ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ “ⵙⵉⵣⵉⴼ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

أسطورة “سيزيف” باللغة الأمازيغية

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ

ⵢⵓⵏⴹ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ «ⵙⵉⵣⵉⴼ» ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵇⵏⵓⵏⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⴰⵔ ⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⴳⵓⵍⴰ ⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⵏⵓⵏⵏⵉⴷ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ. ⵖⵉⵍⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵢⵓⴳⵔⵏ ⵜⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ .
ⵉⵖ ⵏⵖⴰⵍ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵀⵓⵎⵉⵔⵓⵙ,ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵙⵉⵣⵉⴼ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵥⵉⵥ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵢ,ⵜⴷⴷⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ.ⵄⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵙⵔⴳⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴷⴰⴱ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴰⵍⴰ .
ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵙⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵟⵏⵥ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴳ ⴰⵙ ⵢⵓⴽⵔ ⵜⵓⴼⴼⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵊⵓⴱⵉⵜⵔ « ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛⵏ ⵏ ⵕⵓⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ » ⵢⵓⴽⵔ ‘ⵉⵊⵉⵏ’ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ‘ⵉⵙⵓⴱⵓⵙ’ « ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎⴳ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵟ ⵏ ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⴰⵎ ⵙⵓⵇⵕⴰⵟ ⴷ ⴰⵕⵉⵚⵟⵓ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴱⴰⴱⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵛ ⵉⵜⵜⵓⵏⵖⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵉⵏⵣⵣⵖ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵃⵍⴰⵏ » .
ⵉⵖⵉⵍⴼ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ‘ ⵉⵙⵓⴱⵓⵙ ‘ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵚⴰⵕⵏ ⵉⵚⵕⴹ ⴰⵙ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵙ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵉⵖ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏ ‘ ⴽⵓⵔⵏⵜⵓⵙ’ « ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⴼⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵔⵓⵎⴰ », ⵎⴰ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ .
ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴰⵥⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵉⵙ ⴰⵜ ⵜⵜⵉⵔⵉ ⵜⵎⵜⵜⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⵎⴹⵍ ⵉⵢⵉ ⵏⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵏⵖⴷ ⵍⵓⵃ ⵏⵏ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵉⵏⵓ ⴳ ⵓⵙⵔⵉⵔ . ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⵏ ⵢⵓⴼⴰ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵔⴷⴰⴱ , ⵢⴰⴼ ⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵣⵣⵉⵡⵣⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ‘ⴱⵍⵓⵜⵓ’ « ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵜⵉⵡⴰⴳ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ » ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵔⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ , ⵎⴰⵛ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵣⵔ ⴷⴰⵖ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ , ⴷ ⵜⵔⵖⵉ ⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉⵜⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵓⵍ ⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴷⴰⴱ .
ⵓⵔ ⵜⵜ ⵢⵉⵡⵉ ⴳ ⵉⵖⵓⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵛ , ⵉⴷⴷⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⴹⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵣⵎⵓⵎⴳ ⵏ ⵢⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ . ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵙⵔⵙ ⵢⵓⵣⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵄⵓⵟⴰⵕⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵢⵓⵎⵣⵏ ⵉⴽⴽⵙⵜ ⵉⴷ ⴳ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴷⴷⵔ ⵉⵔⴰⵔ ⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⴷⴰⴱ ,ⵢⴰⴼⵏⵏ ⵢⴰⵏⵊ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍ .
ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴽⵣ ⴳ ⵖⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⵏⵓ ⵡⴰⵔ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ , ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⴳ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏⵏⵙ . ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⴰⵔ ⴰⵢⴰⵎⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉⵃⵎⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴷ ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰⵖ ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⴰⵡⵉ ⵉⵖ ⴰ ⵏⵜⵜⵓⵉⵔⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖ ⵏⵍⵍⴰ .
ⵏⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⵖⵉⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓⵔ , ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵜⵜⵖⴰⵍ ⵉⴳⴰⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵣⵣⵖ ⵙ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵢⴰⴽⵯⵉⴷ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ . ⵏⵖⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵓⴷⵎ ⴰⵏⵏ ⵉⵖⵉⵍⴼⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵖⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴹⴰⵕⵔⵏ ,ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵏⵏ ⵙⴳⵏⵓⵏⵏⵉⵏⵜ ⵙ ⴰⴼⵍⵍⴰ , ⵏⴰⴽⵯⵣ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴱⴰⵢⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵅⵜ .
ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵡⴰⵔ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⴷⵔⵓⵜ ,ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴳⵓⵍⴰ ⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵏⵏ ⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⴽⵯⵉ ⵙ ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ , ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵏⵏ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵍⵍ ⵙ ⵡⴰⴼⴰ ⵜⴰⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⴰⴽⵯⵉ ⵙ ⵉⵣⴷⴰⵔ …

ⵙⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵖ ⴳ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ,ⴷ ⵓⴷⵎ ⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⵥⵕⵓ ⴳ ⵜⵥⵥⴰ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵎ ⴰⵥⵕⵓ ⵢⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ .ⴰⵔ ⵜⵜⵖⴰⵍⵖ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⴽⵯⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵍⵙ ⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ
ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵓⵡⵓⵔⵔⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴱⴽⴽⴰⴹ ⵜⴳⴰⵜⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵥⵏ.ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵙⴳ ⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵉⴹⴼⵕ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ .
ⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵙⵔⵙ ⵉⵣⵣⵉⴹⵕ ⵓⵎⵔⵏⵓ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵖ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ : ⵎⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⵉⵣⵉⴼ ? ⵉⵖ ⴷⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ. ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵔⵙ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ , ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵖⴰⵍ ⵢⵓⴳⵔ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⴰ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ .
ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⴰⴱⵔⵓⵍⵉⵜⴰⵕⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴰⴳⵔⴰⵡⵍⵉ,ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵖⴰⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⵍⴼⵏ, ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⴽⴼⴰⵕ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⴳⴳⵯⵣ ⵙ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵍⵙ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ .
ⴰⴷ ⵏⵉⵖⵉⵍ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵖⵓⵍ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵙ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ,ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⴷ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ . ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⵉⵍⵓⴼ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ .
ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵖⵉⵍⵓⴼ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉⵣⴹⴰⵢ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵙⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ,ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴷⴷⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴰⵔ ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ.
ⵖⵉⴷ ⴰⵖ ⴰ ⵏⵜⵜⴰⴽⵯⵣ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵏⴷⴷⵔ ⵎⴰⵛ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵣⵉⴹⴰⵕ ⵉⵏⵓ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵖⵓⴷⵓⵏⵜ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⴷⵓⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵏ ,ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰ ⵙⴰ ⵏⵜⵜⵔⵏⵓ ⴼ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⴰⵎⵢⴰ ⵏⴳ ⵓⵏⵥⵉⵥⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵖ .
ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴽⵯⵣ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵏⵙⴰⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴰⵔⴷ ⵏⵎⴹⵉ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵖ ,ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⵍⵓⵍⵏ ⴷ ⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⴱⴹⴹⵓⵏ ,ⵓⵔ ⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵏⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ .
ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵏⵙⵙⴷⵔⴰⴼ ⵙⴳ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ,ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ‘ ⵓⴷⵉⴱ ‘ ⵎⴰⵙⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵃⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵡⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵥⵉⵥ. ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉⵙⵓⵍ ⴱⴷⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰ , ⴰⵔ ⵜⴻⵟⵟⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵙⵔⵙ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⴽⴰ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ,ⴰⵔ ⴰⵖ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴻⵏⴱⴰⴹ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ .
ⵖⵉⴷ ⴰⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⴰⵕ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ. ⴰⵥⵕⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙⵔⵙ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ , ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⵖ ⴰ ⵉⵥⵕⵕⵓ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⴱⴽⴽⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙ , ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴼⵙⵜⴰⵏ,ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵜⵜⵍⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴷ .
ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⴱⵍⴰ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵊⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴹ , ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴱⴷⴰⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⴰⵕⵏ ⴳ ⵉⴱⴽⴽⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵜⵔⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ , ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ; ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵏⵏⴰⵔⵏ ⴰⵢⴰⵎⴰⵔ ,ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵃⵍⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ . ⵎⴰⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⴱⴱⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ .
ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵙⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⵉⵖ ⵏⵏ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵔⴳ ⴰⵙ ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⵏⴰ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ .
ⴰⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⴽⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵖⵓⵔⵙ ⵓⵔ ⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰ,ⵎⴰⵛ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⴳⵏⵓⵏⵏⵉ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵙⴳ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ .
ⴰⴷ ⵏⴰⵊⵊ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ,ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ , ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⴳⵯⵉⵏ ⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵖ ⵢⵓⵔⴰ , ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵖⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵃⵍⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴱⴽⴽⴷⵏⵜ ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵖⵓⴷⵓⵏⵜ ,ⴰⵛⴽⵓ ⴽⵓ ⴰⴼⵣⵣⵓⴼ ⴳ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⴽⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⴹ ⵜⵓⴷⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ , ⴷ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⵓⵍⵓ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⴳⵓⵎ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵉⴽⵜⵓⵔ ⵓⵍ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ. ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⵎⴰⵙⴷ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ .
…..

yunḍ wakuc xf sizif ad d issqnunni yan isilli izḍayn xf udrar, ar iɣ nn igula afa nns ignunnid daɣ s tama n udrar ann s usrag n taẓayt nns. ɣiln iwdan akkʷ mas ur tlli kra n tmrrut yaḍn yugrn tad nna g ur illi ca n unaruz .
iɣ nɣal s mad inna humirus,rad nini masd sizif iga yan umnẓiẓ amazzay,tdda yat tullist yaḍn mas iga sg inabbayn n ibrdan.ɛtant akkʷ tallasin nna fllas ittawnnan tilli as srgnin ad ig amwuri n uzrdab nna g ur tlli lfaytt g mad akkʷ isala .
acku taɣawsa nna fllas usin mas iṭnẓ g wakuc aylli g as yukr tuffrin d tsntal nns. ar ttinin masd jubitr « agllid n wakucn n ṛuma d wakuc n ignwan d waggagn g tmiṭulujit taṛumanit » yukr ‘ijin’ illis n ‘isubus’ « nna igan yan ismg nna yiwin tiṭ n iflsafn imqṛann am suqṛaṭ d aṛiṣṭu aylliɣ gis issutr ugllid n babil ad ig amcciwṛ lliɣ bahra ittawssan, mac ittunɣa lliɣ a inzzɣ xf watig n ufgan d tɣawsiwin nna gis iḥlan » .
iɣilf babas n ‘ isubus ‘ g mad iṣaṛn iṣṛḍ as sg dar ‘sizif’ ittr as ‘sizif’ yat tfada iɣ ira ad as yaws g tmukrist nns ad stt igan d ad d yawi aman n ibrgmmi n ‘ kurntus’ « nna igan yat tɣrmt akkʷ yufn tiɣrmin n umaḍal tlla g ruma », ma ad lli s inna ‘sizif’ ar immala mas dars tuf tnafut n waman aggagn n ignna .
lliɣ taẓd tmttant n ‘sizif’ ira ad iẓṛ is at ttiri tmttuḍt nns yini as nit mḍl iyi nn ɣilad nɣd luḥ nn tafkka inu g usrir . mk ad as nn yufa ‘sizif’ ixf nns g uzrdab , yaf nn yat tɣawsa tzziwzt bahra as tt igan d uwqqṛ bahra yattuyn nna imzarayn d tayri tanafgant, issutr ilmma g ‘blutu’ « yan umtiwag amẓyan » ad t issaɣul s wakal af ad ad imrrt tamɣart nns , mac lliɣ d yaɣul izr daɣ udm n umaḍal ad d tafuyt d waman , d trɣi n isillitn d yill ur akkʷ sul iri ad yaɣul s tillas n uzrdab .
ur tt yiwi g iɣuṛitn n wakc , iddr tugtt n isggʷasn g taḍfiwin n twnnaḍt d uzmumg n yil d wakal . aylliɣ nn srs yuzn wakuc ɛuṭaṛid nna t yumzn ikkst id g tumrt nna g iddr irar t s uzrdab ,yafnn yanj isilli axatar ar srs ittqql .
ar nttakz g ɣid mas iga ‘sizif’ yan umrnu war lfaytt , ma ann ar t nẓṛṛa g isyafatn nns d waṭṭan nns . lliɣ ur innar ayamar i wakuc iḥml bahra tudrt ad ,ma ann ad as isrgn takrrayt iggutn nnaɣ iddr d iswuri f yat tɣawsa nna ur ilin awd kra n tyafut, ma ad ar ad akkʷ nawi iɣ a nttuiri tudrt ad nnaɣ nlla .
nssn akkʷ masd tallasin ttuskarnt afad ad awint taflst d lfaytt iggutn g iɣil d umarur , aylli akkʷ nttɣal igat yat tɣssa ar tettasi yan isilli axatar ar t inzzɣ s aflla yakʷid daɣ s tama, ar ittals i ma ann tugtt n tikkal . nɣal ula udm ann iɣilfn izdin d isilli ann nɣal ula mas a ittaws s ifassn nns d iḍaṛrn ,d twisi nnsn af ad ad alln isilli ann sgnunnint s aflla , nakʷz nn gis ula tiwisi d ufra anafgan nna aɣ ittbayann g ifassn ann ittutn s tallaxt .
g tgira n tqbbanit ad akkʷ nna ittussann s udɣar war anzwi d ignna war tadrut ,ar nttgula s iwttasn. ar ittmnid ‘ sizif ‘ isilli ann iɣ ad ittakʷi s izddar n udrar ann g yat tizi idrusn , s umaḍal ann amazdar nna sd iqqan ad t daɣ yall s wafa takklit yadnin ar d daɣ ttakʷi s izdar …

sg ma ad akkʷ aylli s stawhmmaɣ g ‘sizif’ ibddi yann nns d walas i uskkir ann tugtt n tikkal bla kra n lfaytt,d udm ann igan am aẓṛu g tẓẓa tkrrayt aylliɣ iga am ntta am aẓṛu yann nit .ar ttɣalɣ s ufgan ann nna nn ittakʷin s yat twada innukman afad ad daɣ yals i uskkir ann d tkrrayt ann nna ur ilin iwtta
acku tizi ann nna nn ittaɣuln s uwurri n tkrrayt d tbkkaḍ tgatt tizi n usɣẓn.acku akud ann lli ɣa ittaɣul sg afa ar tama iḍfṛ aẓṛu ann s tzmmar iggutn ma ann ad igan tilit nns nna idusn xf uẓṛu ann .
iɣ tga tallast ad tin tkrrayin ma ann ar immala mas srs izziḍṛ umrnu nns ,iɣ nenna mgal n ma ad rad nsrs yan usqqsi : man atig d uddur nna illan dar tkrrayt n sizif ? iɣ dis ur imun unaruz d umurs g ku tasurift. ass ad ar ittmurs umswuri ku ass d ussan n tudrt nns akkʷ , ar iskar yat twwuri ku assn macc aylli s iɣal yugr takrrayt nna ɣa izzray .
mk ad as rad nini mas iga ‘sizif’ abrulitaṛi n wakuc agrawli,wanna ittɣaln s waddad nns iɣulfn, ar akkʷ ittkfaṛ tizi nnaɣ d daɣ iggʷz s izdar ad daɣ yals i twwuri lli mu bdda ittals .
ad niɣil mas daɣ yaɣul ‘sizif’ s isilli nns ,ad nini masd aṭṭan illa ɣas g tzwiri s mk ad rad nini masd aɣbalu n uɣiluf d tkrrayt afgan nit ad t igan . mk ann ar aɣ immala mas imurs uẓṛu ann d nttan nit ad igan aɣiluf s ixf nns .
acku aɣiluf ann nna ur ilin iwtta izḍay ad t yasi ufgan,afgan ar ittddr yat tudrt iẓiln ar akud nna g issn tugtt n tɣawsiwin ad issntay g tudrt n tkrrayt.
ɣid aɣ a nttakʷz yat tɣawsa bahra iḥlan ad stt igan d mqqar d takrrayt ad nna g nddr mac tizmmar d tziḍaṛ inu ar akkʷ sɣudunt isyafatn ar tn ttajja ad dusn zrin aṭṭan ,mk ann a sa nttrnu f isyafatn nna ur igin amya ng unẓiẓn s iman nnɣ .
acku ur da nttakʷz mas ur nsala kra n twwuri nna d dar tayafut ard nmḍi takrrayt nskr kra n trsal nna immalan tumrt i iman nnɣ ,acku tumrt d tkrrayt aluln d d g yan wakud d yan udɣar. ur da bḍḍun ,ur nɣi ad nini masd tumrt tlla nn g twwuri ann nna ur ilin awd kra n tyafut iẓiln .
izḍaṛ ad daɣ nini masd tumrt ar tt nssdraf sg usyafa s uskkir ann n uswuri war tayafut,mk lli inna ‘ udib ‘ masd kullu tiɣawsiwin nna illan ḥlant akkʷ, awnni ad iga unẓiẓ. ar aɣ tsslmad masd anaruz isul bdda ur ili iwtta , ar teṭṭay g umaḍal ad yan wakuc nna d srs yiwin taḍfi n tkrrayt nna g ur tlli awd ka n lfaytt,ar aɣ daɣ tsslmad masd afgan nttan ad igan anenbaḍ g tɣawsiwin akkʷ n tudrt .
ɣid ag tlla tumrt yattuyn n ‘ sizif ‘ nttan iga anbbaḍ g tudrt nns , d issn mad rad as isaṛ g imal. aẓṛu nns isɣawsa srs nttan s ixf nns , mk ann d ufgan nna igan am nttan iɣ a iẓṛṛu takrrayt d ibkkidn nns , g mnid n umaḍal ifstan,mk lli nssn masd tugtt n imslitn ganin isqqsitn nna ur ilin ifssayn ad d ittlaln g uɣbalu n tudrt ad .
ur tlli ka n tafuyt bla tillas iqqand ad nssn s tjmilt n yiḍ , afgan nna igan am ‘ sizif ‘ ur aɣ ittbdad mnid n aynna as isaṛn g ibkkidn d itrsiwn n tudrt , ur fllas ittyara ɣas tiɣawsiwin iḥlan ; yan iɣil ad ittilin s aynna ittyaran xf ufgan, tugtt n iwdan ur as nnarn ayamar ,acku ar ittiri ufgan akkʷ ad as tḥlu tudrt nns . mac llan iwdan gan inbbadn n ussan n tudrt nnsn .
mk ad asa daɣ ittannay ‘ sizif ‘ iɣ nn yaɣul s isilli nns tirsal n iskkirn nna fllas ittyaran ,ma ann nttan ad t iskrn i ixf nns isrg as ,ma ann ar rad ig afna i tudrt nns .
am kra n unukaḍ nna iran ad iẓṛ tafuyt mqqar issn is ɣurs ur lint tillas iwtta,mac iḍfṛ ukan abrid nns sul ukan ittgnunni isilli sg iwdan akkʷ .
ad najj ‘ sizif ‘ g tama n udrar,acku ar akkʷ nsyafa s tkrrayt nns , maca ar aɣ isslmad taɣlift tamattayt nna ittagʷin akuc d aynna fllaɣ yura , ar ittɣal awd mas akkʷ ḥlant tɣawsiwin mqqar bkkdnt ,ar ittini uwnni nns masd amaḍal ad nna ur ilin anbbaḍ ittut s tɣawsiwin nna iḥlan ɣudunt ,acku ku afzzuf g isilli yann d ku adɣar g udrar ann nna g illa yiḍ tudtt n tikkal ar iskar yan umaḍal igan waẓ , d tɣnsa ann afad ad igulu afa n udrar igum af ad ad isiiktur ul n ifgan s tumrt. acku illa fllaɣ ad nswingim masd ‘ sizif ‘ immr bahra .

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *