أخبار عاجلة

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ  ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ  ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵜⵎⵓⴳⴳⵓⵔⵏ ⴷ 8 ⵎⴰⵕⵚ, ⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵇⵉⴷⴷⵉⵏ ⵉⵙⵖⵓⵍⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⵓⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⴱⵉⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵟⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵉⵖ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴷⵓⴽⵎ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵔⴰ, ⵜⴰⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⵣⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⴰⵎⵓⵛ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵔ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵅⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵊⴰ, ⵉⴳ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ  “ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ” ⴰⵡⵜⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ “ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ” ⴰⵔ ⵜ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵖⴰⵙ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⵊⴰ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ. ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵉⵙⵉ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⴹⴼⴰⵔⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴳⵯⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ‘’ⴳⵯ- ⵎⴰ’’ ⴰⵡⴷ ”ⵓⵍⵜ- ⵎⴰ”,  “ⴰⵢⵜ – ⵎⴰ”, ⵖⵎⴽⴰ ⵏⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⵓⵅⵜ ⵉⵖ ⵜⵉⵡⵍ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵙⵏⴼⴰⵍ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⴳ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵙⵓⴳⵔ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵜⵜⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵛⵡⴰⵕ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵜⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵊⴰ.

ⵉⵖ ⵏⴰⵖⵓⵍ  ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ  ⵏⴰⴼ ⵎⴰⵙⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵖⵓⵔⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵔⴰⵏ ⵜⴰⵏⴽⵍⵡⵉⵜ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵜⴳⴰ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵓⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ, ⵜⵣⴹⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ. ⵜⵥⵕⴰ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⵣⵎⵎⵉⵎ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴼⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵉⵙ.

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵜⴼⵍ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵉⵏⵥⴰⵜⵏ ⵉⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵉⵜ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴳ ⵣⵖ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴼⴽⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵎ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵀⵉⵢⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ ⴷ ⵜⵏⴳⵓⵎⵜ ⴳ ⵜⵉⵎⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉⵜⵏ, ⵜⵏⵔⴰ ⵓⵣⵣⴰⵖ ⴰⵄⵓⵔⵓⴱⵉ ⴳ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ. ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⵏⴱⴹ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵍⵍⴰⵏ ⵜ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ; ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵏⵣⴰ ⵜⴰⵡⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵍ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ ⵉⵡⵉⵙ, ⵜⵉⵍⵉ  ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵣⵉⵏⴱ ⵜⴰⵏⴼⵣⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴳⴳⴰⵢⵜⵓⵜ ⵄⴷⵊⵓ ⵎⵓⵃ ⴰⵙⴷⵓⴽⵎ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵉⵖⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵚⴰⵖⵕⵓ, ⵜⵕⵥⴰ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1933, ⴼⴰⴹⵏⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵖ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵉⵟⵟⵓ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵃⵎⵎⵓ ⵣⵉⵢⵢⴰⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ  ⵉ ⵡⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵎⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⵀⵔⵉ. ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⴷ ⵏⴰⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⵓⵍ ⵉⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵙⵎⴷⵏⵜ ⵎⴰⴷ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏⵜ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

2 تعليقان

  1. ⵍⴰⵃⵙⵙⵏ ⵙⴰⵍⵉⵎ

    ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵡⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ.

  2. ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵎⴰⴷⵉ

    ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⵎ ⵎⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴰⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵎ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⴷ ⴰⵎ ⵙⵔⵖⵓⴷⵖ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵣ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *