ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵉⴱ ⵍⵓⴷⵔⵉⵢⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ,

ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ  ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ:

 • ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
 • ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ
 • ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⴰⴽ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵔⴰⴱⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ”.

1 – ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ:

ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⵙⵉⴳⵣⵏⵜ ⵓⵎⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ 2011 ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ 2016. ⴷ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴳ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵙⵏⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵡⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 26/16, ⵍⵍⵉ ⵙⵜⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵙⵕⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ, ⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵏⴼⴼⵓⵍⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔ.

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵔ ⴳⵉⵡⵏ ⵏⵜⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴷ ⵜⴳⵉⵎ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵉⵎ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴽ ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵕⵕⴳⵯ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵜⵉⵎⵙⵇⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵣⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ) ⴷ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⴼⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽ ⵉⵖⵉⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⴳⵎⴹⵏⵜ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ “ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ (ELCO)“ ⵏⵏⵉ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵙ ⵓⴷⴰⵙⵉⵍ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰⵜ ⵜⵓⵔⵓⴱⴱⵉⵜ ⵏ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1977 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳ.

ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵛⵏⴰⵏⵉⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴽⵙⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙ ⵓⴽⵓⴷⴷⵍ ⵏ ⵜⵙⵎⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ (l’Unesco).

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ, ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵉⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵙⴰⵃⵉⵍ  ⵓⵔ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵛⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰⵛ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵛⴰⵇⵜ, ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ… ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⵉ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⴽⵓ (ELCO).

2- ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ:

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ, ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ “ ⵃⵉⵔⴰⴽ ⵔⵔⵉⴼ” ⵍⵍⵉ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ 2017/2967, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⴽⴽⵯⵏⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵜⵓⴽⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵔⴼ ⵢⵉⵡⴹⵏ 20 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴱⴱⴳⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵜⵔⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ; ⴰⵎ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵏⴼⵓ ⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⴳⵍ ⵏ ⴽⵓⵏⵚⵉⵕ.

ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵖⴰⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2019, ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⴱⴰ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵄⵇⴱ ⵙ ⵉⵡⵔⵉ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⴼⵓⴼⴼⴷ ⵊⵊⵉⵃⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ ⴱⵉⵔⵓⵙ (coronavirus), ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴽⵓⵎⵉⵙⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔ ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ  ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ, ⵎⴰⵛ ⵜⵉⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵓⴷⴷⵍⵜⵏ ⵜⵙⵎⴳⴰⵍⵉⵏ ⴰⴷ.

 ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵙⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ , ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 20 ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵜⵖⵔⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⵉⵡⵉⵏ ⵖⴰⵔ ⵊⴰⵔ 7 ⵎⴰⵔⵚ ⴷ 13 ⵉⴱⵔⴰⵢ, ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵜⵏ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⵜⵏ ⵙ ⵓⴱⵏⵉⵇ  ⵙ ⵓⵙⵓⵔⴷⵓ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⵙⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙ ⵜⵜⴰⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵎⵙⴽⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵏⴽⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ  ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ. ⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵉⵎⵣⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽ ⵜⵉⵏⵖⵉ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⴼⵅⵅⴰⵔ.

ⵙⵎⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵢⵏ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⵜ ⵜⴰⵡⵉⵎ ⴳ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⵄⵉⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷⴷⵔⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ, ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ… ⴰⵔ ⴳⵉⵡⵏ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⴽⵙⵉⵎ ⵜⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵙⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⵓⵏⵥⵥⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵙⵙⵓⵔⵔⵙⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⴷⵔⴼⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⴰⴽ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵯⴰⵜ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴷ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴽ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⴷ ⵓⵡⴻⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎ “ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⴰⵙⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⵣⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴷ”.

3- ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⴰⴽ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵔⴰⴱⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ”.

ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵜⵜⴰⴼⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵙⵉⵖⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵔⴰⴱ” ⴷ “ⵜⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ”, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⴷ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⵯ. ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽ ⵣⵖ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵓⴷ 70 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵅⴼ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⴼⵏ ⵉⵏⵍⵍⵉ ⵜⵣⵉ ⵖⵉⴼⵙ 315 ⵉⴼⴹ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ? ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵉⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ (ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ), ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴳ (ⴰⵙⵢⴰ), ⴷ ⵉⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ (ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ) ⴷ ⴰⴽ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ!

ⵏⵏⵓⵔⵣ ⴳ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵡⵇⵇⵔⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴰⵎ ⵉⴼⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ  ⴷ  ⵉⴼⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⴰⴽ  ⵉⴳⵎⵎⵓⵏⴻⵏ ⵉⵙⵏⵓⵏⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴽ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵎ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ, ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵉⵚⵕⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵉⴽⴰⵏⴰⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢⵏ, ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⵓⵔ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵖⵉⵏ  ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵙⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ “ⵜⴰⵖⴰⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵔⵓⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⵡⴰⵏⵜ” ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ. ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⴰⴽ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵎ (”ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ”  “ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵏ  ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵏ”…). ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2010,  ⵙ ⵜⵉⵏ  ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ 17 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2011, ⵙ ⵜⵉⵏ 20 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2011 ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵉⵏ 25 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2011 ⴳ ⵎⵉⵚⵕⴰ, ⴷ  ⴳ ⵎⴰⵏ ⵓⵔⵢⴰⴳⴳⵓⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ 22 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2019, ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ  ⵏⵙⵙⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ”.

ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴷ ⴽⵏ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴽⴽⵯⵣⵎ ⴰⴽ ⵎⴰⴷ ⴽⵉⵣ ⵢⵓⵙⵉⵏ.

ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ:

 1. Agraw Amadlan Amazigh (Amazigh World Assembly), Bruxelles (Belgique)
 2. Association TIWIZI 59, Lille (France)
 3. Espace Culturel Berbère Européen Afus Deg Wfus, Roubaix (France)
 4. Agraw n RIF, Lille (France)
 5. RIPOSTE INTERNATIONALE, Paris (France)
 6. Fundación Mediterránea DAVID MONTGOMERY HART de Estudios Amazighies, Melilla (España)
 7. Asociación TAMETTUT de las mujeres amazighes por la cultura y el desarrollo, Barcelona (Generalitat de Catalunya)
 8. Asociación Cultural IMAZIGHEN, Melilla (España)
 9. Asociación AZAR, Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias)
 10. Asociación socio-cultural TAMUSNI de Tenerife, Aguirre (Islas Canarias)
 11. Espacio SOLIDARIDAD, Madrid (España)
 12. Asociación THWIZA por la Identidad, Cultura y Justicia Social, Madrid (España)
 13. Association TIFAWIN, Bruxelles (Belgique)
 14. Association EUROKASSITA de développement solidaire, Bruxelles (Belgique)
 15. 4- Association TAMAZIGHT, Liège (Belgique)
 16. 5- Association HIWAR, Bruxelles (Belgique)
 17. Association L’ESPOIRE, Bruxelles (Belgique)
 18. Association socio-culturelle ARIF (Allemagne)
 19. Association ADRAR, Amsterdam (Pays Bas)
 20. Osservatorio per gli Studi Internazionali sul Mediterraneo Livorno (Italia)
 21. Amazigh Cultural Network in America, Massachusetts (USA)
 22. Tamunt Social and Cultural Association, Washington DC (USA)
 23. Amazigh Community in America, New Jersey (USA)
 24. Assemblée Mondiale Amazighe-Maroc, Rabat (Maroc)
 25. Forum TOUBKAL pour la culture amazighe et les droits de l’homme, Marrakech (Maroc)
 26. Observatoire Amazigh des Droits et Libertés (OADL), Rabat (Maroc)
 27. Fédération Nationale des Associations Amazighs (FNAA), Rabat (Maroc)
 28. Réseau des Associations de Développement de la province d’Al-Hoceima, Al-Hoceima (Maroc).
 29. Association JISR pour le développement et la migration, Nador (Maroc)
 30. Association ABARAZ, Agadir (Maroc)
 31. Association TUDRT, Mirleft, Sidi Ifni (Maroc)
 32. Association TANDAFT, Mirleft, Sidi Ifni (Maroc)
 33. Association ASNFLUL Massa Chtouka, Ait Baha (Maroc)
 34. Association TAYAFUT, Awrir, Agadir (Maroc)
 35. Association AJDIR pour l’apprentissage de la langue amazigh et la transmission de sa culture et de son patrimoine, Kénitra (Maroc)
 36. Association SARHAN pour la Culture et l’Environnement Ait Halli-Guigou, Boulmane, Midelt (Maroc)
 37. Association TAWMAT pour la culture et le développement, Azlaf, Driouch (Maroc)
 38. Association jeunesse de SEGANGANE pour la culture et le développement, Nador (Maroc)
 39. Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, Nador (Maroc)
 40. Association Culturelle MASSINISSA, Tanger (Maroc)
 41. Association AMUD pour la culture et le développement, Casablanca (Maroc)
 42. Association ANAMUR, Tiznit (Maroc)
 43. Association TWIZA, Guercif (Maroc)
 44. Association TUNARUZ pour le Développement et la Communication culturelle, Tafraout (Maroc)
 45. Réseau Marocain pour les Droits Humains et le Contrôle de la Richesse et les Biens Publics, Khénifra (Maroc)
 46. Assemblée Mondiale Amazighe-Algérie, Mzab (Algérie)
 47. Mouvement-Parti AKAL (Tunisie)
 48. Organisation AMAZIGH, Nouakchott (Mauritanie)
 49. Organisation MAUDECH, Nouakchott (Mauritanie)
 50. Fondation MOHAMED ALI AG TAHER AL ANSARI (Maroc/Touaregs)
 51. Organisation TIN HINAN (Canada/Touaregs)
 52. Survie Touarègue TEMOUST, Lyon (France/Touaregs)
 53. Internationale TOUAREGUE, Bordeaux (France/Touaregs)
 54. IMOUHAGH International Organisation for the Sale of Justice & Transparency, Angers (France/Touaregs)

شاهد أيضاً

الحزن الراقي: متلازمة الألم بجبال الأطلس

الحزن والألم أنواع، يتمظهران على أشكال متعددة. من بينها، وما أكثره في الوقت الحاضر، الحزن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *