ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ … ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ


Par : Boumisser Abdelouahed

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵄⵉⵎⴰ ⵍⴼⵜⵃⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ,ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⵇⵇⴱⵓⵕ ⵏ ⵍⵇⵚⴱⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16, ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⴰⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵏ

ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵃⵇⵇⴰⵡⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⴹⵔ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴹ ⵏ 29 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1960, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ 23 :45 ⵏ ⵢⵉⴹ, ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵙ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵍⵍⴰ ,ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴷⵏ ⵉⵇⵇⵏ,ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴳⵓⵔ ⵉⵣⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ, ⵜⵜⵓⵜⵛⴰⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵏ 60 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ

ⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⵜⵃⴰⵡⵉ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⵔⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴰⵙⵄⴷⵉ ⵉⵙⵡⴰⴽ ⴷ ⵜⵍⵉⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ,ⵜⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⴳ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵣⵣⴰⴹⵏⵜ ⵉⵔⴷⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⵍ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴼⵜⵃⴰⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⴽⵓⵙⵟ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴷ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵇⵇⵉⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ,ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵢⴰⴷⴼⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵖⵓⴱⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⴰⴷ

شاهد أيضاً

شبكة الرابطة انجاد تعبر عن غضبها حول فضيحة التحرش بطنجة

اصدرت شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع بيان استنكاري حول واقعة التحرش بمدينة طنجة، وذلك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *