ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⵍⵓⵍ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ …. ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳⴰ

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⵍⵉⵜⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ,ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵍⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ,ⴰⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⴰⵎⵢⴰ. ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵖ,ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⴳⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⵖ.ⴰⵔ ⵏⵙⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⴳⵯⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵏⴷⴷⵔ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵏⵙⴽⴰⵔ ⵖⴰⵙ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⵏⵏⵖ ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵜⵜⵙⴽⵓ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⵙⵔⵏⵖ ⵉⵥⵍⵉⵏ

ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵙⵉⵎⵓⵏ ⴷⵉ ⴱⵓⴼⵔⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⴰⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵎⵛⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵜⵎⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ,ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⴰⴷⵜⴳⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏ ⵓⴼⵍⵙⴰⵏ ⵊⵓⵏ ⴱⴱⵓⵍ ⵙⴰⵔⵜⵕ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴼⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵜ . ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴷⵉ ⴱⵓⴼⵕⴰⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵓⵔ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴼⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵜⵍⵏⵜ ⴼⴼⵔⵏⵜ ⵉⴱⴽⴽⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ

ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ الجنس الآخر ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ,ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵙⵎⴰⵍ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴷⵉ ⴱⵓⴼⵕⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⵓⵢ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ,ⴳ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴽⵔⴰ ⵙⴰ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ,ⴷ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵙⴼ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⴰⴷ. ⵖⵉⴷ ⴰⵖ ⵜⴼⴽⴰⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴷⵉ ⴱⵓⴼⵡⴰⵕ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ : ⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵏⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵡⵉⴷⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵯ ; ⵏⵖⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵖ ⴽⴰ ⴷ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ? ⵜⵔⴰⵔ ⴼ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵙⵏⵓⵏⴼ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵖⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⴰⴷ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ,ⵜⴰⵖⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ,ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴼⴼⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⴷⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴰⵔⵜⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ , ⴰⵔ ⵜⵜⵍⵎⴰⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵙⴽⴽⵓⵢⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵡⵓⵔⵉ,ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ. ⴳ ⵓⵢⴷⴷⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵔ ⴳⵀⵉⵙ ⵜⵙⴱⴰⵢⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰⵉⴳⴰⵏ ⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ

ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴷⵔⴼⵉⵜ ⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ. ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⴼⵍ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵣⵕⵕⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵖⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⵎⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴰⵕⵜⵕ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵏⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏ,ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵏⵣⵕⵕⴰ ⵜⵉⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ.ⵜⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴷⵉ ⴱⵓⴼⵡⴰⵕ ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙⵜⵜ ⴼ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵡⵜⵎⵜ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ,ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴷⵉ ⴱⵓⴼⵡⴰⵕ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵡⵜⵎⴰⵏ.ⵜⴳⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙⴳ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ .ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ

ⵙⴳ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⴷⵉ ⴱⵓⴼⵡⴰⵕ :

ⵓⵔ ⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⴰⵙⵎⵣⵉⵣⵉⵍ ⴳⵔ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴷ ⵓⵡⵜⵎ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴰⴱⵍⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ. ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵙⴽⵓⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ,ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ

ⵎⴽ ⵍⵍⵉⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵉⵔⵍⵓⴱⴱⵓⵏⵜⵉ

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵛ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ,ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⵎⴰⵛ ⵜⴳⴰ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴳ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴼⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵏⵙⵎⵣⵉⵣⴰⵍ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ,ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵣⵕ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ . ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ,ⵎⴰⵙ ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴽⵏⵜ ⵉ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵖⵉⵍⴰ

ⵙⴳ ⴱⵓⴼⵡⴰⵕ ⵜⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵉ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ,ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴰⴷⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵉⵟⵟ ⵉⵀⵉⵢⵢⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵢⵓⵙⵉⵏ. ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⵜⵓⵙⵉ ⴰⵔⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵢⵓⵙⵉⵏ ,ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵎⴰⵙ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ,ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵎⴽⵏ ⴷ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵜⵎⴰⵏ. ⵙⴳ ⴷⵉ ⴱⵓⴼⵡⴰⵕ ⵓⵔ ⴰⵔⴷ ⵉⵜⵜⴰⵍⵓⵍ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵡⴰⵎⵓⵏ. ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⴽⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵜ ⵉⴷ ⵜⴽⵯⵎⴰⵜⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ .

ur ar d tettlul twtmt d tawtmt …. is ar tt tettgga

aylli iẓlin s imilitn s umata ,ur ar d ittalul yan ilint gis kra n tfras tuẓlayin,awdan ard ttddun s umaḍal ur gin amya. ur ar ttggan kra ar iɣ,kullu mad akkʷ nga iga asrag n istayn nnɣ.ar nsku imal nnɣ sg isugam nna d nttagʷm sg wamun nna ɣ nddr ur aɣ nskar ɣas itgarn nnɣ mac ar akkʷ nttsku iman nnɣ srnɣ iẓlin

ar tskar tflsaft simun di bufray kra n iwtta i tswingmt ad mqqar d ur tmcucka d tmilit g tudrt nns kullu,sg mad izdin d usku n iman d usussn nns ,taswingmt adtga mgal n tin uflsan jun bbul sartṛ xf tdrfit n ufgan g umnid n tilit d war tilit . ar takka tflsaft di bufṛay yat twlaft ur ifawn xf tdrfit n ufgan,slawan akkʷ mas ar skarnt tutmin yat tgrawla afad ad ntlnt ffrnt ibkkaḍ nna illan g tɣssa tawtmant

g udlis nns الجنس الآخر nna bahra ittussann ,ar gis tsmal tflsaft di bufṛay yan wanaw n umzuy amallan n tudrt n twtmt,g mad akkʷ iẓlin s unfal n tannayt nns i tɣssa nns d twwuriwin nns kra sa zzrayn isggʷasn,d man tawwuri ad iskar wamun sf tswingmt ad. ɣid aɣ tfkatflsaft di bufwaṛ yan usqqsi anammas g mad iẓlin s tɣssa n twtmt : is gan ibkkiḍn nna s nnan llan g tɣssa n tmɣart wida llanin g wamunen akkʷ ; nɣd amun nnɣ ka d tn ittannayn mas ganibkkiḍn ? trar f usqqsi ad sg yat tzrawt nnaɣ tsnunf tifrkin myanawnin n tudrt n twtmt

tnna masd taɣssa n twtmt izḍaṛ ad ig wad iḥlan d wad g llan ibkkiḍn ,taɣssa n twtmt ad immalan addur nns g wamun,nttan ad igan yan wayda n war amsasa,slawan akkʷ lliɣ ar tettffr tmɣart tasga tamudart g tɣssa nns acku ur artt bahra ttirin irgazn , ar ttlmad tmɣart g usgmi nns manik s ar ttskkuyus d manik sa tsawal d tmamkt n uswwuri,d manik sa tskar tinafutin tinamunin. g uyddɣ akkʷ ar ghis tsbayan ammakn n twtmant ur ar tskar tiwwuriwin nnaigan mhal n twtmant s umata

taɣawsa ad ittuska xf manik s ar tettannay twtmt ixf nns mas tga tidrfit i ixf nns bla tannayt n wamun. asdrfi n twtmt ad izdi d tzmrt nns ad tssnfl tannayt nna s ar tt izṛṛa urgaz d manik s ar ittannay tazmrt nns taɣssant d tnimant

tannayt n saṛtṛ mas ar nskar asmal i tɣawsiwin d middn yaḍn,sg tannayt d mamnk s ar nzṛṛa tiɣawisin akkʷ.tusi d tflsaft di bufwaṛ taswingmt ad tsrstt f unamk n urgaz d twtmt. anamk n twtmt,mklli s tnna tflsaft di bufwaṛ iga yan unamk awtman.tga bdda twtmt wayyaḍ tga asntl tili addur sg aylli as akkan irgazn .s mk ad rad nini masd argaz ad igan yan waddad adslan g mad iẓlin s uskkir n twtmt

sg iwaliwn n di bufwaṛ :

ur nɣi ad nskr asmzizil gr twtmt d uwtm g wanaw anfgan abla g mad iẓlin s tannayt tanfgant. afgan ad ittskun ixf nns ,nttan ad ittggan ixf nns s ixf nns

mk llis inna mirlubbunti

ur igi ufgan yan wanaw agaman mac iga yat tswingmt tamzruyant,ur tgi twtmt yat tilawt d tswingmt nna s ar ttunna mac tga mk lli tra ad tt tg,ma ann afd iqqan ad stt nsmzizal d urgaz g umnid ad,iqqand ad nzṛ tizmmar nns . aynna ur iḥlin g tugtt n tinawin,mas rant ad fknt i twtmt tannayt nnas tt inn tkka d manik ad iga waddad nns ɣila

sg bufwaṛ tabyulujit ur aɣ tskar amukris i twtmin,tannayt n twtmt adas yakkan atig mas ar tt ttannayn s tiṭṭ ihiyyan d tswingmt nna d ur yusin. zund iɣ tusi arra ur igi kra n umukris mqqar as yakka wamun yat tswingmt nna d ur yusin ,ar tt ttannayn wiyyaḍ mas fllasn tga yat taẓayt,ar ilmma skarnt twtmin s imamkn d tswingmin nna as yakka wamun awtman. sg di bufwaṛ ur ard ittalul ufgan ig tawtmt mac nttat ad tt iskarn g ixf nns sg aynna s ar tt ittannay wamun. ma ad ar immala masd addad nnag tlla twtmt ass ad amun nnaɣ tlla kad t iskrn d iwtman nna gis illan ur as t id tkʷmatbyulujit nns

ترجمة لمقال فرح على حول الفيلسوفة سيمون بوفوار وحياة المرأة تحث عنوان
لا تُولد المرأة امرأة.. وإنّما تُصبح كذلك
ترجمة : عبد الواحد بومصر

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *