕ ⵓⵢ-ⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⵔⵜ (ⴰⵏ ⵏⵉⵇⴰⵛⵓ) ⵏ ⵜⵓⴷⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵏⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵣⴼⴰⴼⴰⵖⵏ (ⴰⵍ ⵎⵓⵜⴰⵅⴰⵚⵚⵉⵚⵓⵏ)ⵙⵡⴰ ⴳ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵖⵏⴰ ⵉⵎⴷⵔⵉ(ⴰⵍ ⵎⵓⵛⴰⵔⵉⴽⵓ)/ⵜⵖⵏⴰ ⵜⵎⴷⵔⵉⵜ ⵏⵖ ⵖ ⵓⵙⵓⵏⵍⵙ (ⵄⵉⵍⵎⵓ ⴰⵍ ⵍⵓⵖⴰⵜⵉ).ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴼ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵖⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵏⵢⴰⴷⴷⴰⵢ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵊⴰ (ⴰⵍ ⵇⴰⵏⴰⵜⵓ)ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵜⴻⵙ(ⵢⴰⵅⵜⴰⴱⵉⵔⴰ) ⵉⵎⴰⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷⴰⵢ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ. ⴰⵙⴰⴳ ⵉⴳⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⴰⴷⴰⵎ ⵓⵎⵔⵉⵙ (ⵎⵓⴰⵙⵙⴰⵙⴰⵜⵓ ⵔⴰⵙⵎⵉⵢⵢⴰⵜⵓⵏ)ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⵉ ⵜⵉⴷⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵢⵣⵉⵍⵜ (ⴰⵙⵙⵉⵔⴰⵜⵓ ⴰⴷ ⴷⴰⵜⵉⵢⵢⴰⵜⵓ)ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵏⴼ ⵜⵉⴼⵍⵓⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔⴷⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵊⵊⵢⴰⵍⵏ (ⴰⴷ ⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵓ ⴰⵍ ⵄⵓⵍⵢⴰ)ⵉⴷ ⵡⵉ-ⴷⴷⴰ ⵓⵔ ⵜⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⵀⴰⵜ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵔⴰⵔ,ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵉⵜⵎⵏ .ⵉⵍⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵉ-ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ,ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⵎⵓⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵙⵍ ⵏ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⴰⴷⴰ(ⴰⵍ ⵛⵜⵉⵔⴰⵟⵓ) ⵏⵖ ⵓⵎⴰⵡⵓⵙ (ⴰⵍ ⵇⴰⵢⴷⵓ) .ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⵉⵔ ⴷⴰⵢ ⵏⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵏⵉⴷ ⴼ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⴼ ⵓⴳⵣⵓ (ⴰⵍ ⵎⴰⴼⵀⵓⵎⵓ)ⴰⵖⵜⴰⵜⴰⵢ(ⴰⵚ ⵚⴰⵃⵉⵃⵓ),ⴼ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵎⵏⵏⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ  ⵓⵎⵣⴷⵉ (ⴰⵍ ⴰⵊⵏⴰⴱⵉⵢⵢⵉ,ⴰⵍ ⵖⴰⵔⵉⴱⵉ),ⴼ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵏⴱⴰⵟ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵉⵖ ⵏⵓⴼⴰ.ⵉⵖⵉⵢ ⵛⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵉⵎⵔⴰⵢ ⵓⵢ-ⴰ,ⵉⵙ ⵇⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴱⵓⵜⵜⵍ (ⵢⵓⴰⵅⵅⵉⵔⵓ)ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵏⵉⵖ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴳⴳⵓⴷⵉⵢⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵢⵏ ⴰⵏⵣⵡⵓⵎ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴰⵎⵎ ⵡⴰ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⴰⵍⵏ(ⴰⵍ ⵎⵓⴱⴷⵉⵄⵓⵏⴰ),ⵉⵙⵏⵍⴰⵙⵏ,ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ,ⵉⵏⵣⴼⴰⴼⴰⵖⵏ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵓⵣⴼⵖ(ⴰⵜ ⵜⴰⵅⴰⵚⵚⵓⵚ) ⵏⵏⵙ.ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴳⵓⵔⵜ ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴹⵏ ⴰⴷ ⵉⵡⴰⵣ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵔⵎⵉⵍ(ⴰⵍ ⵎⵓⵙⵜⴰⵡⴰ) ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⴳ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⵉⵖ ⵏⴷⴷⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⴰⴷ ⵀⴰⵜ ⴰⴷ ⵖⵉⴼ ⵏⵏⵖ ⵉⵏⵉⵏ :ⵏⴽⴽⴰ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⵃⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⵜ ⵎⴰⵃⵍⵍⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⵀⴰ ⵏⵥⵡⴰ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵉⵙⵙⵏⴹⴰⵡⵏ ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵖⵕⵎⴰ ⵜⵓⴼⴳⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ  –  15-06-2016/2966

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *