ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵛⴰⵔⵉⴷ
ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵛⴰⵔⵉⴷ

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴼⴽⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵎⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ.

ⵏⵙⵙⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵥⵎⵎⴰⵥⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵜⵓⵜ ⵉⵙⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵛⴽ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉttⴷⵔⵓⵏ, ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵢⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵔⴰ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵉⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ n ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵉⴼⴽ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵉⵖⴷ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉ.

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *