ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ … ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ


Par : Boumisser Abdelouahed

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵄⵉⵎⴰ ⵍⴼⵜⵃⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ,ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⵇⵇⴱⵓⵕ ⵏ ⵍⵇⵚⴱⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16, ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⴰⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵏ

ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵃⵇⵇⴰⵡⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⴹⵔ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴹ ⵏ 29 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1960, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ 23 :45 ⵏ ⵢⵉⴹ, ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵙ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵍⵍⴰ ,ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴷⵏ ⵉⵇⵇⵏ,ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴳⵓⵔ ⵉⵣⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ, ⵜⵜⵓⵜⵛⴰⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵏ 60 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ

ⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⵜⵃⴰⵡⵉ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⵔⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴰⵙⵄⴷⵉ ⵉⵙⵡⴰⴽ ⴷ ⵜⵍⵉⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ,ⵜⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⴳ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵣⵣⴰⴹⵏⵜ ⵉⵔⴷⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⵍ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴼⵜⵃⴰⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⴽⵓⵙⵟ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴷ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵇⵇⵉⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ,ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵢⴰⴷⴼⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵖⵓⴱⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⴰⴷ

شاهد أيضاً

الريف زمن الحماية الإسبانية

صدر حديثا كتاب للاستاذ ميمون أزيزا أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية-جامعة مولاي اسماعيل مكناس شعبة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *