أخبار عاجلة

ⵙⵉⴳⵎⵓⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ: ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴳⵔ ⵏ ⵉⵥⵓⴹⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⵙⵉⴳⵎⵓⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ,ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵙⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴷ ⴷⴰⵕⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⴽⵓⴱⴱⵉⵔⵏⵉⴽ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏⵉⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⴼⵏⴰ ⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴳⴰⵏⵉⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵙⵔⴰⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⵉⵍⵓⴼ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ .

ⵢⴰⵍⵓⵍ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1856 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⵔⵉⴱ ⴳ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⵎⴰ , ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴱⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⴹⵓⵟⵟ ⴽⴽⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵛⴰⵔⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⵉⵡⵍ ,ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴷⴰⵔⵙ 07 ⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⴼⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵜⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴰ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ , ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏ ⵉⵜⵜⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵔⴷⴰ , ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵕⵛⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ , ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ 17 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⵏⴰⴼⵜ ⵏⵏⴰⵖ ⵉⴽⴽⴰ 08 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⴰⵖⵓⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰⵏ 05 ⴰⵔ 06 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ , ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⴰⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴷⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵓⵣⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⴼ , ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵖⵓⵕⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵙⵙⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⴰ ⵉⵏⴳⴳⴹ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ 26 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴰⵔ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵜⴹⵕ ⴰⵙ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵎⴰⵕⵜⴰ ⴱⴰⵔⵉⵏⵣ ,ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵔⵏ ⵉⵜⵜⵔ ⵜⵜ ⵏⵉⵜ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⴰⵎⵥⵍⵓⴷ ⵉⴷⴷⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ , ⵍⵍⵉⵖ ⵣⵔⵉⵏ ⴽⴽⵓⵣ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯⵎ ⵢⵉⵡⵍ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴷ ⴱⴰⵔⵉⵏⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1886 ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⴹⵉⵚ ⵉⵛⴰⵔⴰⵏ .

ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵣⴰⵎ ⵏ ⵎⴰⵍⵅⴼ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⴷ ⵓⵙⵉⵊⵊⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⵏⴰⴼⵜ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵓⵏⴼⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵔⵡⵉⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵜⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⴽⵯⵜⵜⴰⵢ , ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵏⵓⵏⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ , ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ , ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵣⵔⵉⵏ 70 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵓⵍⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵊⵉⵊⵊⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵊⵉⵊⵊⵉ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ , ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ , ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵔⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴱⵃⵔⴰ ⵉⵍⴰⵍⵏ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵙ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵍⵍⵉⴱⵉⴷⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ .

ⵜⴰⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ,ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵏⴼⴰⵍ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵏⵏ .

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵣⵣⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ , ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⵙⵉⵜⵜⵉⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ .

ⵎⴰⵛ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰⵖ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⴰⴷ , ⵉⴳⴰ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵊⵉⵊⵊⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⴷ ⵓⵊⵉⵊⵊⵉ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ,ⵎⴰⵛ ⵉⵣⵔⵉ ⵜ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵏⵓⵥⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵍⵎⴷⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵖ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵔⵎⵙ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ .

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵣⵔⵉ 47 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1938 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴷⴰⵔⵙ 82 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵓⴳ ⵙ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵊⴷⵔⵏ ⵉⵏⴰⵣⵉⵜⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵏⵓⵔⵏⴱⵓⵔⴳ .

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1939 ⵎⴰⵛ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵓⵣⵣⵔⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ,ⵎⴰⵛ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉⴳⵯⴷⵍ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵓⴼⵢⴰⵜⵉⵢⵢⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵕⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵟ .

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴽⵎⵎⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴰⵡⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵙⴷⵓⵀⴷⵓ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵉⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴽⵎⴰⵢ ⵏ 20 ⵏ ⵜⴱⴰⵖⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵏⵓⴽⵎⵓ ⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⵔⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵅⵏⵣⵉⵔ ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵉⴱⴱⵉ ⵜⴰⴱⴰⵖⴰ ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵔ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴱⵍⴰ ⵉⴽⵎⵎⵉ ⵜⴰⴱⴰⵖⴰ .

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵣⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵅⵏⵣⵉⵔ ⴽⴽⵙⵏ ⴰⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⴳⵊⴰ ⴳⵏ ⴰⵙ ⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵢ ⵎⴰⵛ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⴱⴱⵉ ⵜⴰⴱⴰⵖⴰ, ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ « ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⴱⴱⵉⵖ ⴰⴽⵎⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵎⵉ ⵉⵏⵓ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵜⴰⴱⴰⵖⴰ » ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵣⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴽⴽⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⵏⵏ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⴰⵔⵙ 83 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ .

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⴳ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⵏⴼⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⵍⴰ ⴳ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴳⴰⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴼⵙⵉ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴽⵎⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ .

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ :  ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

تعليق واحد

  1. ⵍⴰⵃⵙⵙⵏ ⵙⴰⵍⵉⵎ

    ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵡⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *