ⵜⴰⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ… ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

Par : Boumisser Abdelouahed

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ « ⴰⵏⵢⴰ » ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ,ⵍⵍⵉⵖ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⵣⵡⵍ « ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ » ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⴰⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵓⵏⴻⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏⵊ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ .

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵎⵣⵏⵏⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵜⴰⵕⵕⵡⴰⵢⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ .

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⴳⵜ 10 ⵏ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 100 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ, ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 80 ⵏ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⴷ ⵜⴰⵕⵕⴰⵢⵙⵜ .

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 120 ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ,ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ,ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴷ ⵏⵏⵙⵏ , ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴷ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ,ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ,ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ,ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ,ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ,ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴽⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ .

ⴳⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵏⵓⵏⴼ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴳⵉⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵡⴰⵥ .

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⴷⴰⴳⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵅⵜⴰⴷ ,ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ .

شاهد أيضاً

تطوان.. رئيس النيابة العامة يترأس ندوة علمية حول دور الجامعة في تكوين مهنيي العدالة

ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الجمعة فاتح يوليوز ...

2 تعليقان

  1. ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵙⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ. ⵎⴰⵛ ⵉⵇⵏⵏ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ ⴰⵙ ⵉⵅⵙⵙⴰ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⴷ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.